Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О.М. - 17.4. CASE-технології та CASE-засоби проектування

Зазначені вище фактори сприяли появі програмно-технологічних засобів спеціального класу - CASE-засобів, що реалізують CASE-технологію створення і супроводу ІС. Термін CASE використовується в даний час у досить широкому сенсі. Первісне значення терміну CASE, обмежене питаннями автоматизації розробки тільки програмного забезпечення (ПЗ), сьогодні набуло нового сенсу, що охоплює процес розробки складних ІС у цілому. Тепер під терміном CASE-засобу розуміють програмні засоби, що підтримують процеси створення і супроводу ІС, включаючи аналіз і формулювання вимог, проектування прикладного ПЗ (додатків) і баз даних, генерацію коду, тестування, документування, забезпечення якості, конфігураційне керування і керування проектом, а також інші процеси. CASE-засоби разом із системним ПЗ і технічними засобами утворюють повне середовище розробки ІС.

Появі CASE-технології і CASE-засобів передували дослідження в області методології програмування. Програмування набуло рис системного підходу з розробкою і впровадженням мов високого рівня, методів структурного і модульного програмування, мов проектування і засобів їхньої підтримки, формальних і неформальних мов описів системних вимог і специфікацій і т.д. Крім того, появі CASE-технології сприяли і такі фактори, як:

o підготовка аналітиків і програмістів за концепцією модульного і структурного програмування;

o широке впровадження і постійний ріст продуктивності комп'ютерів, що дозволило використовувати ефективні графічні засоби й автоматизувати більшість етапів проектування;

o впровадження мережевої технології, що надала можливість об'єднання зусиль окремих виконавців у єдиний процес проектування шляхом використання розподіленої бази даних, яка містить необхідну інформацію про проект.

CASE-технологія являє собою методологію проектування ІС, а також набір інструментальних засобів, що дозволяють у наочній формі моделювати предметну область, аналізувати цю модель на всіх етапах розробки і супроводу ІС і розробляти додатки відповідно до інформаційних потреб користувачів. Більшість існуючих CASE-засобів засновано на методологіях структурного (в-основному) або об'єктно-орієнтованого аналізу і проектування, що використовують специфікації у вигляді діаграм або текстів для опису зовнішніх вимог, зв'язків між моделями системи, динаміки поводження системи та архітектури програмних засобів.

Засіб XTG Data Modeller. XTG Data Modeller (XTGDM) є CASE-засобом для структурного моделювання даних та розробки баз даних.

Він здатний як моделювати прості структури даних так і складні інформаційні системи. Це представляється важливим, якщо досягнуто моменту, коли модель даних є настільки складною, що простих засобів - ручки і паперу є недостатньо. Система XTGDM забезпечує моделювання структури даних інформаційної системи, надаючи наступні компоненти і функції:

o візуальне моделювання даних з використанням зручного для користувача інтерфейсу;

o зворотне управління через ODBC чи з SQL-скриптів;

o визначені користувачем типи даних (UDD);

o генерацію SQL-скриптів;

o визначені користувачем HTML-звіти;

o підтримка багатовимірного моделювання;

o перехід між логічним і фізичним виглядом;

o визначення правил атрибутів у логічних об'єктах (entity);

o завдання значень по замовчуванню і за визначенням;

o цілісність даних (первинний і зовнішній ключі);

o визначення індексів;

o визначення користувачем логічних об'єктів, атрибутів та зв'язків;

o роздрук

o ODBC зв'язок з будь-яким джерелом даних;

o дослідження баз даних;

o довільні текстові об'єкти на робочій області;

o завдання потужності;

o експорт в PNG, BMP, EMF;

o визначення підмоделей (SUBMODELS);

o XER COMPARE - порівняння моделей;

Підтримуються наступні платформи баз даних: InterBase/Firebird; MySQL; Centura SQLBase; Microsoft SQL Server; Microsoft Access; Oracle; PostgreSQL; DB2; Informix; Mimer.

Резюме

Можна виділити наступні етапи створення і функціонування (життєвого циклу) ІС: розробка концепції; розробка технічного завдання; проектування; реалізація; впровадження в експлуатацію; супровід.

Одним з ключових понять проектування інформаційних систем є життєвий цикл проекту - PLCM. В загальному випадку, життєвий цикл визначається моделлю (каскадна, еволюційна, спіральна) й описується у формі методології (методу).

Для успішної реалізації проекту об'єкт проектування повинен бути насамперед адекватно описаний, побудовані повні і несуперечливі функціональні та інформаційні моделі ІС. Методологія RAD отримала в наш час широке застосування у сфері створення автоматизованих інформаційних систем. Основні принципи RAD полягають у використанні спіральної моделі розробки; відсутності вимоги щодо повного завершення робіт на кожному етапі життєвого циклу; застосуванні CASE-засобів і засобів швидкої розробки додатків; паралельності процесів розробки (розвитку) та тестування проекту.

Появі CASE-технології і CASE-засобів передували дослідження в області методології програмування. Програмування набуло рис системного підходу з розробкою і впровадженням мов високого рівня, методів структурного і модульного програмування, мов проектування і засобів їхньої підтримки, формальних і неформальних мов описів системних вимог і специфікацій і т.д.

Ключові слова

Розробка інформаційної системи, технічне завдання, проект, реалізація, програмне забезпечення ІС, життєвий цикл, архітектура, декомпозиція процесів ЖЦ, каскадна і спіральна моделі, методологія побудови ІС, RAD, CASE-технологія.

Запитання і завдання для обговорення та самоперевірки:

► Назвіть етапи створення інформаційних систем.

► Охарактеризуйте дії, що відбуваються у фазі проектування ІС.

► Наведіть означення життєвого циклу.

► Опишіть процеси життєвого циклу ІС згідно стандарту ISO/IEC 12207.

► Назвіть найважливіші принципи, що визначають правила розбиття ЖЦ на складові процеси.

► Проілюструйте декомпозицію складових елементів життєвого циклу ІС.

► Опишіть каскадну модель ЖЦ інформаційної системи.

► В чому полягає відмінність між послідовною і спіральною моделями? Назвіть переваги та недоліки кожної з них.

► Які особливості проектування ІС?

► Які проблеми виникають при ручній розробці інформаційної системи?

► Охарактеризуйте методологію RAD.

► Що представляє собою CASE-технологія?

► Наведіть компоненти і функції засобу XTG Data Modeller.

18. Технології моделювання бізнес-процесів. Мова UML
18.1. Методи моделювання бізнес-процесів
18.2. Етапи розвитку UML
18.3. Поняття діаграми, нотації та метамоделі
18.4. Задачі аналізу і проектування
18.5. Етапи процесу розробки бізнес-моделі
ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ВСТУП
Змістовий модуль І. ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ
Лекція 1. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru