Країнознавство - Масляк П.О. - Висновки

У виникненні, становленні і подальшій долі будь-якої країни на політичній карті світу визначальну роль відіграють такі чинники: географічне положення, територія, кордони, адміністративно-територіальний поділ. Значення цих чинників з розвитком людства може суттєво трансформуватися, але ніколи вони не перейдуть до розряду другорядних. Особливу роль відіграє географічне положення, значення якого можна сформулювати у вигляді афоризму Наполеона: "Географія — це доля".

Територія держави складає необхідну й у більшості випадків достатню матеріальну операційну базу для самого її виникнення, існування та розвитку.

У дослідженні кордонів держав найбільше значення має їхня класифікація та визначення функцій, які вони виконують. Виділяють групу морфологічних кордонів, природничо-географічну групу, генетичну, функціональну групу. За ґенезою кордони класифікують на антецедентніу або піонерні, субсектні, або наступні, накладені і реліктові. Державні кордони виконують кілька функцій. Всіх їх можна об'єднати в три групи: бар'єрні, контактні і фільтруючі.

З метою підвищення ефективності управління власною територією будь-яка держава, за винятком хіба що карликових, здійснює її поділ на окремі частини. Так виникають внутрішні адміністративно-територіальні одиниці (області, штати, провінції, краї, департаменти, губернії, райони, регіони, волості тощо). На їх основі створюються й діють органи державної влади та управління на місцях.

Значення столиці в житті будь-якої країни дуже велике й у багатьох випадках постійно зростає. У більшості держав столиця є не лише зосередженням органів державної влади і державного управління, судових, військово-стратегічних та інших установ, а й основним економічним центром країни.

Тестовий контроль

1. До основних властивостей географічного положення належать:

а) детермінованість;

б) науковість;

в) орографічність;

г) потенційність;

ґ) дистанційність.

2. Вигідність (чи невигідність) географічного положення залежно від зміни відстані між взаємодіючими об'єктами називається:

а) потенційністю;

б) дистанційністю;

в) детермінованістю.

3. Позначте правильні твердження:

а) географічне положення є відносним поняттям;

б) для країнознавства визначальну роль відіграє поняття природно-географічного положення;

в) при оцінюванні політико-географічного положення держави не варто враховувати його просторово-територіальну основу.

4. У просторово-територіальному сенсі можна виділити такі види політико-географічного положення країни:

а) фільтраційне;

б) бар'єрне;

в) глобальне;

г) дистанційне;

ґ) регіональне;

д) локально-сусідське.

5. Основними просторовими властивостями території держави є її:

а) конфігурація;

б) потенційність;

в) розміри;

г) детермінованість;

ґ) географічне положення.

6. Територіальні води держави визначаються такою кількістю морських миль від узбережжя:

а) 24;

6) 12;

в) 200.

7. Які з цих положень, на вашу думку, правильні:

а) до території певної держави не належать морські, річкові та космічні кораблі, які несуть на собі державні символи;

б) держава має право захищати свій повітряний простір усіма доступними їй засобами;

в) значного поширення на нашій планеті набули виключні економічні зони.

8. До континентального шельфу зараховують зони з такою кількістю миль від узбережжя:

а) 350;

б) 200;

в) 24.

9. Встановлення кордону між двома державами на місцевості називається:

а) делімітацією;

б) демаркацією;

в) фільтрацією.

10. За історичними умовами і послідовністю виник- нення кордони поділяються на:

а) морфологічні;

б) генетичні;

в) колоніальні;

г) післявоєнні;

ґ) функціональні.

11. За ґенезою їх формування кордони класифікуються на:

а) антецедентні;

б) накладені;

в) функціональні;

г) морфологічні.

12. До функцій державних кордонів належать:

а) контактні;

б) генетичні;

в) бар'єрні;

г) реліктові;

ґ) фільтруючі.

13. Які з цих тверджень правильні:

а) на основі адміністративно-територіального поділу держави створюються та діють органи державної влади й управління на місцях;

б) на найнижчому ієрархічному рівні розміщуються органи місцевого самоврядування;

в) у федеративних і унітарних державах принципи внутрішнього територіального поділу ідентичні.

14. За походженням можна виділити такі столиці країн світу:

а) родові;

б) генетичні;

в) фільтруючі;

г) ситуаційні;

ґ) штучні.

Розділ 4. РЕГІОНАЛЬНИЙ ПОДІЛ СВІТУ
4.1. Загальні засади районування світу
4.2. Регіони світу
4.2.1. Країни Європи
4.2.2. Країни Євразії
4.2.3. Країни Азії
4.2.4. Країни Африки
4.2.5. Країни Америки
4.2.6. Країни Австралії та Океанії
Висновки
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru