Фінансовий менеджмент - Шелудько В.М. - ЛІТЕРАТУРА

1. Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 р. № 1576 - ХП.

2. Про оподаткування прибутку підприємств (в ред. Закону України від 22 травня 1997 р. № 283/97-ВР): Закон України від 28 грудня 1994 р. № 334/94-ВР.

3. Про затвердження Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 1996 р. №473.

4. Про затвердження Положення про порядок складання річного фінансового плану державним підприємством (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 січня 2001 р. за № 15/5206): Наказ Міністерства економіки України від 25 грудня 2000 р. №277.

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал": Затв. наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 р. № 20.

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи": Затв. наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 р. № 242.

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси": Затв. наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999р. № 246.

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість": Затв. наказом Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999 р. № 237.

9. Порядок експертної оцінки нематеріальних активів: Затв. наказом ФДМУ та Державного комітету з питань науки і технологій від 27 липня 1995 р. № 969/97.

10. Алексеева ММ. Планирование деятельности фирмы / Финансовая академия при правительстве РФ. — М.: Финансы и статистика, 1997. — 245 с.

11. Балабанов AM., Балабанов И.Т. Финансы. — СПб.: Питер, 2000. — 192 с.

12. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. — М.: Финансы и статистика, 1995. — 384 с.

13. Балашевич БА.,Андронов А.М. Экономико-математическое моделирование производственных систем. — Минск: Университетская, 1995. — 240 с.

14. Басовский JIJZ. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. — М.: ИНФРА-М, 2001. — 260 с.

15. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. —Т. 1. — К.: Ника-Центр, 1999. — 592 с.

16. Булхаков М. И. Внутрифирменное планирование. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 400 с.

17. Буров В.П., Галь В.В., Казанов АЛ., Морошкин В А. Бизнес-план инновационного проекта. Методика составления. — М.: ЦИПКК АП, 1997 . — 106 с.

18. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ. — К.: КП "ВАЗАКО": Вид-во "Молодь", 1997. — 998 с.

19. Ван ХорнДж. К. Основы управления финансами: Пер. с англ. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 800 с.

20. Вітплінський В.В., Верченко ПЛ. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком. — К.: HAH України, 2000. — 292 c.

21. Горохов М.Ю., Малев B.B. Бизнес-планирование и инвестиционный анализ. — М.: Дом Филин, 1998. — 202 с

22. Деловое планирование: методы, организация, современная практика / Под ред В.М. Попова. — М.: Финансы и статистика, 1997. — 365 с.

23. ИдрисовА£. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций. — М.: Дом Филин, 1997. — 265 с.

24. Ковалев BJB. Введение в финансовый менеджмент. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 768 с.

25. Крейнина М. Н. 3>инансовый менеджмент: Учеб. пособие. — М.: Дело и сервис, 1998. —304 с.

26. Критик А.Б., Хайкин ММ. Основы финансовой деятельности предприятия. — СПб.: Бизнес-прес, 1999. — 446 с.

27. Луцишин П.В., Луцишин Н.П. Бизнес-планирование: теория, методика и практика. — Луцк: Вежа, 1999. — 185 с.

28. Макаренко М.В., Махалина ОМ. Производственный менеджмент. — М.: Приор, 1998. — 384 с.

29. Мочерний СВ., Устенко O.A., Чеботар СІ. Основи підприємницької діяльності. — К.: Академія, 2001. — 280 с.

30. Науменко В.Ї., Панасюк ВЛ. Впровадження методів прогнозування і планування в умовах ринкової економіки. — К.: Глобус, 1995. — 198с.

V 31. Нікбахт Е., Гропеллі А. Фінанси. — К.: Основи, 1993. — 383 с.

32. ОлексюкOJC. Моделювання прийняття ризикових рішень. — К.:Вища шк., 1998. —330 с.

33. Павлова Л Л. Финансовый менеджмент. — М.: ИНФРА-М, 1996. —400 с.

34. Покропивний С.Ф. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування. — К., 1998. — 207 с.

35. СавицкаяТ^В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е изд., перераб. и доп. — Минск.: ООО "Новое знание", 1999.— 688 с.

36. Самочкин В.Н. Гибкое развитие предприятия: анализ и планирование. — М.: Дело, 2000. — 376 с.

37. Стивен Росс и др. Основы корпоративных финансов: Пер. с англ. — М.: Лаборатория базовых знаний, 2000. — 720 с.

38. СтонерДжеймс А.Ф., Долан ЕдвінГ. Вступу бізнес. — К.: ЄУФІМБ, 2000. — 752 с.

39. Финансовый менеджмент: Теория и практика / Под ред. Е.С. Стоянова. — М.: Перспектива, 1997. — 573 с.

40. Финансы предприятия / Под ред. проф. Н.В. Колчиной. — М.: Финансы: ЮНИТИ, 1998. — 413 с.

41. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. A.M. Поддєрьогін. — К.: КНЕУ, 2000. — 460 с. 434

42. Хеддевик К. Финансово-экономический анализ деятельности предприятий. — М.: Финансы и статистика, 1996.

43. Шеремет А.Д., Сайфулин P.C., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2001. — 208 с.

44. Лихачева О.Н. Финансовое планирование на предприятии: Учеб.-практ. пособие. — М.: Проспект, 2003. — 263 с.

45. Финансовое планирование и контроль / М.А. Поукок (ред.), А.Г. Пивовар (пер.), А.Х. Тейлор (ред.). — 2-е изд. — М.: ИНФРА-М, 1996. — 479 с.

46. Ченг Ф. Ли, Джозеф И. Финнерти. Финансы корпораций: теория, методы и практика. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 685 с.

ВСТУП
Розділ І. ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ "ФІНАНСОВИЙ РИНОК"
Тема1. ФІНАНСОВИЙ РИНОК: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ В ЕКОНОМІЦІ
1. Сутність фінансового ринку, необхідність і передумови його створення
2. Принципи та функції фінансового ринку
3. Структура фінансового ринку
4. Класифікація фінансових ринків
5. Фінансові активи та фінансові інструменти
Тема 2. регулювання фінансового ринку
1. Сутність регулювання фінансового ринку: принципи, напрями, рівні та форми регулювання
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru