Фінансовий ринок - Шелудько В.М. - 8.5. Чиказька торгова палата

Чиказька торгова палата ("Chicago Board of Trade") є однією із найвідоміших бірж з торгівлі ф'ючерсними контрактами. Вона організована як некомерційна асоціація членів з радою директорів. Членами біржі можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Склад біржі — 1402 повних члени, які можуть торгувати будь-якими контрактами, що пропонуються до торгів. Існують і асоційовані члени, які мають право торгувати лише певними видами контрактів. Клірингова палата біржі є незалежною корпорацією, що здійснює всі розрахунки за торгами.

Ф'ючерсна біржа дає учасникам біржового ринку місце для проведення торгів. Місцем торгівлі з кожного виду ф'ючерсного контракту є торгова яма (pit) — піднята октагопальна платформа зі сходами до центра. Торги проводяться у вигляді відкритого аукціону, в результаті якого визначаються ціни на конкретні активи, зазначені у контрактах.

Представники біржової інформаційної служби знаходяться на верхній сходинці ями і постійно реєструють цінові зміни в процесі торгів. Біржова ціна негайно передається по всьому світу і стає базовою ціною для готівкового ринку.

Більшість угод на біржі укладається представниками брокерських контор від імені клієнтів, інтереси яких вони представляють. Брокерські контори, що є зареєстрованими членами біржі, ведуть клієнтські рахунки, подають замовлення на торговельні операції, збирають та акумулюють маржу, консультують клієнтів.

На відміну від фондових бірж, торги па Чиказькій біржі, як і па інших біржах з торгівлі ф'ючерсними контрактами, не ведуться окремо призначеними особами (спеціалістами чи маркет-мейкерами). У торгах беруть участь лише торговці — трейдери та піт-брокери.

Трейдери проводять операції за свій рахунок і є професійними гравцями — спекулянтами. Вони приймають на себе ризики, підвищують ліквідність ринку, згладжують розрив між цінами. Всі разом трейдери виконують роль маркет-мейкерів.

Піт-брокери торгують за свій рахунок і за дорученням клієнтів. Основне, щоб не виникало суперечностей між їх інтересами та інтересами клієнтів. Як правило, піт-брокери виконують комісійну торгівлю ф'ючерсними контрактами. Кількість трейдерів і величина їх сукупного капіталу значно перевищують кількість і величину капіталу піт-брокерів.

Торги ведуться з голосу. Покупці спочатку вигукують ціну, потім кількість контрактів, а продавці, навпаки, спочатку — кількість, потім ціну. Оскільки в торгах бере участь значна кількість торговців, які пропонують свої ціни та обсяги угод, використовуються різноманітні знаки руками. Наприклад, при продажу — долоня від себе, при купівлі — долоня до себе.

Для того щоб легше розрізняти в натовпі потрібних осіб, учасники торгів мають спеціальні торгові значки різних кольорів: у постійних членів біржі вони жовтого кольору, у асоційованих — червоного, зеленого, чорного залежно від можливостей торговців. Крім того, на значках є ініціали торговця. Працівники біржі чи представники фірм носять піджаки однакового, часто досить яскравого, кольору з назвою фірми або лозунгом на спині. Торги починаються і закінчуються ударом гонга, якому більше ніж 80 років.

8.6. Строкові угоди па УМВБ

Згідно з Правилами випуску та обігу деривативів на біржовому ринку похідними інструментами, або деривативами, називаються фінансові інструменти біржового чи позабіржового ринку, ціна яких залежить від вартості базових активів, що покладені в їх основу (цінних паперів, фондових індексів, боргових інструментів, товарів, інших похідних інструментів або попередньо визначеного цінового індексу чи іншої шкали). Похідні інструменти засвідчують право або зобов'язання придбати чи продати базові активи в обумовлений термін у майбутньому за ціною і на умовах, визначених сьогодні. Торгівля деривативами не передбачає безпосередньої передачі прав власності на відповідний базовий актив, і тому з операцій по деривативах не стягується держмито.

Комерційні банки та інші фінансові установи можуть хеджувати за допомогою строкових контрактів кредити, які вони надають під експортно-імпортні операції; операції на ринку ОВДП, у тому числі ті, що виконуються за розпорядженням клієнтів, тощо.

Строкові угоди можуть укладатися як на біржі, так і на позабіржовому ринку. Принципалом за укладеними на біржі угодами, гарантом їх виконання і розрахунковим центром біржі має виступати клірингова палата як підрозділ біржі або окрема уповноважена юридична особа, яка не має права викопувати банківські активні операції за наявності відповідної обмеженої ліцензії НБУ на проведення клірингових операцій та відповідних правил розрахунків і системи гарантій щодо виконання зобов'язань за укладеними на біржі угодами.

На біржах укладаються контракти з такими способами виконання:

• контракт з поставкою базового активу, згідно з яким продавець зобов'язується в день поставки контракту виконати поставку стандартної кількості базового активу за розрахунковою ціною (ціною закриття останньої торгової сесії) за відповідним типом і серією контракту, а покупець зобов'язується до дня поставки оплатити та прийняти відповідний базовий актив;

• контракт без поставки базового активу (розрахунковий ф'ючерс), відповідно до якого одна сторона зобов'язується у день виконання контракту виплатити другій стороні грошову суму в розмірі варіаційної маржі, що нарахована відносно розрахункової.

Розглянемо механізм укладення біржових строкових контрактів на прикладі проведення торгів у секції термінового ринку Української міжбанківської валютної біржі.

Згідно з Правилами проведення торгів у секції термінового ривку УМВБ, затвердженими Біржовим комітетом УМВБ (протокол № 33 від 19 жовтня 1997 р.), торги ведуться у вигляді безперервного подвійного аукціону, в режимі якого учасники торгів можуть виставляти заявки на купівлю та продаж у будь-який момент торгової сесії. При цьому допускається коригування ціни та обсягу заявок, а також їх зняття з торгів до моменту укладення угоди.

Розрахунок взаємних грошових зобов'язань учасників (кліринг) за результатами торгів здійснює банк "Кліринговий дім".

Учасниками торгів у секції є:

• безпосередні учасники торгів: трейдери — представники членів секції та трейдери — індивідуальні торговці;

• члени Біржового комітету, дирекція Біржі, уповноважені представники "Клірингового дому";

• уповноважені співробітники Біржі, що відповідають за проведення торгів;

• представник НБУ, Міністерства фінансів та інші особи за погодженням з дирекцією Біржі.

Трейдером називають фізичну особу, що має сертифікат УМВБ на право торгівлі строковими угодами, торгує тільки від свого імені та на власний рахунок за власні кошти. Член секції — це юридична особа, яка має право укладати угоди на свою користь та на користь своїх клієнтів.

Особи, які не мають права бути безпосередніми учасниками торгів, укладають договір з членами секції на клієнтське обслуговування (договір доручення або договір комісії). Кожен клієнт перебуває на обслуговуванні лише одного члена секції.

Учасники торгів — трейдери попередньо депонують кошти у розмірі передбачуваного цими обсягу торгів для покриття вимог за початковою маржею та поточних розрахунків за результатами торгів (прибутків/збитків за варіаційною маржею, біржовим збором, штрафами тощо). За кожним типом і серією контракту проводиться окрема торгова сесія. Заявки на торгах подаються трейдерами від імені членів секції та за їх рахунок, а також від імені членів секції за рахунок клієнтів. Причому клієнтські заявки мають бути подані в першу чергу. Клієнтські заявки подаються за умови наявності відповідного клієнтського наказу-заявки-доручення.

Угоди укладаються за технологією безперервного подвійного аукціону. Заявка на закриття позиції автоматично допускається до торгів. Заявка, що збільшує обсяг відкритих позицій, має бути фінансово забезпечена згідно з вимогами "Клірингового дому".

У кожний момент часу можуть бути дійсними не більш як дві заявки від одного учасника (одна — на купівлю, друга — па продаж). Кожна наступна одионаправлена заявка учасника торгів анулює його попередню відповідну пропозицію. Для скасування пропозиції подається заявка на її анулювання.

Заявки включаються до реєстру заявок за такою ієрархією пріоритетів:

• вищою ціною (заявки на продаж сортуються за зростанням, на купівлю — за зменшенням ціни);

• часом подання;

• кількістю лотів.

Підбір угоди виконується за принципом "вимоги купівлі проти вимог продажу" за встановленим порядком пріоритету:

• ціною (якщо ціна заявки на продаж пе більша від ціни заявки па купівлю, встановлюється середня ціна) та меншій кількості лотів;

• часом — при однакових заявлених цінах виконуються заявки, що були подані раніше;

• обсягом — за однакових названих вище умов у першу чергу виконуються заявки з найбільшим обсягом.

Невиконані заявки не переносяться на наступну торгову сесію та вилучаються з реєстру заявок. Заявка може бути викопана в будь-якому обсязі залежно від співвідношення попиту та пропозиції. Невиконана частина заявки продовжує брати участь у торговій сесії. Причому для пріоритету часу використовується первинний термін подання заявки. З кожної укладеної угоди сплачується обов'язковий біржовий збір.

Ціною відкриття є ціна першої укладеної угоди, або котирувальна ціна попередньої торгової сесії. Протягом торгової сесії безперервно розраховується поточна котирувальна ціна, яка округляється до значення, що кратне кроку ціни. Котирувальна ціна на кінець торгової сесії за даним типом та серією контракту є ціною закриття, відносно якої і відбувається розрахунок варіаційної маржі за відкритими позиціями. Ціна закриття, яка склалася в останній торговий день обігу відповідного типу та серії ф'ючерсного контракту, є розрахунковою ціною, за якою ліквідуються контрольні позиції учасників біржового ринку.

8.6. Строкові угоди па УМВБ
Розділ 9. ФОРВАРДНІ УГОДИ
9.1. Визначення і види форвардних угод. Відмінності між фьючерсами і форвардами
9.2. Угоди про форвардні процентні ставки
9.3. Форвардні угоди з купівлі-продажу валюти
Розділ 10. Опціони
10.1. Визначення та види опціонів
Опціони на індекси
Опціони на ф'ючерсні контракти
10.2. Дохідність опціонів
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru