Психологія - Варій М.Й. - 13.3. Розвиток здібностей

Нині перед суспільством гостро стоїть проблема виявлення законо­мірностей і механізмів формування та розвитку здібностей. Це висуває відповідні вимоги до психології.

Природну основу розвитку здібностей становлять задатки - природ­жені анатомо-фізіологічні особливості нервової системи й мозку, які проявляються в типологічних особливостях людини. Однак задатки є лише передумовою здібностей. Лише своєчасний вияв і розвиток задатків людини через виховання зумовлює формування у неї здібностей. Для цього найчастіше застосовують систематичні тренування, які передба­чають активне включення в діяльність.

Першою ознакою зародження здібностей є нахил - стійка орієн­тованість індивіда на певну діяльність, якою він прагне займатися. Справжній нахил поряд із тяжінням до діяльності зумовлює швидке досягнення високих результатів. Хибний нахил, на відміну від справж­нього, може виявлятися у споглядальному ставленні до чогось або, незва­жаючи на активне захоплення, дає посередні результати.

Крім задатків, важливе значення для розвитку здібностей має врахування у виховному процесі сенситивних періодів формування функ­цій. Кожна дитина у своєму розвиткові проходить періоди підвищеної чутливості до певних виховних впливів, до засвоєння тих чи інших видів діяльності. Наприклад, у віці 2-3 років дитина інтенсивно оволодіває мовою оточення, яка згодом стає для неї рідною. Важливо підкреслити, що періоди особливої готовності до оволодіння певними видами діяль­ності рано чи пізно закінчуються. Якщо ту чи іншу функцію не було розвинено у сензитивний період, то згодом її розвиток виявиться усклад­неним, а то й зовсім неможливим. Саме тому, люди, які прагнуть вивчити іноземну мову в дорослому віці, докладають багатьох зусиль, але майже ніколи не володіють нею краще, ніж рідною.

Специфічним видом розвитку здібностей особистості є її психоло­гічна підготовка до того чи іншого виду діяльності. Наприклад, психоло­гічна готовність особистості до професійної діяльності передбачає сформованість у неї знань й умінь з фаху, а також певних моральних та емоційно-вольових властивостей.

Якісний аналіз здібностей спрямовано на виявлення таких індиві­дуальних характеристик людини, які є необхідними для ефективного здійснення будь-якого конкретного виду діяльності. Кількісні виміри здібностей характеризують міру їх наявності.

Для оцінки рівня розвитку здібностей досить широко вико­ристовують різноманітні тести (тести досягнень, тести інтелекту, тести креативності тощо). Дослідження конкретно-психологічних характерис­тик різних здібностей дають змогу виокремити загальні властивості індивіда, які відповідають вимогам не одного, а багатьох видів діяльності (наприклад, інтелект), а також спеціальні властивості, які відповідають вужчому колу вимог конкретної діяльності (спеціальні здібності). Урахування рівня розвитку здібностей під час вибору професії та в доборі кадрів сприяє підвищенню ефективності діяльності людини й ступеня її задоволеності результатами своєї діяльності.

Контрольні питання:

• Що становлять собою здібності?

• Який взаємозв'язок задатків і здібностей?

• Які рівні здібностей Ви знаєте?

• У чому виявляються загальні здібності?

• У чому виявляються спеціальні здібності?

• На які види поділяються здібності?

• Які особливості розвитку здібностей?

Література:

Айзенк Г. Проверьте ваши способности / Пер. с англ. - М.: Мир, 1972. Барков В.І., Тютюнников А.М. Як визначити творчі здібності дитини. - К.: Україна, 1991. Видинеев Н.В. Природа интеллектуальных способностей человека. - М.: Мысль, 1989. Пльбух Ю.З. Розумово обдарована дитина. Психологія, діагностика, педагогіка / Пер. з рос. - К.: ВІПОЛ, 1993.

Голубева Е.А. Комплексное исследование способностей // Вопр. психологии. -1986. - №5. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. - М.: Лантерна: Вита, 1995. Максименко С Д Розвиток психіки в онтогенезі: У 2 т. - К.: Форум, 2002. Основи психології / За заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. - К.: Либідь, 1996. Психология XXI века: Учебник для вузов / Под ред. В.Н. Дружинина. - М.: ПЕР СЭ, 2003. Психологія: Підручник / За ред. Ю.Л. Трофімова, 3-тє вид. - К.: Либідь, 2001.

Глава 14. СОЦІОПСИХІЧНА ПІДСТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ
14.1. Досвід
14.2. Характер
14.3. Спрямованість
Глава 15. ПІДСТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ "СВІДОМІСТЬ-САМОСВІДОМІСТЬ"
15.1. Свідомість особистості
15.2. Самосвідомість особистості
15.3. "Я-концепція"
Глава 16. ПСИХІЧНІ СТАНИ
16.1. Сутність психічних станів
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru