Інвестиційна діяльність - Майорова Т.В. - 1.2. КЛАСИФІКАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙ

З метою більш детального вивчення змісту інвестицій, їх класифікують за такими ознаками:

За об'єктами вкладання коштів (майна) розрізняють інвестиції реальні та фінансові. Під реальними інвестиціями розуміють вкладення коштів (майна) у реальні активи - матеріальні та нематеріальні (інновації). Фінансові інвестиції - це вкладення коштів у фінансові інструменти (активи), переважно цінні напери.

За характером участі у справах підприємства розрізняють прямі та портфельні інвестиції. Пряма інвестиція - це господарська операція, яка передбачає внесення коштів або майна до статутного капіталу (фонду) юридичної особи в обмін на корпоративні права, емітовані такою юридичною особою. До прямих інвестицій можна віднести і безпосереднє внесення будь-яких цінностей на основі договору інвестицій. До прямих належать такі інвестиції, що формують більше 10-25 % капіталу фірми та дають право на участь в управлінні підприємством. Портфельні інвестиції - це господарська операція, яка передбачає придбання цінних паперів, деривативів та інших фінансових активів за грошові кошти на фондовому ринку. Основною ознакою портфельних інвестицій є те, що інвестор не має права на участь в управлінні підприємством, а такі інвестиції передбачають лише одержання інвестором дивідендів на акції підприємства або інші цінні папери.

За періодом інвестування інвестиції поділяють на короткострокові та довгострокові. Короткострокові інвестиції - це інвестиції, на період до одного року. До них належать інвестиції в короткострокові депозитні вклади, державні та корпоративні облігації із строком погашення до 1 року та інші фінансові активи. Довгострокові інвестиції - це інвестиції, на період більше одного року, зокрема, це вкладення в основне виробництво, інноваційну діяльність, цінні папери строком погашення більше 1 року тощо.

За формами власності інвесторів інвестиції поділяють на приватні, державні, іноземні та спільні. Приватні інвестиції здійснюють фізичні особи або юридичні особи недержавної форми власності, державні - державні та місцеві органи влади, державні підприємства, установи з бюджетних фондів, іноземні - фізичні та юридичні особи іноземних держав, спільні інвестиції реалізовані спільно приватними та/або державними вітчизняними й іноземними суб'єктами інвестиційної діяльності.

За регіональною отакою інвестиції поділяють на внутрішні інвестиції, які здійснюють в об'єкти інвестування в межах держави, та зовнішні - поза її межами.

Наведена класифікація інвестицій відображає найбільш суттєві їх ознаки, а за необхідності вона може бути поглиблена залежно від підприємницької або дослідницької мети, див. табл. 1.1.

Таблиця 1.1.

Класифікація інвестицій за додатковими ознаками

За розміром інвестиційv Великі

v Традиційні

v Дрібні
За цілями інвестуванняv Спрямовані на скорочення витрат

v З метою одержання доходу від розширення діяльності

v З метою підвищення вартості бізнесу

v Які сприяють виходу на нові ринки збуту Спрямовані на диверсифікацію бізнесу

v Які здійснюються з метою зниження ризику виробництва та збуту

v З метою одержання соціального чи екологічного ефекту

v Досягнення науково-технічного ефекту
Залежно від вибору інвестиційної стратегіїv Пасивні - ті, то вкладаються в пасивну частину активів (будинки, споруди)

v Активні - вкладені в активну частину активів
За періодичністю вкладеньv Ординарні, якщо інвестиції вкладені одноразово чи протягом кількох послідовних базових періодів, а потім відбувається приплив коштів

v Неординарні, коли інвестиційні вкладення чергуються з припливами коштів у будь-якій послідовності
За характером взаємозв'язківv Незалежні інвестиції, коли рішення про здійснення одного проекту не впливає на рішення про прийняття іншого

v Залежні — у випадку, коли реалізація одного проекту залежить від реалізації іншого Альтернативні

v Взаємовиключні

v Комплементарні, коли прийняття повою проекту сприяє зростанню доходів по одному чи кільком іншим

v Інвестиції, пов'язані між собою відносинами заміщення, - прийняття нового проекту призводить до деякого зниження доходів по одному чи декільком діючим проектам
За характером і періодичністю доходуv Регулярні, коли за одноразовим інвестиційним відтоком відбуваються послідовні позитивні припливи

v Нерегулярні, що припускають негативні і позитивні компоненти

v Ануїтеті - ті, що забезпечують рівновеликі, рівновіддалені один від одного за часом доходи

v Консервативні - безризикові вкладення, що забезпечують стабільний доход і високу ліквідність інвестицій

v Венчурні - ризиковані інвестиції, що забезпечують, зазвичай, високий дохід
За сферами впровадженняv Інвестиції в матеріальне виробництво

v Інвестиції в соціальну сферу

v Інвестиції, пов'язані з реалізацією екологічних проектів

v Науково-технічні інвестиції

v Інвестиції в сферу культури і мистецтва
За причинами, що зумовлюють необхідність інвестиційv Початкові інвестиції, що направляються на освоєння нових видів діяльності

v Інвестиції на відновлення наявної матеріально-технічної бази

v Інвестиції, пов'язані з нарощуванням обсягів господарської діяльності

1.3. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1.4. ОБ'ЄКТИ ТА СУБ'ЄКТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Промислово-фінансова група (ПФГ)
Недержавний пенсійний фонд (НПФ)
Фонд фінансування будівництва (ФФБ)
1.5. СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ТА НАПРЯМИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
1.6. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Державні гарантії захисту інвестицій
ТЕМА 2. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РИНОК
2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru