Українська мова за професійним спрямуванням - Шевчук С.В. - 2.7.2. Звіт

Звіт - це письмове повідомлення про виконання певної роботи (завдань, доручень за певний проміжок часу).

Звіти бувають статистичні (цифрові) й текстові. Статистичні звіти оформлюються на спеціально виготовлених друкарським способом бланках. Текстові звіти здебільшого виконуються довільно, але існують усталені вимоги до їх оформлення.

Реквізити:

1. Назва виду документа.

2. Заголовок (вказують установу, напрям діяльності, звітний період).

3. Текст, який має такі частини: вступ (вказують коло завдань, які були поставлені перед установою (особою) за звітний період); основна частина (опис та аналіз виконаної роботи); висновки (пропозиції, зауваження, плани на майбутнє).

4. Підпис керівника установи або особи, відповідальної за складання звіту.

5. Дата.

6. Печатка.

Звіт повинен мати композиційну чіткість, логічну послідовність у викладі, обгрунтованість висновків і пропозицій, стислість, точність формулювань. Текст звіту великий за обсягом звіт поділяють на частини, кожна з яких має свій заголовок (наприклад, навчально' методична діяльність, науково-дослідна діяльність, організаційно-виховна робота).

Звіти про виконання одноразових завдань і доручень не затверджуються й адресуються керівникові, від якого отримано завдання. Текст такого звіту починають словами: Відповідно до Вашого доручення від..., За Вашим завданням...).

Печатка, штамп установи й підпис керівника мають бути лише у зовнішніх звітах.

Взірець звіту:

ЗВІТ

про навчально-методичну, науково-дослідну та організаційно-виховну діяльність

за 2008-2009 навчальний рік доцента кафедри англійської мови Малишко Ірини Володимирівни

Навчально-методична діяльність

Упродовж 2008-2009 навчального року було виконано таке навчальне навантаження: читала лекційний курс з ділової англійської мови для студентів Інституту іноземної філології, студентів заочного відділення Інституту політології та права, корекційної педагогіки і психології; проводила практичні заняття з ділової англійської мови. На цей рік було заплановано і виконано - 800 годин, з яких аудиторних - 670 годин.

До кожного практичного заняття було складено плани-конспекти, дібрано дидактичний матеріал, для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів на заняттях використовувалися різні форми роботи: експрес-опитування, творчі завдання, спрямовані на розвиток мовленнєвої компетенції. Розробила навчальну програму для студентів спеціальності "Видавнича справа і редагування" Інституту української філології "Англійська мова у професійному спілкуванні", у співавторстві створила дистанційний курс "Ділова англійська мова".

Науково-дослідна діяльність

За звітний період працювала над дисертаційним дослідженням "Спонукально-закличні еліптичні конструкції в українському політичному дискурсі". Матеріали дослідження було виголошено на звітно-науковій конференції викладачів університету (доповідь "Мовні засоби українського політичного дискурсу"). Узяла участь у міжнародній науково-практичній конференції "Українська мова - державна мова" (Донецьк, 11-12 грудня 2008 року), у III Міжнародній науковій конференції "Мова, культура і соціум у гуманітарній парадигмі" (Кам'янець-Подільський, 26-27 листопада 2009 року).

Вийшли друком такі матеріали:

1. Англійська мова. Комплексна підготовка до тестування: навч. посібник / С. В. Макарець, О.О.Красюк, І. В. Малишко. - К.: Арій, 2008.-640 с.

2. Макарець С. Ділова англійська мова: Дистанційний курс: навч. посіб. / С. Макарець, І. Малишко. - К.. Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. - 208 с.

3. Малишко І. Теоретичні засади лінгвістичного аналізу політичного дискурсу/І. Малишко //Лінгвістичні студії: зб. наук, праць/Донецький нац. ун-т. - Донецьк: ДонНу, 2009. - Вип. 19. - С.182-186.

4. Малишко І. Явище еліпса як засіб економії мовних засобів// Наукові праці Кам'янець-Подільського університету: Філологічні науки, (подано до друку)

Організаційно-виховна робота

Протягом навчального року здійснювала контроль за навчанням студентів 108 вс групи та відвідуванням ними аудиторних занять, вирішувалися нагальні виробничі питання. Згідно з планом куратора, поданим до деканату, проводила години куратора, а також бесіди з виховною та інформаційною метою.

Виконувала обов'язки куратора ECTS (1 і 2 курс Інституту іноземної філології), уповноваженої особа Київського регіонального центру оцінювання якості освіти під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

ЗО. 11. 2009 І. В. Малишко

2.7.3. Довідка
2.7.4. Службові записки
2.7.5. Протокол. Витяг з протоколу
Тема 2.8 Етикет ділового листування
2.8.1. Класифікація листів
2.8.2. Реквізити листа та їх оформлювання
2.8.3. Етикет ділового листування
2.8.4. Оформлювання листа
2.8.5. Різні типи листів
Про відкриття фірми
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru