Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л.С - 3.4 Порядок розроблення, затвердження то впровадження нормативних документів

В умовах сучасної багатогалузевої промисловості розроблення НД с складною науково-технічною роботою, що потребує значного часу та коштів. Тому під час розроблення стандартів слід дотримуватися основних вимог.

НД необхідно розробляти тільки за потреби забезпечення безпеки життя населення, охорони навколишнього середовища, сумісності та взаємозамінності продукції.

Усі зацікавлені сторони, які розробляють, виготовляють та споживають продукцію, мають пригнути досягти згоди щодо управління якістю продукції, її сумісності та взаємозамінності.

Керуватися вимогами споживачів, для чого представники органів торгівлі та спілка споживачів мають брати участь у розробленні проектів ИД, готувати пропозиції щодо їх розробки, перегляду та зміни.

Використовувати сучасні методи стандартизації.

Установлювати вимоги до властивостей об'єкта стандартизації, які можна об'єктивно перевірити.

Виключати одночасне розроблення НД на ідентичні об'єкти стандартизації.

НД мають бути викладені чітко для забезпечення однозначності розуміння їхніх вимог.

НД розробляють відповідно до основних принципів державної політики у сфері стандартизації, враховуючи норми чинного законодавства України, вимоги національної стандартизації та документів міжнародних і регіональних організацій зі стандартизації.

Розроблення НД здійснюють технічні комітети стандартизації, а в разі їх відсутності — інші суб'єкти стандартизації, що мають для цього відповідний науково-технічний потенціал.

Для досягнення організаційно-методичної єдності забезпечення координації і контролю робіт при розробці та підготовці НД до впровадження існують певні правила та порядок, що регламентовано ДСТУ 1.2. Правила і порядок не залежать від об'єкта стандартизації, вони є загальними і включають такі етапи виконання робіт:

організація розроблення НД;

розроблення першої редакції проекту;

розроблення другої редакції проекту;

розроблення остаточної редакції проекту та підготування справи НД;

державна експертиза проекту;

прийняття та надання чинності НД;

державна реєстрація та видання НД.

Організація розроблення НД

Керівник організації, що має розробляти проект НД, призначає відповідальних виконавців, які складають технічне завдання (ТЗ). ТЗ складається на основі вивчення та аналізу матеріалів щодо об'єкта стандартизації, досягнень вітчизняного та закордонного досвіду, патентних досліджень. У ТЗ зазначають мету та завдання НД; перелік вимог, які будуть встановлені у НД; об'єм та етапи роботи і терміни їх виконання. ТЗ на розробку НД затверджує голова ТК або керівник організації-розробника після погодження з Держспоживстандартом України (Держбудом України) та зацікавленими особами (сторонами).

Розроблення першої та другої редакції проекту

Розробник готує проект НД згідно з договором та ТЗ на його розробку. Для підготовки проекту НД здійснюють науково-дослідні і проектно-конструкторські роботи, випробування тощо. На основі науково-дослідних робіт обирають оптимальні варіанти об'єкта (показники, норми, критерії, вимоги, правила), які НД має встановлювати. На етапі розробки проект НД перевіряють на патентну чистоту. Патентно-чистими називають НД, що не підпадають під дію патентів, які існують у країнах світу.

Одночасно з розробкою проекту НД складається пояснювальна записка, проводяться техніко-економічні розрахунки та розробляється план організаційно-технічних заходів щодо впровадження НД. Підготований проект НД та пояснювальну записку розсилають на відгук організаціям відповідно до переліку, з якими має бути погоджений проект НД.

Організації, що одержали проект НД, складають на нього відгук і надсилають організації-розробнику не пізніше, ніж через місяць від дня одержання проекту НД. На основі надісланих зауважень і пропозицій розробник розробляє другу редакцію проекту НД, уточнює пояснювальну записку і складає звіт відгуків на першу редакцію. Другу редакцію проекту НД, пояснювальну записку і звіт відгуків розробник розсилає на погодження в організації згідно з переліком.

Розроблення остаточної редакції проекту та підготування справи НД

Розробник опрацьовує одержані відгуки і складає зведений звіт усіх відгуків. На підставі зауважень і пропозицій, які містяться у зведених відгуках, здійснюється доопрацювання проекту НД, робляться обґрунтовані висновки щодо кожного зауваження та пропозиції. За наявності суттєвих розбіжностей стосовно проекту стандарту ТК або розробник організовують їх всебічний розгляд та усунення.

На основі проведеної роботи розробник складає остаточну редакцію НД, який розглядається на засіданні ТК або науково-технічної ради (НТР) організації-розробника для отримання ухвали про подання його на прийняття. Прийняте рішення оформлюється протоколом, в якому зазначено результати голосування членів ТК або НТР.

Отримавши ухвалу про подання проекту НД на прийняття, розробник комплектує справу проекту і з супровідним листом подає на експертизу.


Державна експертиза проекту

Державна експертиза проекту здійснюється науково-дослідною організацією Держспоживстандарту України чи Держбуду України. До експертизи можуть бути залучені ТК, відомі науковці та фахівці. Експертиза проекту НД здійснюється не більше ніж 45 днів.

Після отримання позитивних результатів експертизи розробник із супровідним листом подає проект НД до Держспоживстандарту України (Держбуду України) на розгляд.

Прийняття та надання чинності НД

Після проведення експертизи Держспоживстандарт України (Держбуд України) розглядає подані документи і приймає рішення про прийняття або повернення остаточної редакції НД на доопрацювання. При прийнятті НД видається наказ щодо прийняття і позначення НД та надання йому чинності.

Усім НД надають позначення, яке складається з індексу, номера та року прийняття.

На національному рівні встановлені такі індекси НД: ДСТУ — національний стандарт; ДСТУ-П — пробний стандарт;

ДК — державний класифікатор;

ДСТУ ISO — гармонізований НД Міжнародної організації зі стандартизації;

ДСТУ ІЕС — гармонізований НД Міжнародної електротехнічної комісії;

ДСТУ EN — гармонізований НД Європейського комітету зі стандартизації;

ГОСТ — міждержавний стандарт.

Для інших рівнів уведенні такі індекси:

ГСТУ — відомчий НД;

СОУ — стандарт організації;

ТУУ — технічні умови, що не є стандартом;

СТУ — стандарт наукового, науково-технічного або інженерного

товариства чи спілки.

Чинність НД визначають, враховуючи час на підготовчі заходи щодо його впровадження.

Державна реєстрація та видання НД

Державна реєстрація НД здійснюється згідно з ДСТУ 1.6 науково-дослідною організацією Держспоживстандарту України (Держбуду України). Усі зареєстровані НД заносяться до класифікатора єдиного фонду НД країни.

Видання і розповсюдження НД здійснюється організаціями, які уповноважені Держспоживстандартом України.

Інформацію щодо затвердження НД надають у щомісячному інформаційному покажчику "Стандарти", а стосовно чинних НД в Україні — у річному виданні "Каталог нормативних документів".

Упровадження стандартів є важливим завданням економіки, а також завершальним етапом комплексу робіт зі стандартизації. НД впроваджуються у визначений термін на основі планів організаційно-технічних заходів. НД вважається впровадженим, якщо встановлених у ньому показників, норм та вимог дотримуються у відповідній галузі застосування.


3.5. Порядок перегляду, зміни та скасування нормативних документів
3.6. Державний нагляд за додержанням нормативних документів
3.7. Інформаційне забезпечення стандартизації
Розділ 4. Міжгалузеві системи стандартизації
4.1. Система конструкторської документації
4.2. Система технологічної документації
4.3. Державна метрологічна система
4.4. Система нормативних документів безпеки праці
4.5. Система НД у галузі охорони природи і раціонального використання ресурсів
4.6. Система НД з інформаційних технологій
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru