Управління персоналом - Балабанова Л. В. - Обов'язкові завдання

1. Розкрийте сутність, структуру та особливості організаційної поведінки особистості

2. Визначте сутність та види структури персоналу підприємства.

3. Охарактеризуйте соціальну структуру персоналу підприємства.

4. Висвітліть рольову структуру персоналу підприємства.

5. Охарактеризуйте чисельність персоналу підприємства.

6. Розкрийте ситність понять: "професія", "спеціальність", "професійна придатність", "кваліфікація". Якими факторами визначається кваліфікація працівника?

7. Охарактеризуйте кваліфікаційні групи персоналу підприємства.

8. Назвіть показники, що характеризують кваліфікацію персоналу підприємства.

9. Розкрийте сутність та види компетентності працівника.

Тести для самоконтролю

1. Що характеризує соціальна структура персоналу?

1. Сукупність груп, класифікованих по соціальним ознакам (вік, освіта, сімейний стан).

2. Кількісно-професійний склад персоналу, розміри оплати праці і фонд заробітної плати працівників.

3. Склад і розподіл творчих, комунікативних і поведінських ролей між окремими працівниками.

4. Класифікацію працівників в залежності від виконуваних функцій.

2. Оберіть правильне визначення кваліфікації працівника:

1. Ступінь і вид професійної підготовки працівника, наявність спеціальних знань, умінь та навичок для виконання певної роботи.

2. Певний вид трудової діяльності, якою володіє працівник на підприємстві.

3. Рівень практичних навичок та умінь працівника.

4. Спеціальні знання, уміння та навички працівника для виконання певної роботи на посаді.

3. Який перелік визначає штатну структуру персоналу?

1. Кількісно-професійний склад персоналу, розміри оплати праці і фонд заробітної плати працівників.

2. Склад і розподіл творчих, комунікативних і поведінських ролей між окремими працівниками.

3. Класифікацію працівників в залежності від виконуваних функцій.

4. Сукупність груп, класифікованих по соціальним ознакам (вік, освіта, сімейний стан).

4. Рівень кваліфікації працівника визначається:

1. Кваліфікаційною комісією.

2. Тарифно-кваліфікаційним довідником.

3. Адміністрацією підприємства.

4. При прийманні на роботу.

5. Що визначає рольова структура персоналу?

1. Склад і розподіл творчих, комунікативних і поведінських ролей між окремими працівниками.

2. Кількісно-професійний склад персоналу, розміри оплати праці і фонд заробітної плати працівників.

3. Класифікацію працівників в залежності від виконуваних функцій.

4. Сукупність груп, класифікованих по соціальним ознакам (вік, освіта, сімейний стан).

6. 3 чим пов'язаний зміст посадових завдань на підприємстві?

1. Повноваженнями, обов'язками, відповідальністю.

2. Посадовими інструкціями.

3. Знанням виконавця.

4. Обсягами діяльності підприємства.

7. Якими є повноваження менеджер з персоналу в організації надавати консультації лінійним керівникам?

1. Функціональними рекомендаційними.

2. Неформальними.

3. Функціональними паралельними.

4. Обов'язковими формальними.

8. Вихідними даними для складання штатного розпису є:

1. Фонд заробітної плати, чисельність управлінського персоналу, посадові оклади.

2 Планові обсяги виробництва, планова рентабельність.

3 Схема організаційної структури управління, фонд заробітної плати.

4. Планові обсяги виробництва, чисельність управлінського персоналу.

9. Професія – це:

1. Певний вид трудової діяльності на підприємстві.

2. Теоретичні та практичні знання певної роботи.

3. Рівень спеціальних знань певної роботи.

4. Рівень практичних навичок певної роботи.

10. Суміжна професія – це:

1. Одночасне виконання трудових функцій різних професій.

2. Виконання трудових функцій на суміжних підприємствах.

3. Виконання трудових функцій на суміжних виробництвах.

4. Все вищеназване.

11. Кваліфікацію працівника визначає:

1. Рівень спеціальних знань та вмінь працівника.

2. Певний вид трудової діяльності на підприємстві.

3. Рівень практичних навичок працівника.

4. Все вищеназване.

12. Низка відносно відокремлених функцій, пов'язаних з виконанням певного, відносно невеликого кола обов'язків:

1. Спеціальність.

2. Професія.

3. Кваліфікація.

4. Посада.

13. Ступінь професійної підготовки, необхідної для виконання певних трудових функцій – це:

1. Посада.

2. Професія.

3. Спеціальність.

4. Кваліфікація.

14. Сукупність прав і обов'язків працівника, що визначається його трудовими функціями і межами компетентності – це:

1. Посада.

2. Професія.

3. Спеціальність.

4. Кваліфікація.

15. Робітники, молодший обслуговуючий персонал, службовці, інженерно-технічні працівники – це:

1. Кваліфікаційні рівні працівників.

2. Групи професій персоналу організації.

3. Кваліфікація персоналу.

4. Спеціальності персоналу в організації.

16. Яку роль виконує менеджер з персоналу, що здійснює адміністративний контроль за дотриманням вимог законодавства:

1. Опікуна своїх працівників.

2. Архітектора кадрового потенціалу.

3. Спеціаліста з трудових договорів (контрактів).

4. Інструктора з кадрової роботи.

17. Які групи об'єднують сфери компетенції менеджера з персоналу:

1. Впевненість в собі, особова порядність, повага до інших.

2. Особова порядність, навички командної роботи, продуктивність.

3. Навички командної роботи, цілеспрямованість, комунікабельність.

4. Вміння організувати роботу інших, комунікабельність та самоствердження.

18. Трудовий стаж – це:

1. Загальна тривалість трудової діяльності людини.

2. Тривалість роботи та іншої діяльності, яка на підставі закону прирівнюється до роботи.

3. Тривалість роботи в одній організації чи на одній посаді.

4. Завершення ділової кар'єри.

19. Виберіть вірний варіант відповіді: Що включає до себе необхідний кількісний І якісний склад працівників?

1. Кадрове забезпечення.

2. Робоча сила.

3. Трудовий потенціал.

4. Кадри.

20. Яким показником визначається сума спискового складу персоналу за всі дні місяця, включаючи вихідні і святкові дні, поділена на кількість календарних днів за місяць?

1. Середньоспискова чисельність персоналу.

2. Спискова чисельність персоналу.

3. Явочний склад персоналу.

4. Норми часу.

21. До якої категорії належать працівники, що прийняті на роботу без встановлення конкретного терміну роботи?

1. Постійні.

2. Сезонні.

3. Тимчасові.

4. Немає вірної відповіді.

22. Частина населення, що володіє необхідним фізичним розвитком, здоров'ям, освітою, культурою, здібностями, кваліфікацією, професійними знаннями для роботи в сфері суспільно-корисної діяльності це:

1. Робоча сила.

2. Трудові ресурси.

3. Людський фактор.

4. Персонал.

23. Сукупність індивідуальних соціальних і психологічних якостей, що характеризують людину і дозволяють йому активно і свідомо діяти, являє собою:

1. Соціальну компетентність.

2. Інтелектуальну компетентність.

3. Професійну компетентність.

4. Особистість.

24. Процес підготовки людини до роботи за певною професією являє собою:

1. Гармонійний розвиток особистості.

2. Управління кар'єрою.

3. Службове просування.

4. Професійний розвиток особистості.

25. Ґрунтується на задатках, здібностях, фізичних І психічних властивостях людини:

1. Загальна професійна придатність.

2. Реальна професійна придатність.

3. Потенційна професійна придатність.

4. Кваліфікація.

26. Виражається у здатності до аналітичного мислення і здійснення комплексного підходу до виконання своїх обов'язків:

1. Функціональна компетентність.

2. Інтелектуальна компетентність.

3. Професійна придатність.

4. Кваліфікація.

27. Сукупність окремих груп працівників, які об'єднані за певною ознакою, складає:

1. Облікову чисельність працівників.

2. Явочну чисельність працівників.

3. Статистичну структуру персоналу.

4. Структуру персоналу.

28. Передбачає наявність комунікаційних і інтеграційних здібностей, уміння підтримувати відносини, впливати, правильно сприймати і інтерпретувати чужі думки, висловлювати до них відношення, вести бесіди:

1. Функціональна компетентність.

2. Інтелектуальна компетентність.

3. Соціальна компетентність.

4. Кваліфікація.

Обов'язкові завдання

Завдання № 1

Ви – менеджер з набору та використання персоналу ЗАТ "Фірма Меблі".

Під час аналізу фінансового звіту за даний рік у ЗАТ "Фірма Меблі" було виявлено значне зниження обсягу збуту (у порівняльних цінах), що було обумовлено зменшенням купівельної спроможності населення, недостатньою сумою обігових коштів, зниженням товарних запасів.

Керівництвом підприємства було прийнято рішення щодо підвищення ефективності комерційної діяльності підприємства, оцінки кваліфікації персоналу, проведення атестації робітників комерційного відділу підприємства з метою ефективного його розставлення, мотивації та розвитку.

Завдання до ситуації:

1. Проведіть аналіз структури персоналу підприємства (за віком, освітою та категоріями персоналу).

2. Охарактеризуйте кваліфікацію персоналу підприємства.

Інформаційне забезпечення завдання:

Таблиця 1. Кадровий склад ЗАТ "Фірма "Меблі", осіб.

Категорії персоналуПопередній рікЗвітний рік
1. Адміністративно-управлінський персонал3829
2. Торговельно-оперативний персонал295287
3. Допоміжний персонал7469
Разом:407385

Таблиця 2. Характеристика працівників ЗАТ "Фірма Меблі" за віковим критерієм і освітою, осіб.

Вік, роківПрацівники з вищою освітоюПрацівники із середньою спеціальною освітоюПрацівники із

середньою освітою
попередній рікзвітний рікпопередній

рік
звітний

рік
попередній

рік
звітний

рік
До 30б5524989
30-451814949175
45-55252770694035
Понад 55161354481720

Таблиця 3. Чисельність працівників, які мають необхідну освіту та необхідний досвід у ЗАТ "Фірма Меблі"

ПоказникиРокиВідхилення

(+, -)
попередній рікзвітний рік
Середньооблікова чисельність працівників6554-11
Чисельність працівників, які мають необхідну освіту5444-10
Чисельність працівників, які мають необхідний досвід4536-9

Додаткове завдання

Завдання № 1

Охарактеризуйте ступінь важливості функціональної, інтелектуальної, ситуативної, часової, соціальної компетентності для менеджерів інституціонального, управлінського і технічного рівнів управління. Наведіть відповідні приклади.

Додаткове завдання
Розділ 3. ФОРМУВАННЯ КОЛЕКТИВУ ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Колектив як соціальна група
3.2. Етапи створення і розвитку трудового колективу
3.3. Структура та ефективність роботи трудового колективу
3.4. Корпоративна культура в системі управління персоналом підприємства
Резюме
Контрольні питання
Тести для самоконтролю
Обов'язкові завдання
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru