Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П.В. - ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. До елементів грошової системи належать:

а) найменування грошової одиниці та її частин, валютний курс, масштаб цін;

б) масштаб цін, органи законодавчої влади;

в) валютний курс, масштаб цін, органи законодавчої влади;

г) масштаб цін.

2. Залежно від ступеня включення національної економіки у світову розрізняють грошові системи:

а) ринкового і неринкового типу;

б) відкритого і неринкового типу;

в) відкритого і закритого типу;

г) ринкового і закритого типу.

3. Суть системи подвійної валюти полягає в тому, що:

а) співвідношення між золотом і сріблом встановлюється стихійно на ринку відповідно до ринкової ціни металу;

б) співвідношення встановлюється державою;

в) золоті та срібні монети є законним платіжним засобом, але не на рівних умовах;

г) немає правильної відповіді.

4. Золотий монометалізм уперше було встановлено у:

а) Франції;

б) Німеччині;

в) Англії;

г) США.

5. До різновидів золотого монометалізму відносять:

а) систему подвійної валюти;

б) золотодевізний стандарт;

в) систему "кульгаючої" валюти;

г) немає правильної відповіді.

6. Золотий стандарт повністю було відмінено у зв'язку:

а) з Першою світовою війною;

б) з Другою світовою війною;

в) зі світовою економічною кризою 1929-1933 pp.;

г) немає правильної відповіді.

7. Перші банки з'явилися у:

а) Греції;

б) Італії;

в) Нідерландах;

г) Німеччині.

8. До спеціалізованих банків відносять:

а) інвестиційні, іпотечні, облікові;

б) фінансові, облікові, пенсійні;

в) іпотечні, фінансові, страхові;

г) облікові, ощадні, фінансові.

9. До міжбанківських об'єднань асоціативного типу відносять:

а) концерни, трести;

б) консорціуми, картелі;

в) трести, консорціуми;

г) картелі, концерни.

10. Золотий стандарт у США офіційно впроваджено в:

а) 1792 p.;

б) 1861 p.;

в) 1863 p.;

г) 1900 p.

11. Федеральний резервний акт у США затверджував:

а) вимогу про те, що забезпеченням банкнот повинні бути державні цінні папери;

б) систему 12 федеральних резервних банків;

в) право монопольної емісії банкнот;

г) 10 % покриття банкнот золотом.

12. Забезпечення банкнот національних банків у США на початку XX ст. становили:

а) золоті запаси національних банків;

б) державні цінні папери;

в) комерційні векселі;

г) банківські векселі.

216. Зараз кількість членів БМР становить:

а) 55; 6)105;

в) 33;

г) 69.

217. Під егідою БМР працюють:

а) Комітет з питань глобалізації фінансових систем;

б) Базельський комітет з банківського нагляду;

в) Комітет з платежів і розрахунків;

г) усі відповіді правильні.

218. Рада керуючих БМР складається з:

а) голів центральних банків країн-учасниць;,

б) міністрів фінансів країн-учасниць;

в) президентів країн-учасниць;

г) немає правильної відповіді.

219. Голова ради БМР обирається на:

а) 3 роки;

б) 6 років;

в) 8 років;

г) безстроково.

220. Банк міжнародних розрахунків виконує операції:

а) з валютою і цінними паперами;

б) депозитно-позичкові;

в) приймання урядових вкладів за особливими угодами;

г) усі відповіді правильні.

221. БМР є:

а) акціонерним товариством;

б) повним товариством;

в) командитним товариством;

г) колективним органом.

ЛІТЕРАТУРА

1. Закон Республіки Польща "Про Національний банк Польщі" від 29 серпня 1997 року.

2. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 року.

3. Анулова Г.Н. Международные валютно-финансовые организации и развивающиеся страны. - М.: Наука, 1988.

4. Банківська енциклопедія / під ред. A.M. Мороза. - К.: Ельтон, 1993.

5. Банківська система Німеччини // Зовнішня торгівля. -2000.-№4.

6. Банківська система Польщі // Зовнішня торгівля. -2000. -

№2.

7. Банківська система Росії // Зовнішня торгівля. -2000. -№4£001.- № 12.

8. Банківська система США // Зовнішня торгівля 1999. -№34.

9. Банківська система Угорщини // Зовнішня торгівля. -2000.-№3.

10. Банківська система Франції // Зовнішня торгівля. -1998. -№ 4.

11. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. Энциклопедические статьи: в 7 дисках. - Диск 1.

12. Бычков А.П. Инвестиционные фонды США между рогами быка и берлогой медведя // США: экономика, политика, идеология. 4998.- №2.-С. 6729.

13. Гордей ОД. Особливості розвитку європейської банківської системи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. -2006. - Випуск 83.

14. Деньги. Кредит. Банки: учеб. для вузов / под ред. Е.Ф. Жукова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999.

15. К 10-летию национальной валюты - тенге и о текущей ситуации на финансовом рынке // Пресс-релиз Национального банка Республики Казахстан.-2003. - №027.44 ноября.

16. Кситаур П. Монетарная интеграция. Опыт взлетов и падений // Финансы, учет, аудит. -2001. - № 4.

17. Киреев А.Л. Международная экономика: учеб. пособие для вузов: в 2 ч. - М.: Междунар. отношения, 1999 .

18. Кириченко О.А., Гіленко І.В., Любунъ О.С., Лаптев СМ., Потійко Ю.А. Банківські системи різних країн. - К., 2001.

19. Леонтьева Е. Япония // МЭ и МО. -2001. - № 8.

20. Максимова Л.М., Носкова И.Я. Международные экономические отношения: учебное пособие. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.

21. Масленников В.В . Зарубежные банковские системы. -М.: ТД "Элит-2000)>2001.

22. Матук Ж. Финансовая система Франции и других стран. -М.: АО "Финстатинформ>>1994.

23. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: учеб. / под ред. Л.Н. Красавиной. - М.: Финансы и статистика, 1994.

24. Международные экономические отношения: в 2 т. / под общ. ред. Р.И. Хасбулатова. - М.: Новости, 1991.

25. Международные экономические отношения: учеб. / под общ. ред. В.Е. Рыбалкина. -2- е изд. - М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-синтезу 1998.

26. Мишкін Ф.С., Фредерік С Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків: пер. з англ. - К.: Основи, 1998.

27. Общая теория денег и кредита: учеб. / под ред. Е.Ф. Жукова. -М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.

28. Пебро М Международные экономические, валютные и финансовые отношения / пер. с фр.; общ. ред . Н.С. Бабинцевой. -М.: Прогресс, Универс, 1994.

29. Погорлецкий А.И . Экономика зарубежных стран. -2- е изд.-СПб., 2001.

30. Рисін В.В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: навчальний посібник. - Львів: Львівський банківський інститут НБУ.2001.

31. Роде Е. Банки, биржи, валюты современного капитализма: пер. с нем. / под ред. В. Шенаева. - М ., 1986.

32. Рудый К.В. Финансово-кредитные системы зарубежных стран: учебн. пособие. - М.: Новое издание, 2003.

33. Саркисящ А.Г. Система международных долгов. - М.: ДЕКА, 1999.

34. Смыслов Д. В. Международный валютный фонд: современные тенденции и наши интересы. - М.: Финансы и статистика, 1993.

35. Финансовая организация и деятельность МВФ / под ред. Джеймса Макъюэна. - Вашингтон, 1994.

36. Финансы, деньги, кредит: учебник / под ред. О.В. Соколовой. - М.: Юристь, 2000.

37. Хесин Е. Великобритания // МЭ и МО. -2001. - № 6.

38. Шамова І.В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: навчальний посібник. - Київ, 2000.

39. Шемятенков ВТ. Евро: две стороны одной монеты. -М.: ОАО "Издательство "Экономика") 1998.446 с.

40. Шреплер Х.А. Международные экономические организации: справочник. - М.: Междунар. отношения, 1997 .

41. Caves R.E., Franke J.A., Jones R.W. World Trade and Payments: Introduction. 7th ed. -New ufrk: HarperCollins. -1996.

42. Eilenberger G. Bankbetriebswirtschftslehre. -Oldenburg Verlag Muenchen Wien, 1996. -Autlage.

43. Fisher I. The Theory of Interest. -New Mk: Macmillan, 1930.

44. Gesetz uber das Kreditwesen / Deutsche Bundesbank. Banking Akt. September 1994) (діє в редакції від 30 червня 1993 року.

45. Global Finance. The World's Biggest Banks 2006 // www.gfinag.com/

46. Hicks J.R. Mr.Keynes and the Classics: A Suggested Interpretation. Econometric 5. -4937.

47. Офіційна інтернет-сторінка Центрального банку Англії: http://www.bankofengland.co.uk/.

48. International Monetary Fund, World Economic Outlook, 1992-1998, Washington D.C.IMF, 19924-998 .

49. Keynes J.M. General Theory of Employment, Interest and Money. Collected Writing of John Maynard Keynes, Vol. VH, London: Macmillan. 4973.

50. "Le Мопсів" № 2578 від 4.04.1998 p. France.

51. Murray N. Rothbard. The Mystery of Banking. -Richardson & Snydcr, 1983.

52. Schumpeter J.A. (1911). The Theory of Economic Development. Thrans. from the German by the R. Opie, Cambridge . Mass.: Harvard University Press, 1934.

53. Schumpeter J.A. The Theory of Economic Development. -Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1912.

54. Uberprufung des Geldmengenziels und Neuordnung der Mindestreserve, Deutsche Bundesbank, Banking Act, Juli, 1995.

55. UNIVERSITAT POTSDAM Wirtschafts- und Sozialwissen-schaftlichc Fakultat Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt // FINANZIERUNG UND BANKEN Diskussionsbeitrag Nr. 11 Potsdam 2003.

56. Verbriefungstendenzen im deutschen Finanzsystem und ihre geldpolitische Bedeutung, April 2005. Deutsche Bundesbank.

ЛІТЕРАТУРА
І. Відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях
2. Відкриття кореспондентських рахунків та встановлення кореспондентських відносин
3. Порядок ведення та режим кореспондентських рахунків в іноземній валюті
4. Порядок ведення та режим кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях, відкритих в уповноважених банках України
5. Порядок ведення та режим кореспондентських рахунків ЄБРР у гривнях, відкритих в уповноважених банках України для кредитування резидентів у гривнях
6. Порядок переоформлення та закриття кореспондентських рахунків
7. Порядок здійснення уповноваженими банками функцій валютного контролю та відповідальність за невиконання цих функцій
II . ПОРЯДОК ЛІЦЕНЗУВАННЯ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ
1.Порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України.
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru