Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О.М. - Інформаційно-технологічна система

Інформаційні процеси та інформаційні технології, що їх обслуговують, поділяють на наступні компоненти:

Інформаційно-технологічна система

Це спеціалізована частина системи більш високого рівня, яка реалізує процеси збору, обробки, збереження, передачі даних користувачам, створена з метою забезпечення ефективності реалізації інформаційних функцій в даній предметній області, і яка складається з взаємодіючих функцій таких підсистем:

o технологічної - мовні засоби ІТ, методологічне забезпечення ІТ, технологічне середовище: сценарії і діаграми, регламенти;

методи і режими обробки даних, моделі предметної області;

o матеріально-технологічної - комплекси обчислювальних засобів (термінальні комплекси, ПК, мережі, спеціальні обчислювальні системи), програмні комплекси спеціального і загального призначення, апаратно-програмні комплекси та ін.

o ергономічної - люди (оператори, програмісти, користувачі), психофізіологічні вимоги до користувачів, ергономічні характеристики окремих технологічних операцій;

o організаційної - форми і методи організації технологічних процесів, функції робочих місць, структура мережі робочих місць, регламентація прав доступу до баз даних і знань, характеристики часових циклів;

o інформаційної - бази даних та знань, початкова вхідна інформація, керуючі дані, моделі потоків інформації в даній предметній області, дані як проміжні результати, тощо;

o економічної - економічні цілі обробки даних, обмеження, ресурси для впровадження.

Таким чином, інформаційно-технологічні системи розглядаються як сукупність технологічних операцій обробки даних, що організовані в різні технологічні процеси для досягнення локальних і глобальних цілей і орієнтованих на ефективне функціонування системи, для якої створюються і в склад якої входять інформаційні технології. Центральними компонентами тут є:

o предметна область;

o користувачі;

o інформаційно-обчислювальні та програмні комплекси.

Інформаційно-технологічні процеси (ІТП)

Представляють собою сукупність технологічних операцій і технологічних модулів переробки даних, структурованих згідно вимог ефективного досягнення будь-якої однієї з цілей функціонування ІТ, що обслуговує дану предметну область. ІТП складаються з підпроцесів, що об'єднані в структури необхідної складності. При класифікації інформаційно-технологічних процесів необхідно врахувати:

o загальна класифікація ІТП є лише базою для створення структури ТП і конкретизується при врахуванні цілей, наявних засобів, області застосування та інших факторів;

o кожній з цілей інформаційної технології відповідає технологічний процес, а узагальненим цілям - структура цього технологічного процесу;

o структура інформаційно-технологічного процесу має бути гнучкою і допускати модифікацію;

o класифікація інформаційно-технологічного процесу визначається предметною областю;

До основних властивостей інформаційно-технологічного процесу відносять:

o декомпозицію на складові;

o можливість створення структур;

o фіксацію цілей виконання;

o можливість вибору при виконанні альтернативних складових інформаційної технології;

o часткову впорядкованість складових процесу в часі;

o розподіл операцій в часі і просторі.

Технологічні операції (ТО)

Це унормована послідовність технологічних дій, призначена для виконання функцій обробки даних, що мають семантично значимий результат. Реалізація функцій ТО має забезпечити відповідність методикам, інструкціям виконання обробки даних, процесу та послідовності операцій.

Технологічні модулі

Є фактично елементарною складовою ТО, неподільною в часовому і просторовому сенсі, що зумовлює визначений ідентифікований результат обробки даних (ідентифікації, знань).

Однією з принципових особливостей інформаційного процесу є участь людини. Оскільки поняття "інформатизація" визначено по відношенню до суб'єкта, який сприймає інформаційний потік, тобто має місце як адаптація інформаційної технології до користувача, так і диференціація стосовно працівників різних спеціальностей і кваліфікацій.

В інформаційній технології виділяють такі компоненти:

o обчислювальне середовище (програмно-апаратні комплекси);

o виконавче середовище (регламентовані функції користувачів інформаційної технології);

o методичне середовище (опис технології користування ІТ в різних ситуаціях: методики, інструкції тощо).

Обчислювальне середовище має операційну і інформаційну компоненти. Операційна об'єднує операції обробки даних та їх передачі. Інформаційна компонента включає функції збереження даних і забезпечення ними відповідних операцій.

Інформаційно-технологічні процеси (ІТП)
Технологічні операції (ТО)
Технологічні модулі
3.5. Інформаційна технологія автоматизації процесу аналізу інформації з використанням програмного забезпечення
4. Інтелектуальні технології обробки економічних даних
4.1. Принципи функціонування автоматичних засобів видобування знань
4.2. Нейромережеві технології штучного інтелекту
Мапи, що самоорганізуються
4.3. Технологія виявлення знань в базах даних (Knowledge Discovery in Databases)
4.4. Нові концепції у теорії штучного інтелекту
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru