Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П.В.


У підручнику розкривається зміст, організаційна структура, призначення, функції та завдання банківських систем основних розвинених країн світу. Опи­суються труднощі становлення незалежних банківських систем деяких постра­дянських держав та країн Європи, розглядається механізм функціонування Єв­ропейської системи центральних банків та міжнародних кредитних організацій.

Структура підручника вирізняється системністю: зміст його поділений на тематичні частини, у яких виділяються окремі розділи. Розділи, у свою чергу, також чітко структуровані та містять історичний аспект розвитку банківської си­стеми, організаційну структуру, особливості ієрархічного підпорядкування еле­ментів структури, основні напрями, цілі, завдання та функції діяльності тощо.

Підручник призначається для викладачів, студентів економічних спеціа­льностей вищих навчальних закладів, а також для працівників, що зайняті у бан­ківській сфері.

ПЕРЕДМОВА

ЧАСТИНА І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ

ЧАСТИНА II. БАНКІВСЬКІ СИСТЕМИ РОЗВИНЕНИХ КРАЇН СВІТУ

ЧАСТИНА III. БАНКІВСЬКІ СИСТЕМИ ДЕЯКИХ ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇН

ЧАСТИНА IV. БАНКІВСЬКІ СИСТЕМИ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЧАСТИНА V. МІЖНАРОДНА БАНКІВСЬКА СИСТЕМА

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

ЛІТЕРАТУРА

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru