Страхування - Базилевич В.Д. - Права вкладника фонду (страхувальника пенсії)

Кожний вкладник фонду має право укладати один або більше контрактів з одним або декількома НПФ на користь осіб, визначених Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення".

Вкладник фонду має право в одноосібному порядку розірвати пенсійний контракт, який укладено з ним особисто, або вимагати зміни умов контракту. У разі розірвання контракту вкладники повинні укласти новий пенсійний контракт щодо участі в іншому пенсійному фонді, або укласти договір зі страховою організацією, або відкрити в банку пенсійний депозитний рахунок. При цьому пенсійні кошти вкладника фонду передаються за його рахунок до іншої фінансової установи, яка надає послуги з недержавного пенсійного забезпечення, в сумі, що обліковується на його індивідуальному пенсійному рахунку в пенсійному фонді й складається з пенсійних внесків, зроблених цим вкладником, та розподіленого на суму цих внесків інвестиційного прибутку (збитку), зменшених на суму витрат, пов'язаних із перерахуванням таких пенсійних коштів.

Розмір витрат на переведення пенсійних коштів обчислюється адміністратором за методикою, встановленою Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

Якщо пенсійний контракт розривається особою, внески на рахунок якої здійснюють на його користь інші вкладники, суми цих внесків та розподіленого на них інвестиційного прибутку (збитку) можуть бути вилучені з пенсійного фонду лише після розірвання пенсійних контрактів з такими вкладниками, за винятком випадків, передбачених ст. 65 цього Закону.

У разі припинення трудових відносин з роботодавцем-за сновником або роботодавцем - платником корпоративного пенсійного фонду його учасник зобов'язаний розірвати пенсійний контракт з таким фондом та може укласти новий пенсійний контракт з адміністратором будь-якого іншого фонду, або укласти договір із страховою організацією, або відкрити в банку пенсійний депозитний рахунок. Пенсійні кошти учасника фонду передаються до іншого пенсійного фонду, страхової організації або на пенсійний депозитний рахунок банку за рахунок учасника фонду в сумі пенсійних внесків, розподіленого на суму цих внесків інвестиційного прибутку (збитку), зменшених на суму витрат, пов'язаних з перерахуванням цих коштів, обчислених за методикою, встановленою Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, крім випадків припинення трудових відносин згідно з п. 1 частини першої ст. 40 Кодексу законів про працю України.

У разі припинення трудових відносин згідно з п. 1 частини першої ст. 40 Кодексу законів про працю України витрати на переведення пенсійних коштів учасника до іншого пенсійного фонду, страхової організації або на пенсійний депозитний рахунок банку здійснюються за рахунок роботодавця.

Укладання пенсійного контракту

Пенсійний контракт укладається у письмовій формі щонайменше в трьох примірниках, якщо контракт укладається з вкладником, який не є учасником відповідного пенсійного фонду, або у двох примірниках, якщо вкладник є учасником фонду.

Разом із примірником пенсійного контракту адміністратор повинен надати вкладнику та учаснику фонду:

o пам'ятку з роз'ясненням основних положень пенсійного контракту;

o копію зазначеної в пенсійному контракті пенсійної схеми;

o витяг з основних положень статуту пенсійного фонду та (або) на вимогу вкладника фонду - копію статуту пенсійного фонду.

У всіх примірниках пенсійного контракту робиться відмітка та фіксується дата надання документів, зазначених у цій частині.

Вимоги до пам'ятки з роз'ясненнями основних положень пенсійного контракту, а також до витягу з основних положень статуту пенсійного фонду встановлюються Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

Один примірник пенсійного контракту залишається в адміністратора.

Істотними умовами пенсійного контракту (ст. 56 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення") є:

o паспортні дані вкладника фонду та його ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (якщо вкладником є фізична особа) або повне найменування, місцезнаходження (юридична адреса) постійно діючого органу правління, реєстраційні та банківські реквізити вкладника фонду (якщо вкладником є юридична особа);

o паспортні дані учасника фонду та його ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;

o посилання на обрану вкладником фонду пенсійну схему;

o строк дії пенсійного контракту, умови його зміни та розірвання;

o порядок розрахунків між пенсійним фондом та учасником фонду у разі дострокового розірвання пенсійного контракту або ліквідації пенсійного фонду;

o права, обов'язки, відповідальність сторін та порядок розв'язання спорів;

o розмір пенсійних внесків та умови його зміни.

У пенсійному контракті також можуть бути зазначені інші умови за згодою сторін.

Разом з пенсійним контрактом вкладнику (учаснику) фонду надається інформація про адміністратора, осіб, які здійснюють управління активами, та зберігача пенсійного фонду, яка включає їх реєстраційні, банківські реквізити та реквізити відповідних ліцензій.

Пенсійний контракт повинен відповідати положенням статуту пенсійного фонду і обов'язково містити застереження про те, що держава не несе відповідальності за зобов'язаннями пенсійного фонду.

Строк дії пенсійного контракту регламентується ст. 58 Закону "Про недержавне пенсійне забезпечення":

1. Пенсійний контракт набирає чинності з моменту його підписання вкладником фонду та адміністратором.

2. Дія пенсійного контракту вважається закінченою:

а) після повного виконання вкладником фонду своїх зобов'язань за пенсійним контрактом та укладання учасником (учасниками) фонду договору про виплату пенсії на визначений строк з пенсійним фондом;

б) після передачі пенсійних коштів учасника фонду страховій організації відповідно до укладеного учасником фонду договору страхування довічної пенсії;

в) після передачі пенсійних коштів учасника фонду банківській установі відповідно до укладеного учасником фонду договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку;

г) у разі смерті учасника фонду та виконання передбачених у зв'язку з цим умов;

д) у разі ліквідації пенсійного фонду в порядку, передбаченому цим законом;

е) у разі заміни вкладником фонду пенсійного фонду на умовах та у порядку, передбачених цим Законом;

є) у разі ліквідації вкладника фонду - юридичної особи, без визначення його правонаступника;

ж) у разі дострокового розірвання контракту в порядку, передбаченому цим Законом;

з) в інших випадках, передбачених пенсійним контрактом згідно з цим Законом.

3. У разі прийняття рішення про заміну пенсійного фонду вкладник фонду зобов'язаний:

а) укласти пенсійний контракт з іншим пенсійним фондом або договір зі страховою організацією чи банківською установою;

б) надіслати адміністратору пенсійного фонду, участь у якому припиняється, заяву про розірвання пенсійного контракту та копію пенсійного контракту, укладеного з іншим пенсійним фондом, або договір із страховою організацією чи банківською установою.

Передача пенсійних коштів, належних учаснику фонду, здійснюється адміністратором у порядку, встановленому ст. 18 цього Закону.

4. У разі несвоєчасного перерахування пенсійних коштів учасника фонду адміністратор за власний рахунок сплачує учаснику фонду пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України в розрахунку на один день від суми, що підлягає перерахуванню, за кожен день прострочення платежу, у порядку, визначеному Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України має право прийняти рішення щодо зменшення суми пені, нарахованої адміністратору, якщо затримка у перерахуванні пенсійних коштів учасника фонду сталася з поважних причин.

Зобов'язання сторін за пенсійним контрактом (ст. 57). Зобов'язання адміністратора пенсійного фонду:

o здійснення недержавного пенсійного забезпечення учасника (учасників) фонду на умовах, визначених законодавством, пенсійною схемою та пенсійним контрактом;

o забезпечення ведення персоніфікованого обліку учасників фонду;

o надання учаснику фонду інформації про стан його індивідуального пенсійного рахунку;

o забезпечення відшкодування в установленому законом порядку учасникам фонду збитків, завданих унаслідок порушення законодавства та умов пенсійного контракту;

o дотримання і забезпечення дотримання законних інтересів вкладників та учасників пенсійного фонду, нерозголо-шення інформації про умови пенсійного контракту та розмір пенсійних коштів, які належать учаснику фонду, крім випадків, передбачених законом;

o виконання і забезпечення виконання інших обов'язків, визначених пенсійним контрактом, цим Законом та іншими нормативно-правовими актами з питань недержавного пенсійного забезпечення.

Зобов'язання вкладника фонду за пенсійним контрактом:

o сплата на користь учасника (учасників) фонду пенсійних внесків у порядку, встановленому законодавством, пенсійною схемою та пенсійним контрактом;

o відшкодовування пенсійному фонду збитків, завданих унаслідок порушення вкладником фонду умов законодавства, пенсійної схеми та пенсійного контракту;

o виконання інших умов, визначених пенсійним контрактом.

Умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення, що здійснюється пенсійними фондами, визначаються пенсійними схемами.

Пенсійні схеми розробляються з дотриманням вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів з питань недержавного пенсійного забезпечення. Пенсійні схеми та зміни до них підлягають реєстрації в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.

Пенсійний фонд може використовувати кілька пенсійних схем.

Пенсійна схема відображає:

o опис усіх видів та умов здійснення пенсійних виплат;

o порядок визначення розміру пенсійних виплат;

o строк, протягом якого здійснюються пенсійні виплати, та порядок їх здійснення;

o порядок та строки сплати пенсійних внесків, у тому числі можливість їх зміни за умовами пенсійного контракту;

o умови та порядок участі у пенсійній схемі;

o права та обов'язки вкладника, учасника фонду за цією пенсійною схемою;

o інші умови, що не суперечать законодавству. Вкладники фонду мають право вільного вибору пенсійної

схеми, якщо інше не передбачено законодавством, а також право на зміну пенсійної схеми, але не частіше одного разу на шість місяців.

Внесення змін до умов пенсійних схем дозволяється лише за умови їх реєстрації в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України. Пенсійний фонд має право запроваджувати нові пенсійні схеми, а також вносити зміни чи анулювати пенсійні схеми у разі:

o відсутності пенсійних контрактів, укладених за пенсійними схемами, що змінюються або анулюються;

o отримання письмової згоди всіх власників фонду, з якими укладені пенсійні контракти за пенсійною схемою, яка змінюється.

Укладання пенсійного контракту
Порядок сплати та розміри пенсійних внесків до НПФ
Види договорів страхування додаткової пенсії
Значення запровадження НПЗ
Стан та перспективи розвитку НПЗ в Україні
Висновки
Навчальний тренінг
Частина III. МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ
Розділ 8. СТРАХУВАННЯ МАЙНОВИХ ІНТЕРЕСІВ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
8.1. Зміст, структура та принципи майнового страхування
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru