Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Стаття 188/1. Невиконання розпорядження державного або іншого органу про працевлаштування

Невиконання посадовою особою, яка користується правом прийняття на роботу і звільнення, розпорядження виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, місцевої державної адміністрації або рішення служби у справах дітей чи рішення іншого органу про працевлаштування осіб, забезпечення роботою яких відповідно до законодавства покладено на ці органи, - тягне за собою накладення штрафу від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Невиконання посадовою особою, яка користується правом приймати на роботу і звільняти з роботи, фізичною особою, яка використовує найману працю, нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, неподання Фонду соціального захисту інвалідів звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів - тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Доповнено статтею 188і згідно з Указом Президії Верховної Ради Української PCP від 14.05.90 p. № 9280-ХІ; із змінами і доповненнями, внесеними згідно із законами України від 07.02.97 р. № 55/97-ВР, від 05.04.2001 p. № 2342-ІІІ, від 06.10.2005 p. № 2960-ÏV, від 07.02.2007 р. № 609-V)

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері реалізації громадянами України права на працю (див. Кодекс законів про працю України, Закон України "Про зайнятість населення" та ін.).

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у таких формах:

1) невиконання посадовою особою, яка користується правом прийняття на роботу і звільнення, розпорядження виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, місцевої державної адміністрації або рішення служби у справах дітей чи рішення іншого органу про працевлаштування осіб, забезпечення роботою яких відповідно до законодавства покладено на ці органи;

2) невиконання посадовою особою, яка користується правом приймати на роботу і звільняти з роботи, фізичною особою, яка використовує найману працю, нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, неподання Фонду соціального захисту інвалідів звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів.

Обидва склади - формальні.

3. Суб'єкт адміністративного проступку - посадові особи, які користують правом прийняття на роботу і звільнення з роботи, а також фізичні особи, які використовують найману працю.

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини як у формі умислу, так й у формі необережності.

5. Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 14 березня 2007 року 99 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 березня 2007 р. за №291/13558) затверджено форму протоколу про адміністративне правопорушення, передбачене цією статтею, та Порядок заповнення форми протоколу про адміністративні правопорушення посадовими особами Фонду соціального захисту інвалідів та його територіальними відділеннями, їх наведено нижче.

Протокол про адміністративне правопорушення

Порядок заповнення форми протоколу про адміністративні правопорушення посадовими особами Фонду соціального захисту інвалідів та його територіальними відділеннями 1. Загальні положення

1. 1. Цей Порядок визначає процедуру заповнення форми протоколу та порядок його складання та обліку протоколів про вчинення адміністративного правопорушення у сфері працевлаштування інвалідів (у разі недотримання посадовими особами, які користуються правом приймати на роботу і звільняти з роботи, фізичною особою, яка використовує найману працю, нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів і неподання до відділень Фонду соціального захисту інвалідів звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів), оформлення справ про адміністративні правопорушення, переданім їх органу, уповноваженому розглядати такі справи, та ведення обліку результатів розгляду справ про адміністративні правопорушення.

1.2. Уповноваженими посадовими особами щодо оформлення матеріалів та складання протоколів про адміністративні правопорушення у сфері працевлаштування інвалідів (далі протокол) є працівники Фонду соціального захисту інвалідів та його територіальних відділень.

1.3. Перелік посадових осіб, уповноважених на оформлення матеріалів та складання протоколів про адміністративні правопорушення у сфері працевлаштування інвалідів (далі - уповноважена посадова особа), затверджується:

у Фонді - наказами керівника Фонду;

у відділеннях - наказами керівників цих відділень.

2. Порядок складання протоколів про адміністративне правопорушення у сфері працевлаштування інвалідів

2.1. При виявленні адміністративного правопорушення у сфері працевлаштування інвалідів, передбаченого частиною другою статтею 188і Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП), уповноважена посадова особа складає протокол.

У протоколі зазначаються: дата і місце його складання, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу порушника (прізвище, ім'я, по батькові; рік та місце народження; місце проживання; місце роботи, займана посада; документ, що посвідчує особу); суть адміністративного правопорушення; нормативно-правовий акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; адреси свідків; пояснення порушника та інші відомості, необхідні для вирішення справи.

У разі порушення норм частини другої статті 188 КУпАП декількома особами протокол складається стосовно кожної особи окремо.

При вчиненні однією особою декількох адміністративних правопорушень, передбачених частиною другою статті 188 КУпАП, складається один протокол про всі виявлені адміністративні правопорушення.

2.2. Уключенім до протоколу відомостей та висновків, які не підтверджені документально, а також надання морально-етичних оцінок діям правопорушників не допускається.

2.3. Уповноваженою посадовою особою правопорушнику пропонується надати пояснення по суті скоєного правопорушення (про визнання своєї вини щодо допущених порушень трудового законодавства або незгоди з викладеними порушеннями в протоколі). У разі відмови від надання письмового пояснення у протоколі зазначається: "(прізвище, ім'я, по батькові правопорушника) від надання пояснення по суті порушень, викладених в протоколі, відмовився".

2.4. Правопорушник у присутності уповноваженої посадової особи ознайомлюється із складеним протоколом, йому роз'яснюються права особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, передбачені статтею 268 КУпАП України та статтею 63 Конституції України, про що вона розписується у протоколі.

2.5. Протокол підписується особою, яка його склала (уповноваженою посадовою особою), і особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, за наявності свідків протокол може бути підписано й цими особами.

2.6. У разі відмови правопорушника від підписання протоколу в ньому робиться запис про це. Він має право викласти мотиви своєї відмови від його підписання.

2.7. Після оформлення і підписання протоколу формується справа про адміністративне правопорушення для направлення до суду.

До протоколу долучаються матеріали (докази), що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення (пояснення свідків, витяги з актів перевірок, заяви, пояснення правопорушника, протоколи огляду, письмового зобов'язання особи, яка вчинила правопорушення, копії наказів (розпоряджень), довідок МСЄК, штатного розпису та інших документів, які стосуються правопорушення).

Матеріали, які долучаються до протоколу, повинні містити достовірну інформацію, відповідати вимогам законодавства та правилам діловодства.

2.8. У протоколі зазначаються обставини, що пом'якшують чи обтяжують адміністративну відповідальність правопорушника.

2.9. Протокол складається в одному примірнику на паперовому носії, який повинен мати наскрізну нумерацію сторінок.

Записи в протоколі робляться державною мовою розбірливим почерком. Помилкові та невірні записи закреслюються однією лінією та засвідчуються підписами правопорушника та уповноваженої посадової особи.

Не допускається заповнення протоколу олівцем, закреслення чи виправлення відомостей, що вносяться до протоколу, а також додаткових записів після того, як протокол підписаний особою, відносно якої він складений. У графах, які не заповнюються при складанні протоколу, проставляється прочерк.

2.10. Оформлена справа із супровідним листом за підписом керівника територіального відділення Фонду або його заступника і за вихідним номером направляється до суду за місцем вчинення правопорушення. За дорученням керівника територіального відділення Фонду супровідний лист може бути підписаний уповноваженою посадовою особою.

3. Порядок ведення діловодства в справах про адміністративні правопорушення

3.1. Аркуші матеріалів справи про адміністративне правопорушення, яка передається до суду, групуються у томи, нумеруються і прошиваються. В описі зазначаються: порядковий номер, повна назва документа, його дата, номери аркушів за порядком, а також загальна кількість документів і аркушів цифрами та літерами. Опис підписується уповноваженою посадовою особою, та ставиться дата його складання.

Про направлення протоколу і доданих до нього матеріалів на розгляд суду в журналі обліку матеріалів про адміністративні правопорушення робиться відповідний запис.

3.2. Після отримання відомостей про прийняте судом рішення у справі про адміністративне правопорушення до журналу обліку матеріалів про адміністративні правопорушення вносяться відомості про результати розгляду справи: номер та дата винесення ухвали (постанови), відомості про суд (суддю), який виніс ухвалу (постанову), результати розгляду справи.

4. Облік матеріалів про адміністративні правопорушення

4.1. Протокол не пізніше наступного дня після його складання реєструється уповноваженою посадовою особою в журналі реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення (додаток 1), сторінки якого повинні бути прошнуровані та пронумеровані, а також скріплені печаткою Фонду (у відповідних випадках печаткою відділення).

4.2. Бланк протоколу має серію і номер.

4.3. Облік видачі бланків протоколів ведеться в журналі обліку видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення (додаток 2), сторінки якого повинні бути прошнуровані та пронумеровані, а також скріплені печаткою Фонду (у відповідних випадках печаткою відділення).

4.4. Журнали обліку видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення та журнали реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення заводяться на кожен рік.

4.5. Колія протоколів та матеріалів до протоколу, за якими завершено впровадження, журнали обліку видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення та журнали реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення зберігаються протягом трьох років.

4.6. Зіпсовані бланки протоколів, справи про адміністративні порушення, журнали обліку видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення та журнали реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення, строк зберігання яких закінчився, знищуються з відповідним оформленням акта.

Журнал реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення

N

з/п

Дата

Реєстраційний номер бланка

П. І. Б. особи, яка отримує бланк

Підпис

Примітка

1

2

3

4

5

6

Стаття 188/2. Ухилення від виконання законних вимог посадових осіб органів виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів
Стаття 188/3. Невиконання вимог органів державного контролю за цінами
Стаття 188/4. Невиконання законних вимог органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці
Стаття 188/5. Невиконання законних розпоряджень чи приписів посадових осіб органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, радіаційної безпеки або охорону природних ресурсів
Стаття 188/6. Невиконання законних вимог посадових осіб органів спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з державного нагляду за додержанням законодавства про працю або створення перешкод для діяльності цих органів
Стаття 188/7. Невиконання законних вимог національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
Стаття 188/8. Невиконання приписів та постанов посадових осіб органів державного пожежного нагляду
Стаття 188/9. Невиконання законних вимог посадових осіб органів виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації
Стаття 188/10. Невиконання законних вимог посадових осіб органів державного контролю за якістю лікарських засобів та умовами їх виробництва
Стаття 188/11. Невиконання постанов, розпоряджень, приписів, висновків, а так само інших законних вимог посадових осіб органів, установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru