Географія - Гілецький Й. Р. - Загальні риси господарства

Велика Британія належить до високо-розвинутих держав світу. За обсягами ВНП вона посідає сьоме місце у світі. Домінуючу роль у національному господарстві країни відіграє приватний капітал. Однак у деяких галузях, особливо в низькорентабельних і збиткових, вирішальне значення має державний сектор. Перш за все, це стосується вугільної, суднобудівної, авіаційної, військової промисловості, частково транспортного машинобудування. Велику роль в економіці Великої Британії відіграють американські монополії, які в окремих галузях промисловості займають панівне становище. З іншого боку, держава відіграє важливу роль у міжнародній економіці, валютно-фінансових операціях.

Велика Британія мала у першій половині XX ст. величезні колоніальні володіння, з яких інтенсивно вивозила сировину. Після Другої світової війни вона поступово втратила майже всі свої колонії. Повільні

Сучасне виробництво. Велика Британія має найчисленніше поголівя овець у Європі

структурні зміни в економіці зумовили певне відставання від інших розвинутих країн.

Провідне місце у галузевій структурі економіки Великої Британії посідає промисловість, на яку припадає близько 5 % промислового виробництва високорозвинутих країн. Відзначається вона також інтенсивним сільським господарством.

У структурі промисловості провідними галуззями є машинобудування, хімічна промисловість та електроенергетика. Помітно скоротилася у другій половині XX ст. частка традиційних галузей промисловості Великої Британії — гірничовидобувної і текстильної.

Промисловість

Вугільна промисловість є традиційною галуззю економіки країни. Однак видобуток значно скоротився і на сьогодні країна перетворилася з експортера вугілля на його імпортера. Зниження обсягів видобутку вугілля спричиняє зменшення питомої ваги його в паливному балансі, зростання питомої ваги в ньому нафти, газу, ядерного палива. Велика Британія має потужну нафтопереробну промисловість (понад 20 підприємств).

Найбільше електроенергії у Великій Британії виробляють потужні ТЕС. Значну частину дають АЕС, а питома вага ГЕС дуже мала.

У металургійному комплексі держави спостерігається падіння обсягів видобутку залізної руди і переорієнтація на імпортну сировину. Обсяги виплавки сталі, яка здійснюється тільки киснево-конверторним та електроплавильним способами, помітно скоротилися. Металургійні підприємства переважно розміщуються в узбережних містах, що розташовані в гирлах річок. Серед галузей кольорової металургії провідними є мідна, свинцево-цинкова (за виплавкою свинцю понад 320 тис. т — третє місце у світі), алюмінієва. Підприємства з виплавки кольорових металів зосереджені здебільшого у портових містах, а також поблизу ГЕС у Шотландії та Уельсі.

Серед галузей машинобудування переважає виробництво технологічного устаткування, сільськогосподарських машин, тракторів, електротехнічних та електронних приладів і верстатів, автомобілів, суден, тепловозо- та електровозобудування тощо.

Продукція британського машинобудування є конкурентоспроможною, але дорогою, що негативно позначається на експортних можливостях держави.

Багатогалузева хімічна промисловість третину виробленої продукції постачає на експорт. Провідну роль відіграють виробництва, хімії органічного синтезу та нафтопереробної промисловості, які концентруються у портових містах. Підприємства, що виробляють мінеральні добрива, орієнтуються на споживача. Великими центрами хімічної промисловості є Лондон (багатогалузева хімія і фармацевтика), Фолі (нафтохімія) та інші міста центральної частини Англії та Шотландії.

Підприємства целюлозно-паперової промисловості також зосереджені переважно у портових містах, орієнтуючись на довізну деревину.

Легка промисловість є традиційною галуззю спеціалізації Великої Британії. Серед галузей легкої промисловості провідною є текстильна, яка зараз перебуває у стані депресії. Країна поступово перетворилася з експортера бавовняних тканин на їхнього імпортера.

Сільське господарство

Більша частина сільськогосподарських угідь у Великій Британії зосереджена у фермерських господарствах, що мають площу понад 100 га. Сільське господарство країни є одним із найпродуктивніших і найоснащеніших у світі. Воно забезпечує потреби населення держави у продуктах харчування на 75 %. Основна галузь сільського господарства — тваринництво, яке дає 70 % продукції.

Серед зернових культур у рослинництві провідними є пшениця, жито, ячмінь. Важливу роль серед технічних культур відіграють цукрові буряки. Велика Британія входить у десятку найбільших у світі виробників картоплі.

Велику роль у виробництві високотоварних культур відіграють приміські господарства, що спеціалізуються на вирощуванні овочів, ягід, фруктів, квітів, хмелю. Вони розміщені на південному узбережжі острова, у долинах річок.

Високопродуктивне тваринництво базується на вирощуванні кормових культур, а також природних луках і пасовищах, що задіяні цілий рік. Розвинуте в державі скотарство, особливо м'ясного напрямку, свинарство, вівчарство (найчисленніше поголів'я овець у Європі), птахівництво.

Окремі райони Великої Британії мають свою вузьку спеціалізацію (для схилів гір і височин характерне розведення молодняка, на виробництві молока спеціалізуються Південний Захід та ін.).

Транспорт

Транспорт Великої Британії забезпечує зв'язок з її основними торговими партнерами. Тому провідну роль у вантажообігу відіграє морський транспорт.

Залізничний транспорт виконує лише 20 % вантажообігу всередині країни. Протяжність колії помітно скоротилась до 17 тис. км з 29 тис. км у 1960 році. Автомобільний транспорт займає провідне місце у внутрішніх

Клівден, Ірландія. Единбург, Шотландія

перевезеннях (75 % вантажообігу). Країна має густу мережу автомобільних шляхів. Головна автомагістраль — це Лондон — Бірмінгем — Манчестер — Глазго. Підводний тунель через протоку Ла-Манш дає можливість сухопутного зв'язку з материком.

В останні роки особливу роль відіграє трубопровідний транспорт, що подає нафту та природний газ із свердловин Північного моря до споживачів. Багато трубопроводів прокладені по морському дну.

Водний транспорт працює лише на річках Темза та Северн, а також на Манчестерському каналі. Інші річки та озера мають рекреаційний характер.

Аеропорт "Хітроу" біля Лондона є одним із найбільших аеропортів світу, де перетинається дуже багато міжнародних повітряних шляхів. Внутрішнє значення повітряного транспорту, незначне.

Зовнішньоекономічні зв'язки

За 2001—2005 рр. питома вага Великої Британії у світовій торгівлі знизилася більше як удвічі. Серед видів зовнішніх економічних зв'язків перше місце посідає вивіз капіталу та його вкладання у галузі, що забезпечують економіку країни сировиною і продовольством.

У структурі експорту майже 40 % займають машини та устаткування, зброя. Важливими статтями експорту також є хімічні товари (1/3 продукції цієї галузі експортується), продукція сільського господарства. У структурі імпорту основними є машини та устаткування (близько 40 %), готові вироби, напівфабрикати, хімічні товари, продовольство, вугілля та інша мінеральна сировина.

Основними партнерами Великої Британії є країни ЄС, Японія та США, а в останні роки країна почала орієнтуватися на ринок постсоціалістичних країн Центральної і Східної Європи.

Промисловість
Сільське господарство
Транспорт
Зовнішньоекономічні зв'язки
Франція
ЕГП
Населення
Природні умови і ресурси
Загальні риси господарства
Промисловість
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru