Управління персоналом - Балабанова Л. В. - Тести для самоконтролю

За статусом служба управління персоналом є самостійним структурним підрозділом підприємства. Керує діяльністю служби, як правило, директор з кадрів, у підпорядкуванні якого можуть знаходитися ряд відділів, секторів, або груп окремих працівників, утворених за функціональним принципом (відділ кадрів, сектор навчання і розвитку персоналу, група стимулювання і оплати праці, менеджер з комунікацій, інженер з техніки безпеки і т.д.).

До функцій кадрової служби підприємства належать: визначення потреби в кадрах, планування кадрового забезпечення і руху кадрів; організація підбору, розміщення і виховання персоналу; дослідження і аналіз ділових, професійних і особистих якостей працівників підприємства; організація діловодства з роботи з персоналом; оцінка і атестація персоналу підприємства; організація навчання і підвищення кваліфікації персоналу; формування кадрового резерву, підготовка керівних кадрів і управління просуванням за службою; поліпшення умов роботи і рішення соціальних питань; розвиток мотивації, кар'єри працівників.

Структура кадрової служби може бути різною у залежності від специфіки, масштабів діяльності підприємства, стратегії і тактики роботи з персоналом.

Діяльність кадрової служби підприємства регламентується Положенням про кадрову службу, яке включає наступні розділи: загальні положення (повинно бути зазначено, що кадрова служба є самостійним структурним підрозділом апарату управління і підлегла керівнику підприємства), задачі відділу (вказуються задачі щодо кадрового забезпечення, формування стабільного трудового колективу, зниження плинності кадрів і зміцнення трудової дисципліни), функції відділу (визначаються, виходячи із встановлених перед ним задач), права відділу (виражаються у повноваженнях начальника відділу кадрів і його працівників, обумовлених посадовими інструкціями, що затверджує керівник підприємства.), відповідальність відділу (обмовляються відповідальність начальника відділу кадрів, його працівників, у залежності від посадових функцій, і в цілому відділу кадрів).

Раціональна організація роботи з управління персоналом вимагає відповідного діловодного забезпечення.

Метою діловодного забезпечення є організація роботи з документами, що формуються в системі управління персоналом.

Документи з оформлення прийому, звільнення, переміщення працівників, надання відпусток, заохочення, стягнення складають групу документів з роботи з персоналом підприємства. До таких документів відносяться: накази з особового складу, заяви, контракти з працівниками підприємства, трудові книжки, особисті картки і т.д. Усі ці документи формують особисті справи працівників підприємства.

Документація з роботи з персоналом ведеться з моменту прийому працівника до підприємства. Вона є самостійною групою, що обумовлено певними особливостями документування роботи з персоналом. Основою для використання різних форм документів є підсистема уніфікованих форм документів.

Контрольні питання

1. Розкрийте роль кадрової служби в апараті управління підприємством.

2. Назвіть функції кадрової служби підприємства.

3. Якими чинниками визначається структура служби управління персоналом?

4. Розкрийте зміст Положення про кадрову службу підприємства.

5. Охарактеризуйте модель менеджера кадрової служби підприємства.

6. Висвітліть питання діловодства в роботі кадрової служби підприємства.

Тести для самоконтролю

1. Що слід розуміти під функціональними повноваженнями менеджера з персоналу?

1. Можливість впливати на працівників, що підпорядковані іншим лінійним керівникам.

2. Можливість не виконувати певні управлінські рішення.

3. Право залучати додаткові ресурси.

4. Можливість додаткового заохочення.

2. Яку роль виконує менеджер з персоналу, що здійснює адміністративний контроль за дотриманням вимог законодавства:

1. Спеціаліста з трудових договорів (контрактів).

2. Опікуна своїх працівників.

3. Архітектора кадрового потенціалу.

4. Інструктора з кадрової роботи.

3. До основних функцій менеджера персоналу у сфері стратегічного і оперативного управління належать:

1. Визначення стратегії фірми в кадровій роботі.

2. Допомога керівництву у здійсненні кадрової політики з питань найму, просування, пересування, звільнення, скорочення штатів.

3. Надання допомоги лінійним і функціональним керівникам в роботі з персоналом з метою досягнення найбільш ефективних результатів.

4. Формування кадрової політики підприємства.

4. Проект наказу про звільнення працівника з посади економіста організації погоджують із:

1. Всі відповіді вірні.

2. Лінійним менеджером.

3. Менеджером по персоналу.

4. Заступником керівника організації.

5. Трудову книжку, як головний документ про трудову діяльність, на працівника організації менеджер з персоналу повинен оформити протягом:

1. Тижня.

2. 3 днів.

3. 10 днів.

4. 1 місяця.

6. Якими можуть бути повноваження інспектора кадрів всередині підприємства?

1. Лінійними, функціональними.

2. Лінійними, паралельними.

3. Прямими, опосередкованими.

4. Функціональними.

7. Відділ персоналу підприємства не має право:

1. Заохочувати працівників за високопродуктивну працю.

2. Контролювати використання працівників у відповідності до їх професій, спеціальностей та кваліфікації.

3. Вимагати від менеджерів інформацію про роботу з персоналом.

4. Репрезентувати з питань своїх обов'язків підприємство у інших організаціях.

8. Сукупність певних підрозділів та їх працівників, що допомагають менеджерам здійснювати свої повноваження і обов'язки, але не мають розпорядницьких функцій, – це:

1. Адміністративний апарат.

2. Відділ персоналу.

3. Канцелярія підприємства.

4. Рівень управління.

9. Влаштовуючись на роботу вперше, працівник має подати у відділ персоналу такі документи:

1. Паспорт, документи про освіту, резюме.

2. Заяву та особовий листок по обліку кадрів.

3. Трудову книжку, результати медичного обстеження.

4. Паспорт, посвідчення водія, заяву.

10. Проекти наказів по персоналу в організації за звичай готує:

1. Менеджер з персоналу.

2. Керівник організацій.

3. Лінійний менеджер.

4. Заступник керівника організації.

11. Яким є головне призначення відділу персоналу?

1. Збільшення порушень технологічної та виробничої дисциплін на підприємстві.

2. Своєчасне забезпечення підприємства потрібною кількістю і якістю працівників.

3. Наявність резерву підготовлених працівників.

4. Збільшення плинності персоналу.

12. До основних функцій менеджера персоналу у сфері стратегічного і оперативного управління належать:

1. Допомога керівництву у здійсненні кадрової політики з питань найму, просування, пересування, звільнення, скорочення штатів.

2. Активна участь в розробці організаційної структури підприємства.

3. Надання допомоги лінійним і функціональним керівникам в роботі з персоналом з метою досягнення найбільш ефективних результатів.

4. Формування кадрової політики підприємства.

13. Який документ веде відділ персоналу для визначення частоти зміни кадрів на тій чи іншій посаді організації?

1. Реєстраційна картка.

2. Особова справа.

3. Номенклатура справ.

4. Особова картка.

14. Виберіть вірний варіант відповіді: Що використовують при розрахунку чисельності працівників кадрових служб через працемісткість робіт?

1. Типові норми на підготовку і оформлення документів.

2. Норми обслуговування.

3. Норми чисельності.

4. Немає вірної відповіді.

15. Що розуміють під документом, який представляє з себе затверджений у встановленому порядку систематизований перелік справ, що використовуються в діловиробництві відділу, і в якому обов'язково вказуються терміни зберігання документів?

1. Номенклатура справ.

2. Особова справа.

3. Посадова інструкція.

4. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

16. Яким є обліковий документ, що обов'язково заповнюється відділом кадрів на всіх працівників, прийнятих на постійну, тимчасову або сезонну роботу і в якому записи проводять згідно з паспортом, дипломом, трудовою книжкою і т.д.?

1. Особова картка.

2. Особова справа.

3. Посадова інструкція.

4. Правила внутрішнього трудового розпорядку

17. Який документ комплектується з таких складових: додаток до особистого листка по обліку кадрів, автобіографія, копія документів про освіту і та інше?

1. Особова справа.

2. Особова картка.

3. Посадова інструкція.

4. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

18. Який документ ведуть для визначення частоти зміни кадрів на тій або іншій посаді і більш детального вивчення причин небажання працівників заміщувати конкретну посаду?

1. Реєстраційна картка.

2. Особова картка.

3. Посадова інструкція.

4. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

19. Про який тип документу йде мова? Яка угода між членами трудового колективу та адміністрацією укладається один раз на рік в організації?

1. Колективний договір.

2. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

3. Особова картка.

4. Посадова інструкція.

20. Про який документ йде мова? Він належить до категорії актів централізованого регулювання і представляє з себе документ в якому закріплені правові норми, принципи і законодавчі аспекти регулювання праці:

1. Кодекс законів про працю.

2. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

3. Колективний договір.

4. Положення про підрозділ.

21. Яким є організаційно-регламентуючий документ, в якому характеризуються основні принципи утворення і функціонування структурного підрозділу?

1. Положення про підрозділ.

2. Кодекс законів про працю.

3. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

4. Колективний договір.

22, Який документ веде відділ кадрів для визначення частоти зміни кадрів на тій чи іншій посаді організації?

1. Реєстраційна картка.

2. Особова справа.

3. Номенклатура справ.

4. Особова картка.

23. Про який тип документу йде мова? "Документ, який регламентує діяльність в межах кожної управлінської посади і вміщує вимоги до працівника який займає цю посаду":

1. Посадова інструкція.

2. Опис роботи.

3. Особова специфікація.

4. Документаційне забезпечення.

24. При розрахунку чисельності працівників кадрових служб через працемісткість робіт використовують:

1. Типові норми на підготовку і оформлення документів.

2. Норми обслуговування.

3. Норми чисельності.

4. Немає вірної відповіді.

25. Необхідний кількісний і якісний склад працівників кадрової служби:

1. Кадрове забезпечення.

2. Робоча сила.

3. Трудовий потенціал.

4. Кадри.

26. Про який тип документу йде мова? В кожному відділі кадрів формується документ, який представляє з себе затверджений у встановленому порядку систематизований перелік справ, що використовуються в діловиробництві відділу, і в якому обов'язково вказуються терміни зберігання документів:

1. Номенклатура справ.

2. Особова справа.

3. Посадова інструкція.

4. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

27. Про який тип документу йде мова? Це обліковий документ, який обов'язково заповнюється відділом кадрів на всіх працівників, прийнятих на постійну, тимчасову або сезонну роботу і в якому записи проводять згідно з паспортом, дипломом, трудовою книжкою і т.ін.:

1. Особова картка.

2. Особова справа.

3. Посадова інструкція.

4. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

28. Про який тип документу йде мова? Цей документ комплектується з таких складових: додаток до особистого листка по обліку кадрів, автобіографія, копія документів про освіту і т.ін.:

1. Особова справа.

2. Особова картка.

3. Посадова інструкція.

4. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

29. Про який тип документу йде мова? Цей документ ведуть для визначення частоти зміни кадрів на тій або іншій посаді і більш детального вивчення причин небажання працівників заміщувати конкретну посаду:

1. Реєстраційна картка.

2. Особова картка.

3. Посадова інструкція.

4. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

30. Про який тип документу йде мова? Цей документ є первинним документом по обліку кадрів на підприємстві:

1. Наказ.

2. Реєстраційна картка.

3. Особова картка.

4. Посадова інструкція.

31. Про який тип документу йде мова? Ця угода між членами трудового колективу та адміністрацією укладається один раз на рік в організації:

1. Колективний договір.

2. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

3. Особова картка.

4. Посадова інструкція.

32. Про який тип документу йде мова? Документ, що регламентує порядок прийому І звільнення, основні обов'язки робочих, службовців і адміністрації, робочий час і його використання і т.ін.:

1. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

2. Колективний договір.

3. Положення про підрозділ.

4. Посадова інструкція.

33. Про який тип документу йде мова? Він належить до категорії актів централізованого регулювання і представляє з себе документ в якому закріплені правові норми, принципи і законодавчі аспекти регулювання праці:

1. Кодекс законів про працю.

2. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

3. Колективний договір.

4. Положення про підрозділ.

34. Про який тип документу йде мова? Це організаційно-регламентуючий документ в якому характеризуються основні принципи утворення і функціонування структурного підрозділу:

1. Положення про підрозділ.

2. Кодекс законів про працю.

3. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

4. Колективний договір.

35. До функцій кадрової служби підприємства належать:

1. Визначення потреби в кадрах, планування кадрового забезпечення і руху кадрів; організація підбору, розміщення і виховання персоналу; поліпшення умов роботи і рішення соціальних питань.

2. Дослідження і аналіз ділових, професійних і особистих якостей працівників підприємства; організація діловодства щодо роботи з персоналом; оцінка і атестація персоналу підприємства.

3. Організація навчання і підвищення кваліфікації персоналу; формування кадрового резерву, підготовка керівних кадрів і управління просуванням за службою; розвиток мотивації, кар'єри працівників.

4. Ваш варіант відповіді.

36. Структура кадрової служби залежить від:

1. Масштабів діяльності підприємства.

2. Стратегії роботи з персоналом.

3. Тактики роботи з персоналом.

4. Ваш варіант відповіді.

37. Виражаються у повноваженнях начальника відділу кадрів і його працівників, обумовлених посадовими інструкціями, що затверджує керівник підприємства:

1. Функції відділу кадрів.

2. Права відділу кадрів.

3. Завдання відділу кадрів.

4. Відповідальність відділу кадрів.

Обов'язкові завдання

Завдання № 1

Ви – менеджер з персоналу у підприємстві. Складіть трудовий контракт, що укладається між Вашим підприємством та працівником, який поступає на роботу.

Завдання №2

Ви – менеджер з персоналу у підприємстві. Оформіть відповідні документи на працівника, який поступає на роботу.

Завдання № З

Ви – менеджер з персоналу у підприємстві. Оформіть наказ про прийняття Клименко А. Ю. на посаду економіста 1-ї категорії Вашого підприємства (ЗАТ "Донецький ЦУМ") та занесіть наказ до журналу реєстрації наказів.

Завдання №4

Ви – менеджер з персоналу у підприємстві. Оформіть наказ про звільнення Юренко О. П. з посади товарознавця 1-ї категорії Вашого підприємства (ЗАТ "Донецький ЦУМ") та занесіть наказ до журналу реєстрації наказів.

Завдання №5

Ви – менеджер з персоналу у підприємстві. Оформіть наказ про переведення продавця 1 -ї категорії Петренко О. М. на посаду менеджера зі збуту (у зв'язку із закінченням Донецького державного університету економіки і торгівлі ім. М. І. Туган-Барановського за спеціальністю "Менеджмент організацій") Вашого підприємства (ВАТ "Макіївський універмаг") та занесіть наказ до журналу реєстрації наказів.

Додаткові завдання

Завдання № 1

Вважається, що для менеджерів з персоналу найбільш важливими є таКі якості:

• мистецтво встановлювати і підтримувати систему відносин з людьми;

• мистецтво вирішувати конфлікти, попереджати їх;

• мистецтво одержувати, обробляти, оцінювати кадрову інформацію і на цій основі будувати систему комунікацій в управлінні персоналом;

• мистецтво приймати нестандартні управлінські рішення – здатність своєчасно виявляти проблеми і приймати рішення в управлінні персоналом;

• здатність найбільш ефективно розподіляти людські ресурси в підприємстві;

• здатність йти на виправданий ризик і на впровадження кадрових нововведень у підприємстві;

• мистецтво самоаналізу – здатність об'єктивно оцінювати свою позицію, роль у підприємстві, виявляти свої сильні і слабкі сторони.

Проаналізуйте наведені вище положення і підготуйте відповіді на такі питання:

1. Чи можна вважати перелік відзначених якостей менеджера з персоналу вичерпним?

2. Якими додатковими властивостями та якостями повинен володіти менеджер з персоналу, що працює в умовах ринку?

Обов'язкові завдання
Додаткові завдання
Частина II. ЗМІСТ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
Розділ 7. КАДРОВЕ ПЛАНУВАННЯ У ПІДПРИЄМСТВІ
7.1. Кадрове планування у підприємстві: значення, цілі, задачі, принципи, етапи
7.2. Види планування роботи з персоналом підприємства
7.3. Визначення потреби підприємства в персоналі
Резюме
Контрольні питання
Тести для самоконтролю
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru