Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А.Я. - ВСТУП

Теоретичну основу інформатики утворює група фундаментальних наук, яку однаковою мірою можна віднести як до математики, так і до кібернетики: теорія інформації, теорія алгоритмів, математична логіка, теорія формальних мов і граматик, комбінаторний аналіз тощо. Крім них, інформатика включає такі розділи, як архітектура ЕОМ, операційні системи, теорія баз даних, технологія програмування тощо.

Ступінь розвитку інформатики визначає рівень інформатизації суспільства та окремих галузей господарства. Інформатизація передбачає масове використання інформаційних технологій, створення інформаційних систем, які ефективно підтримують функціонування будь-якої економічної, організаційної і соціальної структури. Об'єктами процесів інформатизації є: інформація, що обробляється за допомогою технічних засобів та існує як повідомлення, документи або масиви баз даних у пристроях пам'яті комп'ютера,- інформаційні технології; програмні засоби; інформаційно-обчислювальні системи і мережі; інформаційні послуги. Суб'єктами взаємодії і відносин у сфері інформатизації є фізичні та юридичні особи, державні органи тощо, які є джерелами виникнення інформації, накопичувачами, власниками і споживачами результатної інформації, програмних засобів, інформаційних систем, технологій або послуг.

До інфраструктури інформатизації входять: окремі комп'ютери та їх мережі; системи комунікацій, що забезпечують взаємодію інформаційних об'єктів і технологій; програмні засоби, які підтримують функціонування комплексів апаратури; інформаційні засоби і бази даних; системи підготовки кадрів, здатних ефективно застосовувати інформаційні технології; економічні і правові механізми, що сприяють розвиткові процесу інформатизації.

Інформаційна технологія - це сукупність конкретних технічних і програмних засобів, за допомогою яких ми виконуємо різноманітні операції з обробки інформації в усіх сферах нашого життя і діяльності.

Сучасні комп'ютерні технології координують діяльність підрозділів підприємств, розширюють зв'язки між ними, дають можливість комплексно вирішувати проблеми аналізу діяльності підприємства, розробки і створення регіональних, міжрегіональних і міждержавних комп'ютерних систем. Цьому сприяє інтенсивний розвиток систем електронної обробки і пересилання даних. Вирішення аналітичних задач діяльності підприємств диктується необхідністю визначати фінансові результати, прогнозувати напрям розвитку, оцінювати економічне обґрунтування і доцільність діяльності кожного підприємства. На вітчизняному ринку вже сформувалися і продовжують формуватися класи комп'ютерних систем, кожний з яких має певних споживачів і містить набір функцій, потрібних цим споживачам.

Навчальний курс "Інформаційні системи і технології в банках" зорієнтований на те, щоб у результаті його засвоєння: сформувати у студента основи сучасної інформаційної культури; забезпечити стійкі навички роботи на персональному комп'ютері в умовах локальних і глобальних комп'ютерних мереж та систем телекомунікацій, нових інформаційних технологій; набути навичок практичної реалізації основних елементів комп'ютерних інформаційних систем з використанням персональних комп'ютерів і типових програмних продуктів.

У посібнику викладено основи інформаційних систем і комп'ютерних технологій, розглянуто технічні засоби, базові програмні засоби персонального комп'ютера, прикладні програмні засоби в інформаційних системах, локальні і глобальні комп'ютерні мережі. Посібник, перш за все, призначений для студентів економічних спеціальностей, але може бути корисний і для працівників сфери економіки.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні: мати уявлення про національні і світові інформаційні ресурси як економічні категорії; знати основи нових інформаційних технологій та їх вплив на успіх у бізнесі; знати сучасний стан і напрями розвитку комп'ютерної техніки та програмних засобів; упевнено працювати на персональному комп'ютері як кінцевий користувач; знати основи створення інформаційних систем і використання нових інформаційних технологій переробки інформації, у тому числі вміти працювати із сучасними програмними засобами; мати уявлення про роботу локальних і глобальних комп'ютерних мереж, володіти навичками використання електронної пошти, засобів електронного офісу тощо.

Завдання цього посібника - не лише навести особливості обробки даних в умовах інформаційних комп'ютерних технологій, а й допомогти майбутнім спеціалістам в опануванні методів роботи в умовах нових інформаційних технологій. Обмежені рамки навчального видання змусили авторів до надто лаконічного стилю викладення матеріалу.

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru