Основи ринкової економіки України - Селезньов В.В. - 16.4. Контроль за сплатою податків

Контроль за дотриманням податкового законодавства в Україні здійснюється органами державної податкової служби в особі її центрального органу - Державної податкової адміністрації України (ДПАУ) та місцевих податкових інспекцій. Головним завданням державної податкової служби є забезпечення дотримання податкового законодавства, повний облік всіх платників податків і обов'язкових платежів, що надходять до бюджету та цільових страхових фондів, забезпечення правильності обчислення і сплати цих платежів.

Нині податкова служба України здійснює контроль по всіх видах податків і зборів як загальнодержавних, так і місцевих.

За порушення податкового законодавства на суб'єктів підприємницької діяльності - платників податків покладено відповідальність у вигляді заходів майнового впливу, до яких відносять:

♦ фінансові (штрафні) санкції;

♦ пені;

♦ адміністративні штрафи.

Усі ці засоби майнового впливу можна об'єднати таким поняттям, як встановлений законом фінансовий засіб впливу за порушення строків сплати податків, платежів і зборів, що обчислюється у відсотках або твердій сумі (розмірі) від суми невиконаного або неналежно виконаного платежу і сплачуються за кожний день прострочення або за фактом неплатежу.

Відповідальність за правильність обчислення, своєчасність сплати податків та інших обов'язкових платежів і дотримання законодавства про оподаткування покладається на платників податків та інших обов'язкових платежів.

Підприємства - платники податків, що не мають у встановлений для сплати податків та інших обов'язкових платежів строк бухгалтерських звітів і балансів, декларацій і розрахунків встановленої форми за відповідний період, сплачують 110% суми податку (платежу), обчисленого за попередній період. Після подачі зазначених документів провадиться перерахунок податку (платежу), виходячи з фактично отриманого прибутку (доходу) та інших об'єктів оподаткування.

У разі приховування (заниження) платниками суми податку чи іншого обов'язкового платежу з них стягується сума донарахованого податку або іншого обов'язкового платежу і штраф у двократному розмірі тієї самої суми, а у разі повторного порушення протягом року після встановлення порушень попередньою перевіркою - штраф у п'ятикратному розмірі. За неподання або невчасне подання декларацій, розрахунків та інших документів податковим інспекціям, а також неподання або невчасне подання платіжних доручень на сплату податків установам банків - 10% від сум податків (платежів), що підлягають сплаті.

Санкції застосовуються до платників податків, які припустилися помилки у своїх розрахунках або деклараціях, незалежно від того, трапилось це через незнання, халатність або навмисно. При цьому варто мати на увазі, що встановлені законодавством фінансові санкції застосовуються лише до податків та інших платежів, щодо яких встановлено обов'язкову подачу державним податковим інспекціям податкових декларацій і розрахунків. Щодо інших податків (платежів) ці санкції не застосовуються.

Обов'язковою умовою для застосування фінансової санкції є правильно оформлений акт документальної перевірки, в якому чітко викладається зміст порушення, називаються конкретні пункти і статті порушеного законодавчого акта. Акт перевірки підписує керівник підприємства і податковий інспектор, що його перевіряє. У разі відмови першого від підпису складається додатковий акт довільної форми. Дії податкового інспектора можна оскаржити, для чого подається заява в державну податкову інспекцію, що безпосередньо контролює платника. Протягом місяця має бути дана відповідь. Якщо вона не влаштовує платника, той має право звернутися до вищого податкового органу або до господарського суду. При цьому розгляд скарги платника не означає припинення дій службових осіб податкової інспекції. Тобто платнику нараховується пеня і стягуються суми фінансових санкцій у встановленому порядку.

Сума фінансових санкцій за порушення податкового законодавства має бути перерахована в бюджет або цільові страхові фонди в 10-денний строк з дня складення акта перевірки державною податковою інспекцією. Відповідальність за повноту і своєчасність сплати фінансових санкцій несе керівник підприємства.

У разі невнесення у зазначений строк суми фінансової санкції податкові інспекції мають право стягнути ці суми з підприємств усіх форм власності незалежно від результатів фінансово-господарської діяльності в безспірному порядку шляхом виставлення інкасового доручення (розпорядження) на розрахунковий - рахунок у банку підприємства. У разі відсутності коштів на розрахунковому рахунку санкції звертаються на валютний, депозитний та інші рахунки. За відсутності коштів і на цих рахунках податкові інспекції можуть стягнути несплачені в бюджет платежі за рахунок майна боржника, тобто останній може стати банкрутом.

Після закінчення встановлених термінів сплати відповідних платежів невнесена сума вважається недоїмкою і на неї нараховується пеня.

Розмір пені обчислюється у такий спосіб:

♦ пеня в розмірі 120% облікової ставки НБУ нараховується при невчасному надходженні до бюджету: податку з прибутку; податку на додану вартість; акцизного збору; плати за спеціальне використання лісових ресурсів, прісних водних ресурсів, надр при видобутку корисних копалин; зборів та інших неподаткових платежів; рентної плати за нафту і природний газ, що добувається в Україні; податку з власників транспортних засобів; відрахувань від плати за транзит газу через територію України; сум різниці в ціні на природний газ власного видобутку; сум від перевищення фонду споживання; коштів від приватизації держмайна; відрахувань на геологорозвідувальні роботи, здійснені за рахунок держбюджету; місцевих податків і зборів;

* пеня в розмірі подвійної ставки НБУ нараховується за невчасне надходження до бюджету податку на доходи фізичних осіб;

* в пеня в розмірі 0,2% від недоотриманої суми нараховується: за несвоєчасне надходження державного мита; за прострочену заборгованість за наданими кредитами під держзамовлення сільськогосподарської продукції та іншими позиками;

♦ пеня в розмірі 0,3% від недоотриманої суми нараховується за несвоєчасне надходження: доходів від зовнішньоекономічної діяльності; плати за землю.

На службових осіб підприємств, винних у необчисленні, неперерахуванні, заниженні суми податку або іншого обов'язкового платежу, у приховуванні (заниженні) об'єктів оподаткування, а також у відсутності бухгалтерського обліку об'єктів оподаткування або ведення його з порушеннями встановленого порядку, у неподанні, невчасному поданні або поданні не за встановленою формою бухгалтерських звітів, балансів, податкових декларацій, розрахунків, аудиторських висновків, платіжних доручень та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків або інших обов'язкових платежів державними податковими інспекціями накладаються адміністративні штрафи в розмірі від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім адміністративної відповідальності, на службових осіб підприємств - платників податків може бути покладена і кримінальна відповідальність (див. главу 20).

Може скластися ситуація, коли місцеві органи влади, намагаючись поповнити свій бюджет, встановлюють додаткові місцеві податки, що важким тягарем лягають на підприємців. У зв'язку з цим варто зазначити, що державна податкова служба не має права на обов'язкове стягнення податків і платежів, введених місцевими адміністраціями і не врахованих у переліку місцевих податків, передбачених. Законом "Про систему оподаткування '. Податкова інспекція також не має права нараховувати пені, застосовувати фінансові санкції і притягати до адміністративної відповідальності за невчасну сплату або несплату податку, неправомірно введеного місцевими адміністраціями.

16.5. Бюджетна система
Глава 17. Цінове регулювання
17.1. Загальні положення
17.2. Класифікація договірних цін
17.3. Індексація цін
17.4. Контроль за цінами
Глава 18. Грошово-кредитне регулювання
18.1. Загальні положення
18.2. Грошова політика
18.3. Кредитна політика
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru