Митні інформаційні технології - Пашко П.В. - 6.2. Системи класифікації та кодування

Під класифікацією розуміють поділ множини об'єктів на частини за їх подібністю чи розбіжністю відповідно до прийнятих методів. Є два методи класифікації: ієрархічний і фасетний.

Ієрархічний метод класифікації — це послідовний поділ множини (об'єктів) на підпорядковані класифікаційні угруповання. Множину, яка класифікується, поділяють на підпорядковані підмножини спочатку за деякою ознакою (основою поділу) великі угруповання, потім кожну з них — на низку наступних угруповань, які, у свою чергу, поділяються на дрібніші, поступово конкретизуючи об'єкт класифікації. Між цими угрупованнями встановлюються відношення підпорядкованості (ієрархії).

Фасетний метод класифікації — це паралельний поділ множини об'єктів на незалежні класифікаційні угруповання. При цьому множина об'єктів, що характеризується деяким набором однакових для всіх об'єктів ознак (фасет), значення яких відповідають конкретним виразам зазначених ознак, може поділятися багаторазово і незалежно. Такий метод класифікації однорівневий, оскільки вхідна множина об'єктів поділяється на підмножини відповідно до значень ознак окремих фасетів.

Кодування — процес створення кодів (набору цифр, букв та цифр і букв) і присвоєння їх підмножинам об'єктів, отриманих у процесі класифікації. Особливістю кодування техніко-економічної інформації є те, що коди мають відображати її структуру, ідентифікувати об'єкти й описувати зв'язки між ними. Основне завдання кодування — забезпечення ідентифікації елементів множин, що класифікуються, та їхніх класифікаційних ознак.

Розрізнюють два методи кодування: реєстраційний і класифікаційний .

До реєстраційних належать порядковий і серійно-порядковий методи, а до класифікаційних — послідовний і паралельний.

Порядковий метод кодування — це створення коду з чисел натурального ряду і його присвоєння. Він є найбільш простим, повним і однозначним.

Серійно-порядковий метод кодування — це створення коду з чисел натурального ряду, закріплення окремих серій чи діапазонів цих чисел за об'єктами класифікації з однаковими ознаками його присвоєння; використовується для двознакових номенклатур.

Послідовний метод кодування — це створення коду класифікаційного групування і (чи) об'єкта класифікації з використанням кодів послідовно розміщених підпорядкованих угруповань, що були отримані при ієрархічному методі класифікації, та його присвоєння.

Паралельний метод кодування - це створення коду класифікаційного групування і (чи) об'єкта класифікації з використанням кодів незалежних угруповань, що були отримані за фасетного методу класифікації, та його присвоєння.

Результати класифікації і кодування фіксуються в документах, що отримали назву класифікаторів. Класифікатор становить документ із систематизованим переліком назв і кодів класифікаційних угруповань або об'єктів класифікації.

Процес створення інформаційних систем для міжнародного бізнесу пов'язаний з проектуванням та розробленням різних видів забезпечень, зокрема інформаційного забезпечення.

Оскільки конкретний зміст інформаційної бази залежить від виду економічних завдань, що розв'язуються автоматизовано в межах ЄІС, зосередимо увагу на системах класифікації та кодування.

Класифікація і кодування — це дві невід'ємні частини одного процесу: переведення різноманітної інформації з природної мови на стандартизовану, тобто впорядкування й узгодження різних інформаційних повідомлень.

Результат діяльності з класифікації і кодування інформації відображається у класифікаторі відповідного рівня, якому після прийняття і затвердження надається статус нормативно-технічного документа з обов'язковим застосуванням усіма учасниками інформаційного процесу обміну різноманітними даними. Прикладом міжнародного класифікатора може бути Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності.

Нові міждержавні класифікатори

Чинним законодавством України встановлено, що вантажі переміщуються через митний кордон України під митним контролем і підлягають обов'язковому декларуванню митними органами, які проводять митний контроль і оформлення таких вантажів. Декларування здійснюється шляхом заяви за встановленою формою точних даних про мету переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів і про самі товари і предмети, а також інших відомостей, які необхідні для митного оформлення. Уніфікованим документом, який містить необхідні відомості про товари та інші предмети, які переміщуються через митний кордон України в рамках експортно-імпортних операцій, є вантажна митна декларація.

Під час заповнення ВМД та ведення митної статистики зовнішньої торгівлі, а також для спрощення процедур обміну відповідною інформацією на міжнародному рівні в Україні з 1 березня 1995 р. (наказ Державного митного комітету України від 16 лютого 1995 р. № 57) застосовуються класифікатори (дод. 2, табл. 2—9), розроблені на основі міжнародних документів.

Нові міждержавні класифікатори
Розділ 7. ЕЛЕКТРОННИЙ ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ
7.1. Міжнародні стандарти електронного обміну даними
Міжнародний стандарт електронного обміну даними для адміністрації, торгівлі і транспорту (EDIFACT)
Міжнародний стандарт відкритої торгівлі через Інтернет (OBI)
Міжнародний стандарт електронного обміну даними EANCOM
7.2. Міжнародні стандарти систем обробки повідомлень (електронної пошти).
Загальна характеристика електронної пошти
Міжнародний стандарт електронної пошти Х.400
Структура електронної пошти Х.400
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru