Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В.Л. - CASE-засоби

CASE-засоби використовують для створення та експлуатації систем ПЗ. Це програмне забезпечення, що підтримує процеси життєвого циклу ПЗ, у тому числі аналіз вимог до системи, проектування прикладного ПЗ і БД, генерацію коду, тестування, документування, забезпечення якості, управління конфігурацією ПЗ і проектом, а також інші процеси (відповідно до міжнародного стандарту ISO/IEC 14102:1995(Е)). CASE-засоби разом із системним ПЗ і технічними засобами утворюють середовище розроблення ПЗ.

Найбільш трудомісткими стадіями розроблення ПЗ є стадії формування вимог і проектування, у процесі яких CASE-засоби забезпечують якість прийнятих технічних рішень і підготовку проектної документації. При цьому велику роль відіграють методи візуального подання інформації. Це передбачає побудову різноманітних графічних моделей, наскрізну перевірку синтаксичних правил тощо. Графічні засоби моделювання ПрО дають змогу розробникам наочно вивчати функціонуючу ІС, перебудовувати її відповідно до поставлених цілей і обмежень.

Сучасний ринок програмних засобів нараховує близько 300 САSЕ-засобів. САSЕ-засобам властиві такі основні особливості:

o наявність потужних графічних засобів для опису і документування системи, які забезпечують зручний інтерфейс з розробником;

o інтеграція окремих компонентів САSЕ-засобів для забезпечення управління процесом розроблення ПЗ;

o використання організованого сховища проектних мета-даних.

Інтегровані САSЕ-засоби, що підтримують повний ЖЦ ПЗ, містять такі компоненти:

o репозиторій, який має забезпечувати збереження версій проекту та його окремих компонентів, синхронізацію надходження інформації від різних розробників при груповій розробці, контроль метаданих за повнотою і несуперечністю;

o графічні засоби аналізу і проектування, що забезпечують створення й редагування комплексу діаграм, які утворюють моделі діяльності організації і системи ПЗ;

o засоби розроблення застосувань, включаючи мови 4вЬ і генератори кодів;

o засоби управління вимогами;

o засоби управління конфігурацією ПЗ;

o засоби документування;

o засоби тестування;

o засоби управління проектом;

o засоби реверсного інжинірингу ПЗ і БД.

Основні функції засобів організації і підтримки репози-торію - збереження, доступ, відновлення, аналіз і візуаліза-ція всієї інформації з проекту ПЗ. Репозиторій містить не тільки інформаційні об'єкти різних типів, але і зв'язок між їх компонентами, а також правила використання та обробки цих компонентів. Репозиторій може зберігати понад 100 типів об'єктів, прикладами яких є діаграми, визначення екранів і меню, проекти звітів, опису даних, вихідні коди тощо.

Інформаційні об'єкти репозиторію описуються перерахуванням їх властивостей: ідентифікатор, імена-синоніми, тип, текстовий опис, компоненти, область значення. Крім цього, зберігаються усі зв'язки з іншими об'єктами, правила формування і редагування об'єкта, а також контрольна інформація про час створення об'єкта, час його останнього відновлення, номери версії, можливості відновлення тощо.

Репозиторій є базою для стандартизації проектної документації і контролю проектних специфікацій.

Важливі функції управління й контролю проекту також реалізуються на основі репозиторію. Зокрема, за допомогою репозиторію може здійснюватися контроль безпеки (обмеження доступу, привілеї доступу), контроль версій, контроль змін.

Графічні засоби забезпечують:

o створення ієрархічно пов'язаних діаграм, у яких поєднані графічні і текстові об'єкти;

o створення і редагування об'єктів у будь-якому місці діаграми;

o створення, переміщення і вирівнювання груп об'єктів, зміну їхніх розмірів, масштабування;

o збереження зв'язків між об'єктами при їх переміщенні і зміні розмірів;

o автоматичний контроль помилок.

Важливість контролю помилок на стадіях формування вимог і проектування зумовлена тим, що на більш пізніх стадіях їхнє виявлення й усунення обходяться значно дорожче. У САSЕ-засобах звичайно реалізуються такі види контролю:

o контроль синтаксису діаграм і типів їхніх елементів;

o контроль повноти діаграм: усі елементи діаграм мають бути ідентифіковані і відображені в репозиторії;

o наскрізний контроль діаграм одного або різних типів щодо їхньої здійснюваності за рівнями - вертикальне і горизонтальне балансування діаграм.

Класифікація САSЕ -засобів
3.3. Тестування програм та систем
3.4. Помилки та причини їх появи на етапах життєвого циклу
Команда тестувачів
3.5. Аналіз якості програмного забезпечення
3.6. Повторне використання компонентів ІС
Менеджмент розроблення ІС
3.7. Методологія створення ІС
Процеси життєвого циклу ІС
Етапи створення ІС
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru