Основи підприємницької діяльності - Варналій З.С. - ТЕМА 6. Діяльність фінансових посередників

У процесі підприємницької діяльності можуть виникати ситуації, коли у фірми з'являються тимчасові вільні кошти або навпаки - гостро постає проблема залучення додаткових фінансових ресурсів. В останньому випадку підприємець може звернутися або до установи з проханням надати йому кредит, або до фінансових посередників, які діють на ринку цінних паперів. Якщо умови надання кредиту ми з'ясували у попередніх темах, то ринок цінних паперів, дії його учасників розглядатимуться в даній темі. Поглиблене знання особливостей функціонування фінансових посередників допоможе, по-перше, краще зрозуміти вплив ринкових важелів на розвиток підприємництва; по-друге, з'ясувати сутність та організаційно-правові форми фінансового підприємництва.

1. Фондовий ринок України

Вивчаючи основні елементи ринкової економіки, ми звертали увагу на таке поняття, як фондовий ринок. Його функціонування забезпечує вільний обіг коштів у формі цінних паперів. Основними видами цінних паперів виступають акції, облігації, сертифікати, векселі. Крім того, існують похідні види цінних паперів, так звані деривативи. їх призначенням є стандартизація документів, що засвідчують право чи обов'язок придбати або продати цінні папери на певних умовах у майбутньому. Усі учасники фондового ринку об'єднуються у такі групи:

саморегульовані організації;

державні органи;

емітенти;

інвестори;

посередники.

Головними діючими особами на ринку виступають емітенти та інвестори. Емітенти випускають в обіг цінні папери. Інвестори - купують цінні папери. Як правило, їхні відносини опосередковуються посередницькою діяльністю. Фінансові посередники здійснюють комерційні і комісійні операції з цінними паперами. Вони залучають на фондовий ринок фінансові ресурси, здійснюють консультації, покривають ризики.

Ринок цінних паперів поділяється на первинний і вторинний. Первинний ринок формується внаслідок випуску емітентом цінних паперів і їх розміщенням серед інвесторів. Кошти, одержані в результаті цього, перетворюються в інвестиції. Вторинний ринок цінних паперів пов'язаний з їх обігом.

Основні функції ринку цінних паперів: ф Залучення інвестицій. ф Перерозподіл прав власності. ф Інформування про стан економіки.

На певному етапі розвитку ринку цінних паперів виникають фондові біржі. В них здійснюється на визначених умовах купівля-продаж цінних паперів.

У всьому світі в сучасних умовах нараховується близько 200 бірж. Найбільш відомі серед них - Нью-Йоркська, Токійська та Лондонська. В Україні нині діють: ф Українська фондова біржа; ф Київська Міжнародна фондова біржа; ф Донецька фондова біржа; ф Міжбанківська валютна біржа.

Слід зазначити, що до купівлі-продажу на біржі допускаються не будь-які цінні папери. Біржі намагаються відсіяти випадкові, без певної надійності та неприбуткові цінні папери. Це робиться для забезпечення більш ефективної торгівлі, для підтримки іміджу біржової системи. Відбір цінних паперів відбувається за допомогою лістингу.

Лістинг представляє включення цінного паперу до списку цінних паперів, що котируються в торговельній системі. Це своєрідний біржовий аналіз економічного стану емітента. На підставі лістингу визначається можливість того чи іншого емітента торгувати своїми цінними паперами.

Вимоги біржі щодо проходження лістингу такі:

1. Кількість цінних паперів повинна бути достатньою для значної кількості угод.

2. Забезпечення доходності діяльності емітента на рівні встановлених біржею вимог.

3. Надання інформації щодо діяльності емітента. Наприклад, згідно з умовами Української фондової біржі до

лістингу цінні папери допускаються за трьома рівнями. Головні вимоги до першого рівня: цінні папери обертаються не менше як один рік; статутний фонд емітента становить принаймні 10 млн. грн.; в акціонерному товаристві не менше як 1000 акціонерів. Вимоги до другого рівня лістингу: цінні папери становлять інтерес лише для торговців окремих регіонів; статутний фонд - від 1 млн. грн.; емітент мають хоча б 500 акціонерів. Вимоги до третього рівня лістингу: цінні папери цікавлять лише торговців окремих регіонів або інтерес до них тимчасовий.

Процедура лістингу надає емітенту певні вигоди. Зокрема до нього підвищується довіра з боку кредиторів та інвесторів. І це цілком зрозуміло: адже сама процедура лістингу передбачає достатньо глибоку перевірку надійності підприємства, його потенційної прибутковості.

З'ясування процедури котирування цінних паперів на біржі вимагає ознайомлення з різновидами вартості акцій: номінальна - показує вартість статутного фонду акціонерного товариства, що припадає на одну акцію; емісійна - ціна, за якою було здійснене первинне розміщення акцій; ринкова (курсова) - це ціна акції, сформована під впливом попиту і пропозиції на неї.

Отже, на вторинному ринку акції продаються і купуються за ринковою (курсовою) вартістю. Тому саме ця ціна виступає головною як для продавця акції, так і для її покупця.

Як правило, на фондових біржах застосовуються біржові індекси. Вони узагальнюють ситуації зі зміною курсової ціни тих чи інших цінних паперів. Найбільш поширеними індексами є індекс Доу-Джонса, зведений індекс Нью-Йоркської фондової біржі. Останнім часом на фондовому ринку України почали застосовуватись фондові індекси провідних брокерських компаній, операторів ринку цінних паперів. Наприклад, індекс Wood-15 розроблено компанією Wood&Со, Індекс КАС-20 - компанією Альфа-Капітал.

1. Фондовий ринок України
2. Інститути спільного інвестування
3. Ринок позичкового капіталу і форми фінансової підтримки підприємництва
ТЕМА 7. Інноваційне підприємництво і венчурний бізнес
1. Сутність та економічна роль інноваційного підприємництва
2. Організація інноваційного підприємництва
3. Венчурний бізнес
ТЕМА 8. Особливості міжнародного підприємництва
1. Сучасні світогосподарські зв'язки
2. Створення спільних підприємств
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru