Основи охорони праці - Жидецький В.Ц. - 1.1.9. Нормативно-правові акти з охорони праці

Нормативно-правові акти з охорони праці (НПАОП) - це правила, норми, регламенти, положення, стандарти, інструкції та інші документи, обов'язкові для виконання.

Нормативно-правові акти з охорони праці призначені для уточнення, поглиблення та конкретизації положень законодавчих актів з питань охорони праці, а також регламентації вимог безпеки щодо виробничого середовища, трудового процесу, виробничого устаткування, знарядь праці, засобів захисту працюючих, порядку ведення робіт тощо.

Опрацювання та прийняття нових, перегляд і скасування чинних НПАОП здійснюється за участю Держгірпромнагляду, профспілок і Фонду соціального страхування від нещасних випадків та за погодженням з іншими органами державного нагляду за охороною праці.

Нормативно-правові акти з охорони праці переглядаються в міру впровадження досягнень науки і техніки, що сприяє поліпшенню безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, але не менше одного разу на десять років.

З метою машинної обробки та систематизації обліку нормативно-правові акти з охорони праці повинні кодуватися відповідно до структурної схеми, наведеної на рис. 1.2.

Вид економічної діяльності (група, клас) у коді НПАОП визначається відповідно до державного кваліфікатора ДК 009-96 (код КВБД), якщо нормативно

Схема кодування (позначення) НПАОП

Рис. 1.2. Схема кодування (позначення) НПАОП

правовий акт поширюється на всі або кілька видів економічної діяльності, зазначається код 0.00.

Види НПАОП (в уніфікованій формі для однакового застосування) мають таке цифрове позначення:

Правила - 1

Переліки - 2

Норми - З

Положення - 4

Інструкції - 5

Порядки - 6

Інші - 7

У зв'язку з тим, що за новою редакцією Закону України "Про охорону праці" термін "нормативно-правові акти з охорони праці" (НПАОП) замінив термін "державні нормативні акти про охорону праці" (ДНАОП), то в літературі та чинних документах з питань охорони праці поки що зустрічається також і старий термін.

Серед нормативно-правових актів з охорони праці важливе місце посідають Державні стандарти Системи стандартів безпеки праці (ГОСТ ССБТ) колишнього СРСР. Останні застосовуються на території України до їх заміни іншими нормативно-правовими актами, якщо вони не протирічать чинному законодавству України. Відповідно до Угоди про співробітництво в галузі охорони праці, укладеної керівниками урядів держав СНД, стандарти ССБТ надалі визнаються Україною як міждержавні стандарти за узгодженим переліком, що переглядається при потребі з урахуванням національного законодавства держав СНД та результатів спільної роботи, спрямованої на вдосконалення Системи стандартів безпеки праці.

Вимоги щодо охорони праці регламентуються також Державними стандартами України з питань охорони праці, Будівельними нормами та правилами" Санітарними нормами, Правилами улаштування електроустановок (ПУБ), нормами технічного проектування та іншими нормативно-правовими актами, виходячи зі сфери їх дії. Перелік основних нормативно-правових актів з питань охорони праці, рекомендованих під час вивчення курсу, наведено в додатку 1.

Необхідно зазначити, що колишній Держнаглядохоронпраці видав Реєстр державних нормативних актів про охорону праці (Реєстр ДНАОП), який містить перелік правил, норм, стандартів та інших документів з питань охорони праці. У зв'язку зі зміною термінології, відповідно до нової редакції Закону України "Про охорону праці" та забезпечення єдиного обліку відповідних нормативних документів, підготовлено новий реєстр нормативно-правових актів з охорони праці (Реєстр НПАОП).

1.1.10. Нормативні акти з охорони праці підприємств
1.1.11. Інструкції з охорони праці
1.1.12. Відповідальність за порушення законодавства з охорони праці
1.1.13. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці
1.2. Державне управління охороною праці та організація охорони праці на виробництві
1.2.1. Органи державного управління охороною праці, їх компетенція і повноваження
1.2.2. Система управління охороною праці
1.2.3. Організація охорони праці на виробництві. Обов'язки роботодавців і працівників щодо виконання вимог охорони праці
1.2.4. Служба охорони праці підприємства
1.2.5. Комісія з питань охорони праці підприємства
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru