Основи підприємницької діяльності - Варналій З.С. - 2. Методика проведення аналізу підприємницької діяльності

Діяльність підприємства знаходить своє відображення в системі показників виробничо-господарської діяльності. Як було з'ясовано у темі, присвяченій плануванню підприємницької діяльності, ці показники поділяються на планові і фактичні. В окремих випадках аналіз діяльності фірми здійснюється на основі порівняння показників поточного і минулого періодів. Зокрема, аналіз витрат виробництва доцільно проводити щомісячно.

Аналіз витрат виробництва проводиться за окремими елементами - матеріалом, сировиною, заробітною платою, устаткуванням, іншими витратами, включаючи втрати від простоїв. Одержані дані порівнюються з нормативними, тобто такими, які повинні мати місце при нормальній організації виробництва. Це дозволяє виявити зверхнормативні втрати, визначити найбільш вразливі місця в організації підприємницької діяльності. Крім того, стає можливим кількісний вимір впливу різних факторів на кінцевий результат підприємницької діяльності.

При аналізі витрат виробництва можливо також використовувати й іншу класифікацію. Все залежить від того, які цілі ставить підприємець у процесі проведення аналізу діяльності фірми. Зокрема, витрати можна класифікувати таким чином:

За видами витрат - матеріали, праця, накладні витрати.

За розподілом - прямі й непрямі.

За призначенням - на виробництво, управління, збут.

За реакцією на зміни в обсягах виробництва - постійні й змінні.

За способом відшкодування - готівкові та безготівкові. З метою проведення аналізу необхідно вести облік і збір інформації. Наступний крок - визначити цілі проведення аналізу. І, нарешті, визначити періодичність і спосіб організації аналізу підприємницької діяльності.

Наприклад, якщо підприємець проводить порівняльний аналіз витрат своєї фірми і конкурентів, він мусить взяти до уваги всі витрати на виробництво продукції. Одержані дані треба порівняти із запланованими і витратами конкурентів (табл. 3.4).

Таблиця 3.4

Порівняльний аналіз витрат виробництва

Структурний елемент виробництва (у % до вартості продукту)

План

Факт

Зміни стосовно конкурентів (за фактом)

ABC

Матеріали

44

40

+2

+4

0

Заробітна плата

38

38

-1

0

+1

Накладні витрати

18

26

-4

-6

+3

Загальні витрати

100

104

-5

-2

+4

виробництва

У таблиці знаком "+" показані види витрат, з яких є перевага у конкурентів, зі знаком "-" - надлишкові витрати конкурентів. Порівняльний аналіз дозволяє зробити висновок про те, то незаплановані відхилення з матеріалів зі знаком "+" дають певні переваги, але одночасно мають місце суттєві відхилення з накладних витрат, що послаблює конкурентні позиції фірми. Для того щоб уникнути подібних прорахунків у майбутньому, слід більш детально проаналізувати причини високих фактичних накладних витрат, внести відповідні корективи в їх формування.

Подібним чином можна аналізувати динаміку доходів підприємства, рівня рентабельності окремих видів продукції та фірми в цілому, динаміку одержаного прибутку.

Слід підкреслити, що аналіз підприємницької діяльності при визначенні наведених результатів - доходу, прибутку, рентабельності - не обмежується тільки констатацією факту їх зростання або зменшення.

У подальшому одержані аналітичні дані використовують в управлінських рішеннях. Зокрема, для досягнення найбільшої рентабельності збільшують обсяг збуту продукції, скорочують витрати матеріалів. Водночас слід пам'ятати: не всяке скорочення витрат на користь справі, на поліпшення результатів підприємницької діяльності. Наприклад, скорочення витрат на маркетингові дослідження може призвести до скорочення обсягу продаж, втрати фірмою конкурентних переваг.

Дослідження становища продукту на ринку дає можливість одержати уявлення про сегменти ринку, виявити ті види продукції, які мають переваги порівняно з продукцією фірм-конкурентів. Показники конкурентної ситуації представлені на рис. 3.7.

Показники конурентної ситуації на ринку

Крім наведених аспектів підприємницької діяльності, що є об'єктом аналізу, підприємець значну увагу повинен приділяти аналізу фінансового стану підприємства. Адже грошові надходження та їх витрати здатні при вмілому управлінні ними посилити конкурентні переваги фірми.

Об'єктом аналізу фінансового стану підприємства виступає баланс доходів і витрат - узагальнююча форма фінансового плану Він складається з таких взаємопов'язаних розділів:

доходи й надходження коштів; ф витрати й відрахування коштів;

кредитні взаємовідносини;

відносини з державним бюджетом;

відносини із засновниками та акціонерами.

Планування включає оцінку всіх джерел надходжень і витрат коштів протягом певного періоду. Цикл обігу грошей зображено на рис. 3.8.

Цикл обігу грошей

Якщо на підприємстві виникають значні кошти, їх доцільно інвестувати - здійснювати вкладення на підтримку, оновлення і розширення основного капіталу. Підприємець повинен знати, що для запобігання непотрібним капітальним витратам доцільно постійно оновлювати виробничі фонди і, звичайно, вибирати потрібно ті капіталовкладення, що є більш рентабельними, тобто дають більшу віддачу від свого використання. Для цього можливе використання деяких

Інших показників - продуктивності праці, фондовіддачі, матеріаломісткості тощо.

Наведений перелік показників може бути доповнений відповідно до завдань аналізу. Головне при цьому - використання отриманих даних в управлінських рішеннях для відшукання найефективніших напрямів підприємницької діяльності.

ТЕМА 8. Фінансове забезпечення управлінських рішень
1. Основи організації фінансів підприємств
2. Фінансова діяльність в підприємницькому управлінні
3. Зміст управління фінансами підприємств
Розділ 4. Державне регулювання та самоорганізація підприємства
ТЕМА 1. Система державної підтримки та сприяння розвитку підприємництва
1.Сутність та методи державного регулювання підприємництва
2. Державна політика підтримки підприємництва
ТЕМА 2. Правове забезпечення розвитку підприємництва
1. Правова база розвитку підприємництва
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru