Загальне документознавство - Палеха Ю.І. - Характеристика та класифікація картографічних документів

Основні поняття модуля

Особливе місце серед розмаїття документів посідає група ідеографічних та іконічних (іконографічних) документів, які умовно називаються "нетекстові". їх нерідко також називають невербальними [14]. Класифікацію зазначених документів показано на схемі 6.1.

Класифікація нетекстових документів

Схема 6.1 Класифікація нетекстових документів

Ідеографічні документи - це, перш за все, картографічні та музичні документи.

Ідеографічний документ - один з "найстаріших" за віком видів документів. Виділяється він за формою інформаційних знаків, тобто містить інформацію, що виражається за допомогою знаків-символів.

У основу класифікації ідеографічних документів покладено знакову природу фіксації інформації.

Картографічний документ - це вид ідеографічного документа, що містить картографічні зображення - рисунки земної поверхні, які відображають уявлення людей про оточуючий простір свого існування.

Музичний документ - це музична інформація, зафіксована спеціальним чином на матеріальному носієві у вигляді графічних знаків в системі нотації для процесів збереження або передавання в часі та просторі.

Іконографічний документ - документ, зображення на якому схоже із тим предметом чи явищем, що передає. Ці документи поділяються на ізографічні та аудіовізуальні.

Ізографічний документ містить інформацію, виражену за допомогою зображення якого-небудь об'єкта (одного або декількох).

Аудіовізуальний документ, або, як ще називають фахівці, - кінофотофонодокумент - містить образну, звукову та образно звукову інформацію, яка відтворюється за допомогою спеціальних технічних засобів (діаскоп, епідіаскоп, фільмоскоп, кінопроектор, магнітофон, програвач, мультимедійний пристрій тощо).

Кінодокумент - документ, зміст якого зафіксовано за допомогою кінематографічних засобів і представлено у вигляді послідовно розташованих зображень.

Фотодокумент - документ, зміст якого зафіксовано у вигляді окремих фотозображень.

Фонодокумент - документ, зміст якого зафіксовано будь-якою системою звукозапису.

23. Картографічні документи

Коло пишань: Картографічний документ: історія розвитку. Характеристика та класифікація картографічних документів. Карта як один із видів картографічних документів. Властивості та принципи класифікації карт.

Картографічний документ: історія розвитку

Історія картографування нараховує не одне тисячоліття. Шлях картографування з глибокої давнини до наших днів - це шлях від образних схематичних ескізів, що з'явилися ще до зародження писемності, й до сучасної картографії.

Еволюційний шлях розвитку картографічних документів показано в таблиці 6.1.

Таблиця 6.1. Еволюція розвитку картографічного документа

Еволюція розвитку картографічного документа

Характеристика та класифікація картографічних документів

Картографічні документи виділяються з масиву документів за формою умовних інформаційних знаків, якими закріплюється інформація.

Картографічні знаки - умовні уніфіковані позначки, що використовуються з метою створення картографічних зображень.

Картографічні умовні позначки збагачують зображення. Вони дозволяють передавати кількісні і якісні характеристики об'єктів (наприклад, указувати ширину і якість покриття автодоріг, прохідність боліт); відображати об'єкти, недосяжні зору людини (рельєф дна океану, будову земної

кори на великій глибині); можуть наочно показати навіть те, що не сприймається органами чуття (магнітні коливання, аномалії сил тяжіння), передати динаміку процесів, їх хід і переміщення в просторі (атмосферні вихрі, міграції населення).

Дослідженням і розробкою картографічних документів, вивченням їх сутності, різновидів, систем, форми, окремих елементів, символів, особливостей оформлення і створення, виробництвом і використанням займається картографія - спеціальна галузь науки, техніки і виробництва [2].

Створюються картографічні документи в процесі картографічного виробництва. Під цим поняттям розуміють таке виробництво, головним завданням якого є вироблення в картографічній проекції зображення - зменшеного та частково узагальненого зображення поверхні Землі, астрономічних небесних тіл чи небесного простору за умови визначення їх в окремій системі умовних знаків чи знакових систем.

Специфічні характеристики картографічних документів подано на схемі 6.2.

Специфічні характеристики картографічних документів

Схема 6.2 Специфічні характеристики картографічних документів

Об'єкти та явища, що відображає картографічний документ, мають важливу ознаку - географічну точність. Виявляється вона в зменшенні того місця, що розташоване в дійсності, зі збереженням пропорційності розмірів та відношень до різних об'єктів просторового розміщення. Для цього використовують ті чи інші математичні зображення, що отримали назву картографічних проекцій. Саме ці математичні способи й закріплюють достеменну функціональну залежність між географічним положенням і прямокутниками координат цих точок на площині (карті).

Оскільки всі об'єкти неможливо показати на обмеженій площі карти, виникає необхідність їх відбору. Відбір та узагальнення в картографічному документі зображуваних об'єктів, виокремлення їх головних типових рис та характерних особливостей називається картографічною генералізацією. Генералізованість - важлива ознака будь-якого картографічного документа. Навіть на найбільш широкомасштабній карті зображення генералізоване, оскільки неможливо показати об'єкти зі всіма подробицями та деталями. Генералізація визначається кількома факторами:

- масштабом картографічного документа;

- призначенням, тематикою та особливостями зображуваної території [5].

Відображення дійсності в картографічних документах засновано на системному підході, за якого картографічні явища розглядаються як геосистеми, тобто територіальні, природні та соціально-економічні комплекси різного рангу й просторового розміщення, чи як елементи.

За структурою й матеріальною конструкцією розрізняють три види картографічних видань: карти, атласи, глобуси. Останні до видань відносять досить умовно, тому що це не друкований, а об'ємний документ.

Характеристика виділених видів картографічних документів подана в таблиці 6.2.

Таблиця 6.2. Класифікація картографічних документів за матеріальною конструкцією

Вид документа

Загальна характеристика документа

1.

Карта

Картографічний документ, побудований в картографічній проекції; зменшене, узагальнене зображення поверхні Землі, іншого небесного тіла або позаземного простору, яке показує розташовані на них об'єкти у визначеній системі картографічних умовних знаків

2.

Атлас

Картографічний документ, що передає зображення різних об'єктів (карти, креслення, малюнки та ін.), який пропонується для навчання або практичного використання

3.

Глобус

Картографічний документ у формі кулі - модель Землі з картографічним зображенням її поверхні

Карта як один із видів картографічних документів
Властивості та принципи класифікації карт
24. Музичні документи
Основні визначення та класифікація музичних документів
Класифікація музичних документів
Історія розвитку нотних друкованих документів
Реквізити сучасного музичного видання
25. Ізографічні документи
Ізографічне видання: основні поняття
Види ізографічних видань за класифікаційними ознаками
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru