Фінансовий менеджмент - Шелудько В.М. - 5.3. Звіт про фінансові результати

Звіт про фінансові результати (форма № 2) відображає результати фінансово-господарської діяльності підприємства за визначений період (квартал або рік). Звіт розкриває структуру доходів та витрат підприємства за звітний період, визначає загальну суму операційного прибутку, доходи (витрати) за іншими видами діяльності, а також величину чистого прибутку (збитку), отриманого підприємством протягом звітного періоду (с. 136). Як правило, у Звіті знаходять відображення також основні елементи операційних витрат та показники прибутковості акцій, якщо підприємство створено у формі акціонерного товариства.

Серед основних статей звіту про фінансові результати — Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)", який визначають ра-

Подпись:

Подпись:

хуванням з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт,

послуг) податку на додану вартість, акцизного збору, знижок та інших вирахувань.

За статтею "Собівартість реалізованої продукції ( товарів,робіт, послуг)п відображають виробничу собівартість реалізованої продукції або собівартість реалізованих товарів. Валовий прибуток (збиток) розраховують як різницю між чистим доходом від реалізації продукції та її собівартістю.

За статтею "Інші операційні доходи" відображають суми інших доходів від операційної діяльності крім доходу від реалізації продукції, зокрема дохід від операційної оренди активів, дохід від реалізації

оборотних активів (крім фінансових інвестицій), відшкодування раніше списаних активів тощо.

У статті "Інші операційні витрати" показують собівартість реалізованих виробничих запасів, сумнівні (безнадійні) борги та втрати від знецінення запасів, визнані економічні санкції, відрахування для забезпечення наступних операційних витрат, а також усі інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності підприємства, крім витрат, що включаються до собівартості продукції. Прибуток (збиток) від операційної діяльності визначають як алгебраїчну суму валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.

За статтею "Дохід від участі в капіталі" передбачено відображення доходу (збитку), отриманого від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться за методом участі в капіталі.

У статті "Інші фінансові доходи" наводять дивіденди, проценти та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі).

За статтею "Фінансові витрати" відображують процентні та інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позикового капіталу.

Стаття "Інші доходи" призначена для відображення доходу від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів та інших доходів, які виникають у процесі фінансово-господарської діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства.

За статтею "Інші витрати" відображають собівартість реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів, втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів, інші витрати, які виникають у процесі діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства.

Прибуток (збиток) від основної діяльності, фінансові та інші доходи і витрати визначають прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування. Прибуток від звичайної діяльності обчислюють як різницю між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податків із прибутку. Збиток від звичайної діяльності дорівнює збитку від звичайної діяльності до оподаткування та сумі податків на прибуток. Податок на прибуток обчислюють з прибутку, що визначається Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств". Тому його величина може не коригуватися з величиною прибутку або збитку від звичайної діяльності, відображеного у Звіті.

У статті "Надзвичайні доходи (витрати)" показують невідшкодовані збитки від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) та прибутки або збитки від інших подій і операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій.

Чистий прибуток (збиток) є основним підсумком розділу І Звіту про фінансові результати. Його розраховують як алгебраїчну суму прибутку (збитку) від звичайної діяльності, надзвичайного прибутку (збитку) та податків із надзвичайного прибутку.

Розділ II Звіту розкриває структуру операційних витрат, розділ III — містить розрахунок показників прибутковості акцій.

5.4. Рух грошових коштів на підприємстві
5.5. Звіт про рух грошових коштів
5.6. Звіт про власний капітал
5.7. Агрегована фінансова звітність, її призначення і використання
5.8. Методика складання Звіту про рух грошових коштів
Практикум
Розділ 6. АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
6.1. Фінансовий аналіз у системі управління фінансами підприємства
6.2. Аналіз ліквідності та платоспроможності
6.3. Оцінка фінансової стійкості
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru