Митні інформаційні технології - Пашко П.В. - Розділ 12.ЗАХИСТ МИТНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ІНФОРМАЦІЇ

12.1. Електронна митна інформація. Відповідальність за підготовку, використання та поширення електронної митної інформації

Згідно із Законом України "Про інформацію", інформація — це документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі й навколишньому природному середовищі.

Основні принципи інформаційних відносин:

гарантованість права на інформацію;

відкритість, доступність інформації та свобода її обміну;

об'єктивність, вірогідність інформації;

повнота і точність інформації;

законність одержання, використання, поширення та зберігання інформації.

Інформацію можна класифікувати за різними критеріями: статистична, адміністративна, масова, інформація про діяльність державних органів, правова та ін.

Від рівня інформованості залежить успішність будь-якої діяльності. Діяльність ДМС України неможлива без сучасної якісної системи інформаційного супроводження. Відповідно до завдань, які виконують митні органи, постає питання оперативної передачі електронної інформації до ДМС України. Обмін електронною інформацією можна здійснювати за допомогою комп 'ютерної мережі та відповідного програмного забезпечення Для виконання вимог Законів України "Про інформацію", "Про державну таємницю", "Про захист інформації в автоматизованих системах" і для реалізації заходів щодо вдосконалення системи збирання й обробки зовнішньоторговельної та митної статистики згідно з наказом ДМСУ від 8 лютого 1996 р. № 48 затверджено "Положення про електронну інформацію в митній системі України .

Митна електронна інформація — це така сукупність даних і програм, яка підлягає або може підлягати обробці, передачі та збереженню засобами електронної обчислювальної техніки незалежно від її фізичного та логічного подання на кожному рівні структурного підрозділу митної системи України та яка містить відомості про роботу митних органів або стосується зовнішньоекономічної діяльності.

Джерелом митної інформації є власна інформація Державної митної служби України, яка виробляється в результаті безпосередньої діяльності митниць і митних органів:

зміст митних документів (декларації, відомості тощо);

внутрішня документація митних органів (накази, нормативні документи, правила тощо).

Додатковими джерелами інформації може бути інформація, що надходить від інших міністерств, відомств, учасників зовнішньоекономічної діяльності тощо.

Обробка інформації (використання, поширення, зберігання) здійснюється за допомогою технічних і програмних засобів. Митна електронна інформація може переміщуватись, передаватись діючими засобами телекомунікацій на різні рівні митної системи.

Будь-яка митна електронна інформація, що обробляється засобами електронної обчислювальної техніки митної установи, є інформацією з обмеженим доступом, яка за ступенем конфіденційності поділяється на три категорії.

А. Інформація та інформаційно-програмне забезпечення, яке не містить даних, що безпосередньо визначають або зумовлюють характер митної діяльності (технічні дані обладнання, документи стосовно роботи з персоналом, загальносистемне програмне забезпечення для передачі, обробки та збереження митної інформації, прикладне програмне забезпечення тощо).

Б. Технологічна інформація діяльності митних органів (зміст митних декларацій, провізних відомостей, протоколів порушень митних правил та контрабанди, гарантійних листів та ін.) і нормативно-довідкова інформація (кадри, бухгалтерія тощо).

В. Нормативно-правова інформація суто службового призначення, інформація про зовнішньоекономічну діяльність, групові статистичні бази даних.

Відповідно до Закону України "Про захист інформації в автоматизованих системах" право власності на інформацію, створену в процесі обробки в ЄАІС, належить власникові автоматизованої системи, який здійснив цю обробку, тобто Державній митній службі України.

Митна інформація зберігається на магнітних накопичувачах персональних обчислювальних машин, як внутрішніх (магнітні диски типу вінчестер), так і зовнішніх (оптичні та гнучкі магнітні диски, магнітні стрічки), або у вигляді друкованих документів, які є твердою копією електронної митної інформації.

Під час формування митної інформації використовуються такі чинники: єдині класифікатори на основі міжнародних зразків, період, напрям товаропотоку, країна походження, країна призначення, статистична вартість, кількість, характер угоди, вид митного режиму, одиниці виміру та ін. Після збирання відомостей здійснюється узагальнення й аналіз. На підставі такого аналізу створюються інформаційно-аналітичні довідки з діаграмами й таблицями за певний період, що містять основні показники роботи митних органів. Один з показників роботи митних органів — кількість оформлених вантажних митних декларацій.

Згідно із Законом України "Про науково-технічну інформацію" інформаційні ресурси науково-технічної інформації — це систематизоване зібрання науково-технічної літератури і документації (книги, брошури, періодичні видання, патентна і нормативно-технічна документація, промислові каталоги, конструкторська документація, звітна науково-технічна документація з науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, депоновані рукописи, переклади науково-технічної літератури і документації), зафіксовані на паперових чи інших носіях.

Інформаційні ресурси спільного користування - це сукупність інформаційних ресурсів державних органів науково-технічної інформації, наукових, науково-технічних бібліотек, а також комерційних центрів, фірм, організацій, які займаються науково-технічною діяльністю і з власниками яких укладено договори про їх спільне використання.

Як і будь-яким ресурсом, інформаційними ресурсами можна управляти. Саме тому прийнято Закон України "Про Національну програму інформатизації" від 4 лютого 1998 р. Головною метою Національної програми інформатизації є створення необхідних умов для забезпечення громадян і суспільства своєчасною, достовірною та повною інформацією шляхом широкого використання інформаційних технологій, забезпечення інформаційної безпеки держави.

12.1. Електронна митна інформація. Відповідальність за підготовку, використання та поширення електронної митної інформації
12.2. Засоби захисту інформації в ЄАІС ДМСУ
Розділ 13. КОМЕРЦІЙНІ ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ
13.1. Програмні комплекси для декларування товарів суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності
13.2. Програмне забезпечення MD Office
MD Declaration
Робота з довідниками
Довідник суб'єкта ЗЕД
Довідник банків
УКТЗЕД
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru