Основи підприємницької діяльності - Варналій З.С. - 2. Етапи становлення громадських об'єднань підприємців в Україні

Процес виникнення та становлення громадських об'єднань підприємців в Україні умовно можна поділити на два етапи.

Перший етап (1989 - 1992 рр.) характеризується як початковий етап визрівання внутрішніх передумов для інтеграції відповідних соціальних груп населення. Цей етап став наслідком правового визнання об'єктивної необхідності розвитку підприємницької діяльності. Перші форми корпоративних об'єднань виникали переважно в рамках партійно-державних структур, профспілкових та виробничо-господарських організацій.

Як приклад слід згадати широко відомі свого часу центри науково-технічної творчості молоді (ЦНТТМ), які створювалися при комітетах комсомолу. Згодом зародження кооперативного руху, розвиток орендних відносин сприяли появі різних спілок кооперативів, які заявляли про своє прагнення захищати групові соціальні інтереси. Так, восени 1989 р. з'явилася Спілка кооперативів та підприємців України, яка була заснована та затверджена 20 травня 1989 р. першим з'їздом Спілки об'єднаних кооперативів Української Радянської Соціалістичної Республіки. Спілка кооперативів та підприємців України спрямовувала свою громадську діяльність на вирішення головних завдань, виголошених у статуті, а саме:

разом з органами державного управління брати участь у розробці основних напрямів розвитку кооперативного руху, умов надання підприємцям і кооперативам податкових та інших пільг;

здійснювати соціальний захист підприємців.

Для виконання завдань статуту останнім часом була створена мережа департаментів управління. Від Національного банку України отримано дозвіл на відкриття Банку підприємців України. Спілка разом із федерацією та іншими державними та громадськими організаціями брала участь у розробці закону "Про соціальне партнерство". Осередки Спілки працювали у 24 областях України, але, на жаль, збереглися лише у 14 областях. У зв'язку із кризою економіки України ці осередки знаходяться у важкому стані.

Велику роль у консолідації кооперативів і підприємств малого та середнього підприємництва відіграє заснована 22 січня 1990 р. Федерація профспілок працівників кооперації та інших форм підприємництва в Україні. Керуючись прийнятою програмою, ця громадська організація з перших днів існування зосереджує свою роботу на подальшому зміцненні профспілкового руху в недержавному секторі економіки; сприянні розвитку підприємництва і зменшенні податкового тиску на підприємців; усуненні порушень законодавства в соціально-економічній сфері; активізації участі в нормотворчому процесі; захисті прав і інтересів регіональних профспілкових організацій, їх страхувальників, усіх працівників та членів профспілок малого підприємництва.

У липні 1990 р. були створені дві спілки підприємців: Спілка малих підприємств України та Спілка орендарів і підприємців України.

Спілка малих підприємств України створена за ініціативою малих підприємств з метою всебічної комплексної підтримки малого підприємництва. Спілка на добровільних засадах об'єднала громадян-підприємців та підприємства різних форм власності: приватні і колективні, кооперативні, змішані і державні, господарські товариства, банки, компанії, інші формування. Спілкою створені і працюють регіональні центри, представництва, асоціації, фонди. На III з'їзді Спілки (жовтень 1994 р.) вона була перетворена на Спілку малих та середніх підприємств, а у травні 1996 р. її перейменовано на Спілку підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України.

Відповідно до статуту Спілка надає різнобічну підтримку підприємцям. Це:

правова підтримка і захист економічних, професійних, соціальних інтересів членів Спілки на всіх рівнях державного і господарського управління, консолідація зусиль підприємств, координація їх діяльності;

консультаційно-юридична допомога у розвитку підприємницької діяльності, економічні консультації та аудиторське обслуговування членів Спілки, централізоване забезпечення необхідною інформацією з коментарями щодо законів, декретів, постанов, інструкцій;

навчання і підвищення кваліфікації та професіоналізму членів Спілки, проведення конгресів, конференцій, семінарів, симпозімів, ділових зустрічей, шкіл підприємництва, а також безкоштовно для членів Спілки двічі на місяць - консультацій за "круглим столом" з правових питань, бухгалтерського обліку, оподаткування;

надання інформаційно-правової допомоги членам Спілки стосовно приватизації підприємств, основних фондів, землі, приміщень, іншого майна;

сприяння в інвестуванні виробництва, промислової кооперації, розвитку торгової діяльності через різні фонди та банки;

встановлення прямих зв'язків між фірмами і малими підприємствами, діловими колами України та іноземних держав, розвиток співробітництва з підприємницькими спілками, асоціаціями, фондами України і за кордоном, активне сприяння економічному і науково-технічному співробітництву з країнами світу.

У Спілці про труднощі малого підприємництва знають "з перших рук". І не просто знають, а намагаються допомогти як бізнесменам-початківцям, так і бізнесменам з кількарічним стажем, якщо в цьому, звичайно, є потреба. Спілка, яка по суті є бізнес-інкубатором, здійснює комплексну підтримку підприємництва.

Спілка має договори про співробітництво з облвиконкомами (з питань розвитку підприємництва в регіоні), а також з торговими палатами зарубіжжя: Торгово-індустріальною палатою Бургаського регіону (Болгарія), Торгово-промисловою палатою Тарнавського воєводства (Польща), Національною Радою Патронату Румунії, Торгово-промисловою палатою Валонія - Україна (Бельгія) та ін. Щомісяця членам Спілки надсилаються інформаційні листи про нові нормативні акти з питань підприємницької діяльності в Україні, а також дані про вітчизняні й зарубіжні підприємства, фірми в Україні та за її межами, які бажають налагодити зв'язки та співробітництво. В цих листах, які надсилаються в усі області України, підприємці можуть давати інформацію про свою фірму і продукцію, яку вони реалізують. Члени Спілки регулярно інформуються про конференції, ярмарки, виставки та семінари, що проводяться як в нашій країні, так і за кордоном.

Тісна співпраця виконавчої дирекції з торгово-економічними представництвами посольств зарубіжних країн в Україні дає можливість членам Спілки - малим і середнім підприємствам встановити ділові зв'язки з підприємцями і фірмами з-за кордону, постійно отримувати необхідну інформацію щодо їх діяльності. Цій меті підпорядковані і щоквартальні Міжнародні форуми "Пошук партнерів".

Налагоджено ділове співробітництво Спілки з фондами та банками, які здійснюють кредитне фінансування розвитку малого та середнього підприємництва в Україні: АППБ "Аваль", "Градобанк", Фонд "Western NIS Enterprise Fund". Спілка постійно інформує керівників малих і середніх підприємств про умови кредитування. Надати допомогу в підготовці та оформленні бізнес-планів вирішено через Асоціацію підприємців "Інфобізнес".

Згідно з договором про співробітництво між Спілкою та Асоціацією підприємців "Інфобізнес" на базі виконавчої дирекції Спілки з грудня 1995 р. працює "Офіс оперативних консультацій з питань консалтингової та інформаційної підтримки підприємців". Члени Спілки мають змогу отримати безкоштовно тексти законів і нормативних актів України з коментарями, а також консультації щодо законодавства, доприватизаційної та післяприватизаційної підтримки підприємств, складання і рецензування бізнес-планів тощо. Ця робота стала можливою при сприянні Фонду "СІРЕ", США. Завдяки допомозі Фонду "Євразія" за рахунок коштів, наданих Агентством Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку, з метою надання правової підтримки та захисту економічних, професійних та соціальних інтересів підприємців на всіх рівнях державного і господарського управління, консолідації зусиль підприємців, координації їх діяльності, а також консультативної допомоги при виконавчій дирекції Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України створено Інформаційно-аналітичний центр підтримки підприємництва.

З ініціативи Спілки розпорядженням Президента України Л.Д. Кучми в квітні 1995 р. в м. Києві відбувся Міжнародний конгрес малого підприємництва, а в травні 1996 p. - II Міжнародний конгрес малого підприємництва і співробітництва.

Спілка орендарів і підприємців України - це добровільна громадська організація, яка створена у липні 1990 р. і перереєстрована Міністерством юстиції України у лютому 1993 р. (свідоцтво №382). Головна мета Спілки - захист економічних, правових, соціальних та інших інтересів членів Спілки, а також підтримка їх підприємницької діяльності.

Основні завдання Спілки:

надання консультативно-правової та практичної допомоги її членам у розвитку підприємницької діяльності;

інформаційне забезпечення членів Спілки, створення банку даних щодо їх діяльності;

сприяння членам Спілки у пошуку партнерів для створення спільних цільових виробництв, у тому числі й за кордоном;

сприяння створенню передумов для розвитку підприємницької діяльності;

пропаганда і популяризація орендних відносин і підприємництва.

При виконанні статутних завдань Спілка згідно з чинним законодавством передбачає:

внесення пропозицій до органів влади і управління з питань оренди і підприємницької діяльності;

виявлення перспективних виробництв, науково-технічних розробок і пропаганду їх серед членів Спілки;

організацію симпозіумів, конференцій, семінарів, лекцій, виставок, конкурсів, фестивалів;

надання інформаційної, консультативної допомоги членам Спілки з економічних та юридичних питань;

сприяння встановленню ділових контактів між членами Спілки та іноземними партнерами;

надання допомоги членам Спілки в укладенні договорів і угод з установами, організаціями, підприємствами й громадянами з питань оренди, фермерства та підприємництва;

сприяння в організації навчання, перепідготовки і стажування членів Спілки на території України й за кордоном;

здійснення видавничої діяльності, заснування власних засобів інформації;

створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи;

заснування підприємств.

Спілка націлює свою роботу на прискорення радикальних економічних реформ соціального спрямування та пошук механізмів роздержавлення, які б забезпечили "м'який" перехід до ринку та побудову соціально-збалансованої економіки. Спілка брала безпосередню участь у розробці шести проектів законів, які стосуються інтересів підприємців. За її участю розроблені закони України з питань приватизації, оренди майна державних підприємств, демонополізації тощо.

Ці та інші об'єднання заявили про свій намір захищати групові соціально-економічні інтереси.

Другий етап, який розпочався у 1993 р. і триває до цього часу, значною мірою характеризується активізацією процесів роздержавлення, приватизації та відповідних змін у розподілі соціально-економічних сил.

Реструктуризація економіки та перерозподіл власності не забезпечують поки що більш ефективного управління власністю, не розосереджують хоча б частку власності серед багатьох потенційних власників саме із середовища малих підприємств. За цих умов виникає необхідність консолідації різних місцевих, регіональних та інших корпоративних об'єднань підприємств у такі громадські об'єднання, які б змогли чітко сформулювати їхні життєво важливі вимоги і відстоювати інтереси усіма конституційно можливими засобами, у тому числі й через вихід на політичну арену.

Слід зазначити, що перші спілки підприємців створювалися з достатнім ентузіазмом та високою активністю підприємців, але негативний досвід підприємницьких об'єднань, труднощі об'єктивного та суб'єктивного характеру призвели до розчарування значної їх більшості, до їх пасивності й скептичного ставлення до створення нових підприємницьких структур.

Разом з тим, власники, зокрема малих та середніх підприємств, чиє становище постійно погіршується, все більше усвідомлюють, що, тільки маючи об'єднання (корпоративну організацію тощо), можна ефективно й цілеспрямовано захищати інтереси своєї групи. Ніяка вузькоспеціалізована організація об'єктивно не здатна вирішити цю проблему. Жодна зовнішня сила (державна, громадська або політична організація) не захоче і не зможе мати справу з десятками, сотнями організацій, які слабо пов'язані між собою і не в змозі відстоювати інтереси всієї групи у цілому.

Негативне ставлення у суспільстві до підприємців, власників приватних підприємств, невміння колегіально вирішувати власні проблеми, амбіції лідерів, відсутність досвіду колективного відстоювання життєво важливих інтересів постійно знесилювали об'єднання підприємців, що створювалися. У 1992 - 1993 рр. була зроблена спроба об'єднати підприємців Бабічем В.Г., який заснував "Конгрес ділових кіл України" та Суміним В.О., який заснував Українську національну асамблею підприємців (УНАП). До УНАП увійшли Ліга підприємств з іноземними інвестиціями, Спілка кооперативів та підприємців України, Спілка юристів, Союз банків, Союз бірж, Спілка малих підприємств України, Союз незалежних підприємців України та інші об'єднання.

Один з головних висновків історичного розвитку об'єднань підприємців можна сформулювати таким чином: для дієвої підтримки малого підприємництва передусім потрібна розвинута інфраструктура, мережа консультаційних фірм, фондів, кредитних спілок тощо; навчальних структур та структур підвищення кваліфікації підприємців; інкубаторів і технопарків; інформаційних служб для акумулювання і передачі даних. Для досягнення найбільшої ефективності від об'єднання зусиль підприємців країни зусилля з підтримки малого підприємництва найбільш доцільно координувати (а не керувати) з єдиного центру. Такою структурою може бути Асоціація підтримки розвитку малого підприємництва, яка взаємодіятиме з інфраструктурою ринку або організовуватиме її. Ця Асоціація повинна будуватися на приватній основі і принципі рівних можливостей. Найбільшої вагомості Асоціація зможе досягти завдяки тісній та конструктивній співпраці з місцевими владними органами.

15 лютого 1992 р. заснований Український Союз Промисловців та Підприємців (УСПП), який є правонаступником заснованої у 1990 р. Асоціації підприємств промисловості, будівництва, транспорту, зв'язку та наукових організацій "Україна". Статут УСПП зареєстровано Міністерством юстиції України 31 березня 1992 р. як статут громадської організації, яка має загальнодержавний статус і діє на усій території України. Головна мета УСПП - захист економічних, соціальних та інших загальних інтересів вітчизняних виробників товарів та послуг, сприяння формуванню в Україні соціально-орієнтованої економіки, вирішення питань соціального партнерства на засадах три парти зму. УСПП разом зі своїми регіональними відділеннями у період перехідної економіки відіграє провідну роль у справах захисту прав вітчизняних товаровиробників. Його діяльність спрямована на підвищення соціального добробуту України; становлення рівноправності усіх форм власності; розвиток науково-технічного прогресу; впровадження ефективних форм організації праці на виробництві; розвиток трудових ресурсів; створення галузевих (корпоративних) об'єднань товаровиробників та роботодавців; налагодження взаємовигідних зв'язків між регіонами України та закордонними партнерами; консолідацію зусиль роботодавців у сфері трудових відносин та соціального партнерства.

До структури УСПП входять 29 регіональних відділень, вісім галузевих об'єднань та дев'ять громадських організацій, що мають всеукраїнський або міжнародний статус. Загалом до структури УСПП входить близько 16000 асоційованих членів. УСПП є засновником та членом Міжнародного конгресу промисловців та підприємців, представляє сторону роботодавців у Національній раді соціального партнерства України, а 19 листопада 1996 р. виконкомом Міжнародної організації роботодавців (МОР) ухвалено рішення про прийняття УСПП до МОР.

Основні функції УСПП:

представництво інтересів членів УСПП в органах законодавчої, виконавчої та судової влади, у взаємовідносинах з іншими фізичними та юридичними особами;

сприяння формуванню правових умов ринкової економіки;

сприяння росту споживання та формування стабільної структури доходів;

формування соціального партнерства у суспільстві;

підтримка сумлінної економічної конкуренції;

сприяння ефективному використанню ресурсів промисловців та підприємців; Ф підтримка ефективних технологій та індустрії;

сприяння надходженню інвестицій в Україну;

консультатвно-експертні послуги.

На засіданні Правління УСПП 15 листопада 1996 р. було прийнято Постанову "Про роботу організацій промисловців та підприємців щодо сприяння розвитку малого і середнього підприємництва", де, зокрема, зазначалося, що:

стратегічним напрямом соціально-економічних перетворень в Україні, спрямованих на зростання добробуту її громадян, є створення середнього класу суспільства як опори політичної стабільності та економічного добробуту. Мале підприємництво є одним з дійових важелів структурної перебудови, зміцнення економічної бази регіонів, швидкого насичення ринку товарами та послугами, послаблення монополізму і розвитку конкуренції, створення нових робочих місць та забезпечення зайнятості значної частини населення, розширення бази оподаткування та наповнення бюджету;

прийнявши Конституцію України, що є основою для політичної стабільності, необхідно зосередити свої зусилля на процесах економічних перетворень, спрямованих на відродження вітчизняного товаровиробника та розвиток малого підприємництва і приватної ініціативи;

сектор малого та середнього підприємництва, який в зарубіжних країнах з розвинутою ринковою економікою є одним з найважливіших і забезпечує до 70% робочих місць та 50-65% внутрішнього валового продукту, ще не відіграє суттєвої ролі в економіці України і не розвивається достатньо енергійно для того, щоб забезпечувати динамічне нарощування власного потенціалу поряд із загальним поліпшенням економічної ситуації в Україні. Останнім часом практично в усіх сферах економічного, політичного та соціального життя України з'являється інтерес до ідеології та практики соціального партнерства, яке виправдало себе протягом десятиріч розвитку ринкових відносин у світі. При всіх ускладненнях розвитку сучасного демократичного суспільства соціальне партнерство стало реальною базою для безконфліктного вирішення багатьох гострих проблем і може стати основою консолідації суспільства для проведення ринкових реформ та підвищення добробуту населення. Не підмінюючи функції держави щодо соціального захисту членів суспільства, доцільно створити неурядові інституції, які б доповнювали систему державного страхування та пенсійного забезпечення.

Подібні механізми підтримки малого підприємництва та впровадження ідей соціального партнерства опрацьовуються

Асоціацією сприяння розвитку приватного підприємництва в Україні "Єднання".

Асоціація "Єднання" ставить собі за мету сприяння підтримці та розвитку приватного малого та середнього підприємництва шляхом активного впливу на реформування суспільно-економічних відносин в Україні у напрямі ринкових перетворень, розробку моделі ефективної системи соціального партнерства в Україні на засадах трипартизму. На найближчий термін завданнями Асоціації є створення ефективної інфраструктури організаційної взаємодії підприємств малого підприємництва шляхом координації господарської, комерційної та іншої діяльності своїх членів; організація економічного навчання спеціалістів; розвиток системи інформаційного, організаційного та юридичного забезпечення діяльності малих приватних підприємств - членів Асоціації. Основні види діяльності організації: аналітична, інформаційна, інноваційна, менеджмент персоналу, розробка та супроводження баз даних, учбових програм і посібників, менеджмент соціальних відносин.

Асоціація "Єднання" - недержавна та некомерційна організація, заснована 8 липня 1994 р. як всеукраїнське добровільне об'єднання підприємств малого і середнього підприємництва з метою захисту їх прав та сприяння їх діяльності. Засновниками Асоціації виступили: Асоціація консультаційних фірм України "Укрконсалтинг", Спілка підприємців малих, середніх та приватизованих підприємств України, комерційні акціонерні банки "Градобанк", "ВА-Банк", "Київський народний банк", Українсько-фінський інститут менеджменту та підприємництва, комерційний інститут менеджменту "Континент", аудиторська фірма "Аудитконсульт", обласні ради профспілок кооперації та інших форм вільного підприємництва (за висновком МОП після інспекції - комбіновані, асоціаційні об'єднання, які працюють у недержавному секторі економіки).

В робочих планах асоціації "Єднання" передбачається: Ф розгортання мережі регіональних представництв та розширення співробітництва з іншими асоціаціями та об'єднаннями для укріплення іміджу підприємництва та досягнення мети побудови економічно сильної України - рівноправного члена Європейської спільноти;

реалізація проекту "Інформаційно-аналітичний центр сприяння розвитку приватного підприємництва";

реалізація проекту "Макроекономічний аналіз та дослідження впливу законотворчої та податкової політики на становлення та розвиток малого підприємництва";

розробка та практичне впровадження схеми організації потрійної взаємодії регіональної/місцевої влади, малого підприємництва та громадських об'єднань з метою еконо-міко-соціального відродження країни. Завдяки засновникам та учасникам асоціації "Єднання" здійснюється інформаційне обслуговування підприємств. Створено комп'ютерну базу даних підприємств, що входять до складу профспілки та Асоціації.

У 1993 р. заснована асоціація "Ліга підприємців Тернопільщини", Спілка підприємців Вінницької області, Львівська обласна асоціація малого і середнього підприємництва, з липня 1994 р. працює Личаківське об'єднання підприємців. З метою сприяння розвитку підприємництва у Придніпровському регіоні у 1995 р. створена Придніпровська асоціація ділового партнерства підприємців, а 26 лютого 1997 р. зареєстрована Гільдія підприємців міста Києва і багато інших.

У середині 1996 р. за ініціативою відомих в нашій країні державних діячів, економістів, фінансистів, юристів, виробничників, підприємців за участю представників української діаспори створено Міжнародну спілку українських підприємців (МСУП). Це громадське об'єднання із статусом міжнародної організації, стратегічна програмна мета якої полягає в об'єднанні зусиль великих, середніх та малих підприємств та організацій різних форм власності, підприємців міст і сіл, представників світового українства для подолання економічної кризи і практичної реалізації ідеї розбудови національної економіки української держави. її найважливіші завдання: ефективно використовувати і примножувати вітчизняний виробничий потенціал, природні, трудові, наукові, інтелектуальні, управлінські ресурси; досягати та нарощувати економічний ефект за рахунок налагоджування господарської взаємодії підприємців на рівні регіонів та у масштабах країни; залучати іноземні інвестиції та партнерів для взаємовигідного співробітництва; захищати права та інтереси своїх членів в органах державної влади, арбітражному суді та інших судових інстанціях.

Ідеї координації та об'єднання спільних зусиль організацій підприємців малого підприємництва завойовують все більше прихильників. Одним із останніх практичних прикладів такого об'єднання став Міжрегіональний форум підприємців, заснований 20 грудня 1996 р, на підставі рішення регіональної наради-зустрічі представників підприємницьких об'єднань Львівської, Вінницької, Чернівецької, Закарпатської, Тернопільської, Волинської, Івано-Франківської, Житомирської областей та міста Києва. Головна мета Форуму - це ефективна реалізація державної та регіональних програм сприяння розвитку малого та середнього підприємництва; оптимізація роботи діючих об'єднань підприємців; побудова дійового механізму співпраці підприємницьких та владних структур; формування сприятливого бізнес-середовища в Україні.

В травні 2000 р. рішенням Кабінету Міністрів України було утворено Раду об'єднань підприємців України при Урядовому комітеті економічного розвитку, яка є постійно діючим консультативно-дорадчим органом при урядовому комітеті. Ця Рада утворена з метою залучення об'єднань підприємців до опрацювання проектів актів законодавства з питань підприємницької діяльності, забезпечення відкритого прийняття рішень в економічній сфері й організації зворотного зв'язку між суб'єктами підприємництва та органами виконавчої влади на засадах широкого залучення громадськості до обговорення та аналізу ефективності рішень органів виконавчої влади.

В Україні створено чимало громадських організацій, що об'єднують різні групи підприємців за різними ознаками. Однак з часом багато цих організацій виявилися нежиттєздатними, перетворилися на чисто формальні структури або зовсім припинили існування, інші, навпаки - активізують свою діяльність щодо захисту інтересів підприємців. Відбувається постійне оновлення та створення нових організацій. Самоорганізація, зокрема малого підприємництва, - це самоорганізація "середнього класу", який є опорою державності у будь-якому демократичному суспільстві. Держава має стимулювати та підтримувати самоорганізацію підприємництва, цим самим вона зміцнюватиме власні засади. Тому всебічна підтримка

процесів самоорганізації підприємництва, стимулювання створення різних громадських об'єднань підприємців, сприяння їх становленню й розвитку - одне з головних завдань центральних і місцевих органів влади.

Висновки

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru