Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України - Лісовець О.В. - Література

Аксельрод В. Зачем нужна детская организация / В. Аксельрод // Образование в современной школе. - 2002. - № 10. - С. 26-30.

Алєксєєнко Т. Ф. Виховання особистості у Пласті: монографія / Т. Ф. Алєксєєнко, Ю. М. Жданович. - К.: ПП "Проспект-А", 2006. - 262 с.

Алиева Л. Детские общественные объединения в воспитательном пространстве социума / Л. Алиева // Педагогика. - 2000. - №7. - С. 48-52.

Андрухів І. Українські молодіжні товариства Галичини: 1861 - 1939 pp. /1. Андрухів. - Івано-Франківськ, 1995. - 72 с.

Анохин Е. В. Психолого-педагогические особенности деятельности детских разновозрастных объединений / Е. В. Анохин. - Сумы,. 1998. - 43 с.

Басов Н. Перспективы в исследовании истории пионерской организации / Н. Басов // Советская педагогика. - 1988. - № 6. - С.49-54.

Бондарь Л. Введение в скаутинг / Л. Бондарь. - Женева, 1996. - 191 с.

Бондарь Л. Скаутинг: книга для скаутов / Л. Бондарь. - Женева, 1993. -175 с.

Войтков В. Политические инкубаторы для будущих лидеров: при-, партийные молодежные организации / В. Войтков // Власть и политика. - 2003. - 6-12 июня. - С. 12-13.

Волохов А. Социализация ребенка в деятельности детских организаций / А. Волохов // Классный руководитель. -1997. - № 6. - С. 6-7.

Глазырин А. Чем занять детей, или ВДО на выбор / А. Глазырин // Народное образование. - 1993. - № 5. - С. 42-43.

Головенько В. А. Характерні риси комсомольсько-піонерського періоду українського молодіжного руху / В. А. Головенько // Український соціум. - 2004. - № 3. - С. 34-47.

Головенько В. Український молодіжний рух у XX столітті: історико-політологічний аналіз основних періодів / В. Головенько. - К. : АЛД, 1997. -160 с.

Головенько В. Український молодіжний рух: історія і сьогодення / В. Головенько, 0. Корнієвський. - К.: Наукова думка, 1994. -111 с.

Гончарова Т. Дитячі громадські організації України - на захисті прав та інтересів дітей / Т. Гончарова // Початкова школа. - 2000. - № 8. - С. 11-16.

Григорова В. К. Детское движение в Хабаровске (анализ состояния на рубеже XXI века) / В. К. Григорова, Н. И. Дудкина. - Хабаровск :0СГПУ, 1999. - 248 с.

Григорова В. К. Скауты и скаутизм / В. К. Григорова. - Хабаровск : ХГПУ, 2001. -174 с.

Гулевська-Черниш А. Молодіжна організація як суб'єкт соціально-педагогічної діяльності / А. Гулевська-Черниш // Соціальна педагогіка. - 2007. - № 1. - С. 20-26.

Дергунов В. Дух и облик общественной организации / В. Дергунов, С. Федоров // Народное образование. - 1999. - № 6. - С. 107-110.

Диба С. Основні тенденції розвитку скаутського руху в сучасному світі / С. Диба // Шлях освіти. - 2004. - № 3. - С. 24-28.

Диба С. Ціннісно-нормативна основа соціалізуючої діяльності в скаутській організації / С. Диба // Рідна школа. - 2003. - № і. - С. 25-27.

Дитячі громадські організації: навч. метод, посіб. / укл. Мазурен-ко Л. М. та ін. - Харків: Основа, 2004. -188 с. - (Бібліотека журналу "Управління школою", вип. 10)

Дитячі об'єднання України // Шкільний світ. - 2004. - № 21- 23, червень.

Довідник донорських організацій та благодійних програм, що підтримують діяльність НУО в Україні. - К.: ТЦК, 2002.

Доній О. Покоління оксамитової революції (Як нам дожити до 2009 року?) / 0. Доній. - К.: Смолоскип, 1999. - 24 с.

Доній С. Історія УСС мовою документів і фактів: 1989-1999 / С. Доній, О. Синельников. - К.: Смолоскип, 1999. - 322 с.

Жданович Ю. Методи виховання у "Пласті- / Ю. Жданович // Рідна школа. - 2002. - № 4. - С. 21-24.

Жуков И. Н. Игра и детское движение / И. Н. Жуков. - К. : ЛТ Сучасник, 1996. - 70 с.

Зайченко А. Якщо ваша дитина обере "Екологічну варту" / А Зай-ченко // Початкова школа. - 2004. - № 6. - С. 54-55.

Зайченко А. Якщо ваша дитина обере "СПОК" / А Зайченко // Початкова школа. - 2003. - № 10. - С. 51-53.

Запесоцкий А. Эта непонятная молодежь: проблемы неформальних молодежных объединений / А. Запесоцкий, А Файн. - М., 1990. - 216 с.

Иващенко Г. Детское движение: реалии и возможности / Г. Ива щенко, М. Кульпединова // Педагогика. - 1992. - № 11-12. - С. 34-42.

Как зарегистрировать общественную организацию, или Десять шагов легализации. - Чернигов: Центр гуманистических технологий АХАЛ АР, 2000. - 60 с.

Книга вожатого / упоряд. А. О. Деркач, Г. П. Чубарова, Л. В. Яшу-ніна. - К.: Молодь, 1986. - 248 с.

Коваль Л. Соціальна педагогіка / Соціальна робота : навч. посіб. / Л. Коваль. I. Зверева, С. Хлєбік - К.: ІЗМН. 1997. - 392 с.

Ковбас Б. Виявлення готовності майбутніх виховників до педагогічної взаємодії з дитячими громадськими об'єднаннями / Б. Ковбас. В. Костів ; АПН України ; Прикарпатський університет ім. Василя Сте-фаника. - Івано-Франківськ, 1997. - 79 с.

Козлова І. Неформальні угруповання: як до цього ставитися / І. Козлова // Шкільний світ. - 2000. - № 3. - С. 6-8.

Корнієвський О. Молодіжний рух та політичні об'єднання в сучасній Україні / О. Корнієвський, В. Якушин. - К. : Київське братство, 1997. -130 с.

Коршунова О. Детские объединения и политика / О. Коршунова // Народное образование. - 2002. - № 9. - С. 159-166.

Косарецкая С. О неформальных объединениях молодежи / С. Ко-сарецкая, Н. Синятина. - М.: ВЛАДОС, 2004. - 159 с.

Косенко В. М. "КРОКС" - для культурных, умных, организован ных, сообразительных, быстрых : пособие для уч.-восп. работы со старшеклассниками. - Фастов: Полифаст, 2005. - 92 с.

Кулик В. Молода Україна: сучасний організований молодіжний рух та неформальна ініціатива / В. Кулик, Т. Голобуцька, 0. Голобуць-кий. - К.: Центр досліджень проблем громадянського суспільства, 2000. - 457 с.

Куліш А. Public relations для громадських (недержавних) організацій. Практичні поради на щодень / А. Куліш. - К., 2004. - 127 с.

Лавриченко Н. М. Педагогіка соціалізації: європейські абриси / Н. М. Лавриченко. - К.: ВІРА-ІНСАЙТ, 2000. - 444 с.

Лебедев Д. Детское общественное движение: испытание временем / Д. Лебедев // Воспитание школьников. - 2003. - № 1. - С. 52-61.

Лебедев Д. Ретроспектива и современные проблемы пионерского движения / Д. Лебедев // Воспитание школьников. - 2004. - № 1. - С. 48-54.

Литвак Р. А. Педагогические основы деятельности детских общественных объединений в современных условиях : дисс. ... доктора пед. наук : 13.00.01 / Римма Алексеевна Литвак. - Екатеринбург, 1997. - 389 с.

Литвак Р. Детское общественное объединение как фактор социализации ребенка / Р. Литвак // Социальная педагогика. - 2003. - № 1. - С 46-51.

Литвак Р. Современное детское движение / Р. Литвак. - Челябинск : ЧГПУ, 2001. - 80 с.

Лушагина И. Какой быть новой пионерии? / И. Лушагина // Народное образование. - 2001. - № 6. - С. 165-169.

Механізми залучення молоді до громадського життя та підвищення її політичної активності: всеукр. довід. - Чернігів : Управління у справах молоді та спорту Чернігівської облдержадміністрації, 2007. - 100 с.

Молодіжний рух в Україні: довід. / Український ін-т соціальних досліджень / [упоряд. В. А. Головенько]. - К.: AT "Видавництво "Столиця"", 1998. - Ч. 1. - 252 е.; Ч. 2. - 335 с.

Молодіжний рух України: історія та сучасність : зб. матеріалів / Український національний комітет молодіжних організацій; Український ін-т соціальних досліджень / В. А. Головенько (голов, ред.). - К. : НВФ "Студцентр" / НІКА-Центр, 1998. -120 с.

Молодь України : стат. зб. / Державний комітет статистики України. - К. : Держкомстат, 2003. -172 с.

Молодь України у дзеркалі соціології / [за ред. 0. Балакірєвої і О. Яременка]. - К. : УІДС, 2001. - 210 с.

Мудрик А. В. Социальная педагогика : учеб. для студ. пед. вузов / А. В. Мудрик ; под ред. В. А. Сластенина. - M. : Издательский центр "Академия", 2000. - 192 с.

Неформальное молодежное движение: возникновение и развитие // Советская педагогика. - 1989. - № 6. - С107-110.

Нормативно-правова база діяльності громадських молодіжних організацій. - К. : Четверта хвиля, 2001. - 388 с.

Нормативно-правова основа діяльності молодіжних громадських організацій : посіб. для лідерів молодіжних НУО. - К.. 2002. - 63 с.

Окаринський M. М. Антинаркогенне виховання підлітків у пластовій організації : метод, посіб. для виховників пластового юнацтва / M. М. Окаринський. - Т. : Навч. кн. : Богдан, 1999. - 96 с

Ольшанский Д. Неформалы: групповой портрет в интерьере / Д. Ольшанский. - М. : Педагогика, 1990. - 292 с.

Охрімчук Р. М. Дитячі об'єднання України у вимірах минулого та сучасного : довід.-посіб. / P. М. Охрімчук, Л. М. Шелестова. 0. В. Кравченко ; Ін-т проблем виховання АПН України. Лабораторія дитячих об'єднань. - К. ; Луганськ : Альма-матер, 2006. - 255 с.

Охрімчук Р. Якщо ваша дитина обере "КРОКС" / Р. Охрімчук // Початкова школа. - 2003. - № 11. - С. 60-61,

Охрімчук Р. Якщо ваша дитина обере Гайдинг / Р. Охрімчук // Початкова школа. - 2004. - № 4. - С. 51-52.

Параллельный мир: записки о неформалах // Журнал для батьків. - 1999. - № 1. - С. 38-40.

Перепелиця М. Державна молодіжна політика в Україні (регіональний аспект) / М. Перепелиця. - К. : УІСД, 2001. - 242 с.

Поліщук Ю. Й. Соціально-педагогічна діяльність сучасних громадських молодіжних об'єднань в Україні : монографія / Ю. Й. Поліщук ; за ред. H. Г. Ничкало. - T. : ТИПУ, 2005. - 432 с.

Про становище молоді в Україні: (Щодо підтримки молодої сім'ї, посилення соціального захисту дітей та молоді у 2001-2006 pp.) : щоріч. доп. Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України / Т. В. Безулік, А. І. Білий, Є. І. Бородін та ін. - К. : Гопак, 2006. - 360 с.

Путеводитель по общественным организациям Черниговщины: o новые ресурсы для решения проблем - Чернигов : ЦГТ АХАЛАР, 2000. - 92 с.

Робота соціального педагога з дитячими та молодіжними організаціями : словник-довід. / упоряд. О. Д. Балдинюк. - К. : Науковий світ, 2007. - 95 с.

Рожков М. И. Развитие самоуправления в детских коллективах / М. И. Рожков. - М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. - 158 с.

Савчук Б. Український Пласт (1911-1939) / Б. Савчук. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1994. - 270 с.

Семенов Г. Как создать детское общественное объединение // Воспитание школьников. - 2004. - № 5. - С. 30-38.

Сенченко Н. А. Социально-педагогическая помощь старшеклассникам представителям юношеских субкультур : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Н. А. Сенченко. - Кострома, 2005. - 214 с.

Скаути у XXI столітті (спецвипуск) // Завуч. - 2004. - № 20-21, липень.

Социология молодежи: курс лекций / под ред. Н. Ф. Головатого. - К.: МАУП, 1999. - 224 с.

Сущенко Т. И. Основы внешкольной педагогики : пособие для классных руководителей, педагогов внешкольных учреждений / Т. И. Сущенко. - Минск: Беларуская навука, 2000. - 222 с.

Сьомій С. Українська молодь під прицілом новітніх релігійних культів і сект / С. Сьомій // Людина і політика. - 2000. - № 3. - С.54-63.

Тетерский С. Детские организации: опыт, проблемы, поиски / С. Тетерский // Воспитание школьников. -1999. - № 6. - С. 12-16.

Тетерский С. Педагогический потенциал детско-молодежных общественных объединений / С. Тетерский // Педагогика. - 2001. - N"6. -С. 40-44.

Технології соціально-педагогічної роботи : навч. посіб. / за ред. А. Капської. - К.: УДЦССМ, 2000. - 372 с.

Тимофеев В. Я. Дитячий та юнацький козацький рух / В. Я. Тимофеев. - БІлгород-Дністровський : Отаман, 2009. - 180 с.

Третій сектор в Україні: проблеми становлення / [М. Ф. Шевченко (кер. авт. кол.), В. А. Головенько, Ю. М. Галустян та ін.]. - К.: Укр. ін-т соц. досліджень, 2001. -173 с.

Троцко Г. Українські дитячі та молодіжні громадські організації: навч. посіб. / Г. Троцко, І. Трубавіна, Т. Хлєбнікова. - X. : ХДПУ ім. Г. С. Сковороди, 1999. - 206 с.

Управление организацией в изменяющихся условиях. - Чернигов, 2000.

Финансы для деятельности (источники финансирования общественных организаций). - Чернигов, 2000.

Харченко С. Я. Социально-педагогические основы подготовки учителя к работе с детскими общественными объединениями : дисс. ... доктора пед. наук: 13.00.01 / Сергей Яковлевич Харченко. - М., 1993. - 335 с.

Чепурных Е. Е. Концептуальные основы теории и практики социализации ребенка в детских общественных организациях / Е. Е. Чепурных, А. В. Волохов // Современные концепции воспитания. - Ярославль, 2000. - С. 73-83.

Шакурова М. Методика и технология работы социального педагога / М. Шакурова. - М.: Академия, 2002. - 272 с.

Шумський 1.1. Молодіжний рух у Західній Україні (1920-1939) / 1.1. Шумський. - Т.: ТДПУ, 2002. - 183 с.© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru