Дипломатичний протокол та етикет - Сагайдак О. П. - 1.3. Наукове підґрунтя дипломатичного протоколу

Дипломатичний протокол базується на таких чотирьох основних наукових дисциплінах: міжнародне право, дипломатичне право, соціологія, історія.

Міжнародне право — це зведення правових засад, які регулюють відносини між державами, міжнародними організаціями, а також між цими суб’єктами, тобто між державами та міжнародними організаціями. Основоположними принципами сучасного міжнародного права є: суверенна рівність держав, право народів на самовизначення, мирне розв’язання двоx міжнародних спорів, мирне співіснування, міжнародна залежність у сучасному глобалізованому світі тощо.

Найголовнішим з них є, безумовно, принцип суверенної рівності держав. В умовах дипломатичної практики він проявляється в однаковому трактуванні дипломатичних представництв різних країн (незалежно від важливості цих країн у сучасному світі) залежно від їхнього класу і рангу, дати вручення вірчих грамот або дати повідомлення про прибуття в країну для виконання місії, у безумовному дотриманні принципу альтернату при підготовці двосторонніх угод і договорів, у розсадці делегацій під час міжнародних форумів, підписанні міжнародних угод відповідно до алфавіту — англійського або французького. Отже, можна констатувати, що дипломатичний протокол, забезпечуючи порядок під час різних двосторонніх чи міжнародних урочистостей, опирається на принцип суверенності держав, зміцнює і закріплює його як основу світового порядку.

Дипломатичне право є частиною міжнародного права, забезпечує і регулює більш вузьке поле його застосування, а саме — офіційну діяльність установ та людей, що здійснюють за кордоном зовнішню політику своєї держави, тобто дипломатичних установ та їхніх співробітників. До сфери дипломатичного права належать форми і зміст міжнародного співробітництва, норми, які регулюють статус дипломатичних місій, постійних представництв при ООН та інших міжнародних організаціях, спеціальних місій. До його сфери належать діяльність посольств, місій, консульств, торгово-економічних представництв (місій), спеціальних місій, а також класи глав дипломатичних місій, ранги дипломатичних працівників, їхнє призначення і відкликання, агремани, вірчі грамоти, мова дипломатичного спілкування та дипломатична кореспонденція. Отже, дипломатичне право і дипломатичний протокол взаємно тісно пов’язані, бо дипломатичний протокол утверджує міжнародне право дотриманням міжнародної ввічливості, необхідної у відносинах з представниками іноземних держав. Якщо відомий афоризм Сервантеса "Ніщо не дається нам так дешево і ціниться так дорого, як ввічливість" має загальнолюдський вимір, то для особи, яка має відношення до міжнародної діяльності, ввічливість — неодмінна норма повсякденної діяльності, особливо у спілкуванні з людьми.

Опираючись на дипломатичне право, діє управління (відділ, служба) дипломатичного протоколу — цей своєрідний інструмент дипломатії, бо саме через нього посли та інші представники іноземних держав встановлюють свої перші контакти з країною перебування; через це управління отримується згода на акредитацію глави місії, вирішується питання аг- ремана та його передачі зацікавленій стороні; організовується вручення вірчих грамот, проведення різного роду прийомів, обмін дипломатичною кореспонденцією тощо. Через управління дипломатичного протоколу посли і співробітники дипломатичних представництв отримують, відповідно до свого статусу, спеціальні посвідчення, які дають право користуватися належними їм привілеями та імунітетами. Вся протокольна діяльність базується тільки на засадах дипломатичного права і відбувається з дотриманням принципів міжнародної ввічливості. Для успішного вирішення протокольних питань необхідні досконалі знання дипломатичного права, але в житті нерідко трапляється і так, що важко встановити чітку межу, де закінчується дипломатичне право, а починається дипломатичний протокол, тому треба мати глибокі теоретичні знання права і добрі, перевірені життям, навики дипломатичного протоколу.

Тісно пов’язана з дипломатичним протоколом і соціологія — наука про суспільство, закономірності його розвитку, зв’язок між індивідуумами та соціальними групами. До сфери дипломатичного протоколу відносять співробітництво між людьми, які належать до різних країн, представляють різні політичні системи, а, отже, тут є благодатне поле для діяльності соціологічної науки. Соціологія вивчає настрої людей, форми їхньої поведінки в різних ситуаціях чи під впливом важливих історичних подій, як в окремих соціальних групах, так і в регіонах, країнах. Результати соціологічних досліджень дозволяють краще зрозуміти ситуацію в країні, різних соціальних групах, реально їх оцінювати та робити правильні висновки, враховуючи місцеву специфіку.

Ще однією науковою дисципліною, яка досить тісно пов’язана з дипломатією та дипломатичним протоколом, є історія. Знання суспільно-політичних та соціально-економічних проблем в історичному викладі, історії форм та методів дипломатичних відносин та їхньої важливої складової — дипломатичного протоколу — допомагають глибше збагнути форми та методи сучасної дипломатії, оскільки своїми коренями вона сягає далекого минулого. Так, з історії ми можемо довідатися про перші посольства й укладені ними угоди чи договори, про виникнення постійних дипломатичних місій і становлення багатосторонньої дипломатії; про те, як визначалася першість дипломатичних представництв у минулому, що спричинилося до встановлення дипломатичних класів та рангів, у результаті яких суспільних змін на нових принципах почав здійснюватися церемоніал в’їзду посла та вручення ним вірчих грамот. З історії можемо довідатися, як упродовж століть формувалася дипломатична мова, змінювалася система привілеїв та імунітетів. Історія пояснює походження актуальних нині звичаїв, показує, які зміни вони пройшли, допомагає краще зрозуміти суть нинішнього дипломатичного протоколу.

Отже, ці чотири наукові дисципліни, про які йшла мова вище, свідчать про історичну тяглість дипломатичного протоколу та його тісний зв’язок з сучасними гуманістичними ідеями, про його нинішню актуальність. Незважаючи на спрощення міжлюдських стосунків у сучасну епоху внаслідок незворотних суспільних змін, дипломатичний протокол продовжує бути потрібним, бо без застосування його перевірених століттями принципів дипломатія зазнала би багато труднощів. Дипломатичний протокол був і залишається політичним інструментом дипломатії, і його в жодному випадку не можна відкидати.

Контрольні завдання

1. Історичні етапи становлення дипломатичного протоколу:

а) дипломатія та елементи протоколу і церемоніалу періоду Київської Русі; 1

б) дипломатія Козацької держави Б. Хмельницького й І. Мазепи;

в) дипломатія УНР;

г) дипломатія УРСР;

ґ) дипломатія, дипломатичний протокол і етикет незалежної Української держави (90-ті роки XX століття і до наших днів).

2. Суть понять "дипломатичний протокол", "етикет" та "церемоніал".

3. Віденський (1815рік) та Аахенський (1818рік) конгреси та їх значення для дипломатичного протоколу. *

3. Віденська конвенція про дипломатичні зносини 1961 року.

4. Наукова база дипломатичного протоколу.

5.

Список літератури

1. Борунков А. Ф. Дипломатический протокол России. — М., 2000.

2. Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г.: Международное право в документах. — М.: Юридическая литература, 1982.

3. Вівчарик М. М., Панченко П. П., Жмихова В. І. Українська нація: шлях до самовизначення. — К., 2001.

4. Воссоединение Украины с Россией: Документы и материалы: В 3 т. — М., 1953. — Т. 3.

5. Вуд Дж., Серре Ж. Дипломатический церемониал и протокол: Принципы, процедура, практика: Пер. с англ. — М., 1974.


6. Дипломатический словарь: В 3 т. — М.: Наука, 1984—1986.

7. Документы Богдана Хмельницкого. — К., 1961.

8. Дорошенко Д. Гетьман Петро Дорошенко. Огляд його життя і політичної діяльності. — Нью-Йорк, 1985.

9. Енциклопедія українознавства: У 11 т. — Париж; Нью-Йорк, 1955—1957. — Т. 8.

10. Заллет Р. Дипломатическая служба. Ее история и организация во Франции, Великобритании и Соединенных Штатах. — М., 1956.

11. История дипломатии: В 3 т. — М., 1959—1965.

12. Історичні постаті України: Історичні нариси. — Одеса, 1993.

13. Історія русів. — К.: Веселка, 2001.

14. Камбон Ж. Дипломат. — К., 1997.

15. Крип’якевич І. П. Богдан Хмельницький. — 2-ге вид., випр. і доп. — Л., 1990.

16. Кулик О., Сардачук П. Елементи дипломатичного протоколу і дипломатичної практики в історії України. — Л., 2000.

17. Макота М., Трохимчук С. Українська дипломатія у XX столітті. — Л., 1998.

18. Молочков Ф. Ф. Дипломатический протокол и дипломатическая практика. — М., 1979.

19. Наливайко Д. Очима Заходу. Рецепція України в Західній Європі XI—XVIII століть. — К., 1998.

20. Нариси з історії дипломатії України. — К.: Альтернативи, 2001.

21. Науковий вісник Дипломатичної Академії України. — К., 2001. — Вип. 5.

22. Никифоров Д. С., Борунков А.Ф. Дипломатический протокол в СССР: принципы, нормы, практика. — М., 1985.

23. Повесть временных лет. — М., 1950.

24. Полонська-Василенко Н. Історія України: В 2 т. — К., 1993. — Т. 2.

25. Сахаров А. М. Дипломатія Святослава. — М., 1991.

26. Семенов B.JI. Практика дипломатического протокола и этикета. — М., 2002.

27. Сергійчук В. Армія Богдана Хмельницького. — К., 1996.

28. Сергійчук В. Неусвідомлення України. Ставлення світу до української державності: погляд у 1917—1921 роки з аналізом сьогодення. — JL: Свічадо, 2002.

29. Словник іншомовних слів. — К.: Наукова думка, 2000.

30. Україна дипломатична — 2000: Науковий щорічник. — К., 2000. — Вип. 1.

31. Україна дипломатична — 2001: Науковий щорічник. — К., 2002. — Вип. 2.

32. Шаров 1.100 видатних імен України. — К., 1999.

33. Шерер Ж.-Б. Літопис Малоросії, або історія козаків- запорожців та козаків України або Малоросії. — К., 1994.

34. Шульгин О. Без території. Ідеологія та чин Уряду У HP на чужині. — К., 1998.

35. Gierowski J. A. Historia Polski 1505—1864. — Warsza- wa, 1978.

36. Kertesz S.-D. Diplomacy in a Changing World. — L., 1958.

37. Pietkiewicz E. Protokol dyplomatyczny. — Wyd. IV poprawione і uzupelnione. — Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 1998.

Розділ 2. ДИПЛОМАТИ І ДИПЛОМАТИЧНИЙ КОРПУС
2.1. Дипломатія і дипломати
2.2. Встановлення дипломатичних відносин. Призначення і відкликання глави та членів диппредставництва
2.3. Дипломатичне старшинство — основа дипломатичного протоколу. Класи і ранги дипломатичних працівників.
2.4. Характеристика дипломатичного корпусу. Обов’язки та функції дуаєна.
2.5. Дипломатичні імунітети і привілеї.
Розділ 3. ОСОБИСТІ ВІЗИТИ І БЕСІДИ ДИПЛОМАТІВ
3.1. Роль візиту в дипломатичній практиці. Візити посла і дипломатів
3.2. Офіційні контакти дипломатів. Дипломатичні бесіди
3.3. Візитні картки дипломата та їхнє застосування
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru