Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л.С - Розділ 3. Національна стандартизація України

Ключові слова та поняття: органи стандартизації, центральні та територіальні органи, рада стандартизації, технічний комітет, відомчі служби, кодекси усталеної практики, технічні умови, види нормативних документів: основоположні, на продукцію, послуги, процеси, методи випробування, загальних технічних вимог; пробний стандарт, державний нагляд, відомчий контроль, перевірка — вибіркова, суцільна, періодична, постійна; інспекційний контроль.

3.1. Основні положення Національної стандартизації України

Багатогалузева економіка України потребує введення і додержання єдиних обов'язкових норм, правил та вимог для усіх підприємств і організацій незалежно від форми власності. Розвиток науки і техніки призводить до створення великої кількості нової продукції, її оновлення, а це сприяє розробленню та впровадженню в промисловість різноманітних НД, які слід упорядковувати.

Упорядкування НД в умовах широкої кооперованої багатогалузевої промисловості внесло принципові зміни до методики і практики стандартизації, що стало початком системного підходу до цієї галузі діяльності, визнання її ролі в загальній системі економіки країни. Системний підхід дає змогу ліквідувати необґрунтовану різноманітність НД, яка мала місце в країні. Затверджується єдиний підхід до проведення стандартизації та розробляються національні стандарти. Із уведенням основоположних стандартів Національної стандартизації України закладається фундамент стандартизації як науки.

Національна стандартизація України

Національна стандартизація України — це система, яка визначає мету, принципи управління, основні завдання та загальні організаційно-технічні правила виконання всіх видів робіт зі стандартизації. Вона являє собою комплекс взаємопов'язаних правил і положень, які регламентують організацію та порядок проведення робіт з усіх питань практичної діяльності в галузі стандартизації країни.

Становлення України як суверенної правової держави, її послідовна інтеграція до світового економічного товариства потребують здійснення цілеспрямованої політики щодо утворення національної стандартизації з наближенням до міжнародних вимог на основі ринкової економіки.

Мета національної стандартизації — це встановлення положень, що забезпечують відповідність об'єкта стандартизації своєму призначенню та безпечність його для життя, здоров'я, манна людей, збереження тварин і рослин, охорону природного довкілля, що створює умови для раціонального використання всіх видів національних ресурсів, і сприяює усуненню технічних бар'єрів у торгівлі та підвищує конкурентоспроможність продукції, робіт та послуг до рівня розвитку науки, техніки і технологій. Мети національної стандартизації досягають розробляючи, упроваджуючи та засновуючи НД.

Державна політика у сфері стандартизації визначається законом України "Про стандартизацію" (№2408-111 від 17.05.2001 р. із змінами) і базується на таких принципах:

— забезпечення участі фізичних і юридичних осіб в розробленні НД та вільного вибору ними видів стандартів при виробництві чи постачанні продукції, якщо інше не передбачено законодавством;

— відкритості та прозорості процедур розроблення і прийняття НД відповідно до інтересів усіх зацікавлених сторін, підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняних виробників;

— доступності НД та інформації про них для користувачів;

— відповідності НД до законодавства;

— адаптації до сучасних досягнень науки і техніки, враховуючи стан національної економіки;

— пріоритетності прямого впровадження в Україні міжнародних та регіональних НД;

— дотримання міжнародних та європейських правил і процедур стандартизації;

— участі у міжнародній (регіональній) стандартизації;

— прийняття і застосування органами стандартизації на території України Кодексу доброчинної практики з розроблення, прийняття і застосування стандартів відповідно до Угоди WTO про технічні бар'єри в торгівлі, що є додатком до Маракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі в 1994 р.

З метою виконання політики у сфері стандартизації перед нею поставлені різні завдання, основними з яких є:

— забезпечення безпечності продукції, процесів і послуг для життя, здоров'я та майна людей, для тварин, рослин та охорона природного довкілля;

— захист та збереження майна і продукції, зокрема під час їх транспортування чи зберігання;

— підвищення якості продукції, процесів та послуг відповідно до рівня розвитку науки, техніки, технологій і потреб людей;

— реалізація прав споживачів;

— забезпечення відповідності об'єктів стандартизації своєму призначенню;

— забезпечення технічної та інформаційної сумісності і взаємозамінності;

— забезпечення збіжності та відтворюванності результатів контролювання;

— установлення оптимальних вимог до суспільно важливої продукції, процесів та послуг;

— заощадження всіх видів ресурсів та поліпшення техніко-економічних показників виробництва;

— забезпечення безпеки господарських об'єктів, складних технічних систем, враховуючи допустимий ризик виникнення природних і техногенних катастроф та інших надзвичайних ситуацій;

— розвиток міжнародного та регіонального співробітництва; — усунення технічних бар'єрів у торгівлі.

Нині чинна Національна стандартизація України затверджена і введена в дію у 2002 р. Вимоги до Національної стандартизації України та правил її функціонування наведені в комплексі основоположних стандартів.

ДСТУ 1.0:2003 НС. Основні положення.

ДСТУ 1.1:2001 НС. Стандартизація та суміжні види діяльності.

Терміни та визначення основних понять.

ДСТУ 1.2:2003 НС. Правила розроблення національних НД.

ДСТУ 1.3:2004 НС. Правила розроблення, побудови, викладання,

оформлення, погодження, прийняття та позначення ТУ.

ДСТУ 1.5:2003 НС. Правила побудови, викладання, оформлення

та вимоги до змісту НД.

ДСТУ 1.6:2004 НС. Правила реєстрації НД.

ДСТУ 1.7:2001 НС. Правила і методи прийняття та застосування

міжнародних і регіональних стандартів.

ДСТУ 1.8:2005 НС. Правила розроблення програми робіт зі

стандартизації.

ДСТУ 1.9:2005 НС. Правила розроблення та впровадження міждержавних

стандартів.

ДСТУ 1.10:2005 НС. Державні класифікатори соціально-економічної інформації. Основні положення, правила розроблення, введення та скасування.

ДСТУ 1.11:2004 НС. Правила проведення експертизи проектів

національних НД.

ДСТУ 1.12:2004 НС. Правила ведення справ НД.

ДСТУ 1.13:2001 НС. Правила надавання повідомлень торговим партнерам

України.

ДСТУ ISO/1 ЕС Кодекс усталених правил стандартизації.

Guide 59:2000

Найважливіші структурні елементи Національної стандартизації України:

1. Органи та служби стандартизації.

2. Комплекс НД.

3. Система контролю за впровадженням і виконанням НД.

До основних положень Національної стандартизації України належать:

— основна мета та завдання;

— суб'єкти та об'єкти стандартизації;

— організація робіт зі стандартизації;

— види НД;

— порядок розробки, затвердження, перегляду та використання НД;

— державний нагляд за додержанням НД;

— міжнародне співробітництво.

До об'єктів Національної стандартизації України належать:

а) організаційно-методичні та загально технічні об'єкти:

— організація проведення робіт зі стандартизації;

— термінологічні системи різних галузей знань та діяльності;

— класифікація та кодування інформації;

— методи випробовування системи та методи забезпечення й контролювання якості та керування нею;

— метрологічне забезпечення;

— системи фізичних величин та одиниць вимірювання;

— стандартні довідкові дані про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів;

— системи технічної та іншої документації загального застосування;

— типорозмірні ряди та типові конструкції виробів загальномашинобудівного використання;

— умовні позначки, зокрема графічні, та їхні системи, розмірні геометричні системи та їх контролювання;

— інформаційні технології, зокрема програмні та технічні засоби інформаційних систем загального призначення;

— довідкові дані про властивості речовин та матеріалів;

б) продукція, призначена для використання у різних видах економічної діяльності, державних закупівель та широкого вжитку;

в) системи та господарські об'єкти, які мають важливе значення та їхні складники, зокрема транспорт, зв'язок, енергосистема, використання природних ресурсів тощо;

г) вимоги щодо захисту прав споживачів, охорони праці, ергономіки, технічної естетики, охорони природного довкілля;

д) будівельні матеріали, процеси, типові деталі та будинки, системи функційного забезпечення будинків, складні будівельні споруди та методи контролювання у будівництві;

е) потреби оборони, мобілізаційної готовності та державної безпеки.


У Національній стандартизації України особливо підкреслюється взаємозв'язок стандартизації з технічним прогресом, її роль у підвищенні технічного рівня виробництва та якості продукції, необхідність досягнення високого світового рівня продукції, процесів, робіт, послуг. У зв'язку з цим до НД як носія передового світового досвіду висуваються високі вимоги, які зможуть забезпечити розроблення та виробництво високоякісної продукції, процесів, послуг, раціональне використання всіх ресурсів, охорону зовнішнього середовища, безпеку праці, охорону здоров'я населення, захист його від шкідливих дій тощо.

Як правило, вимоги, що запроваджуються у НД, мають бути підвищеними відповідно до вже досягнутого на практиці рівня і відповідати перспективному світовому рівню техніки і технології, вимогам зовнішнього та внутрішнього ринків, рекомендаціям міжнародних організацій зі стандартизації.

3.1. Основні положення Національної стандартизації України
3.2. Органи стандартизації та їхні функції
3.3. Види нормативних документів
3.4 Порядок розроблення, затвердження то впровадження нормативних документів
3.5. Порядок перегляду, зміни та скасування нормативних документів
3.6. Державний нагляд за додержанням нормативних документів
3.7. Інформаційне забезпечення стандартизації
Розділ 4. Міжгалузеві системи стандартизації
4.1. Система конструкторської документації
4.2. Система технологічної документації
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru