Основи охорони праці - Жидецький В.Ц. - ВІД АВТОРА

Світлій пам'яті Івана Михайловича Чижевського - талановитого педагога та знаного фахівця з охорони праці

Шановний читачу, взявши в руки цей підручник і прочитавши його назву, найперше виникає запитання: що це за така дисципліна "Основи охорони праці" й наскільки вона є важливою та необхідною? Смію запевнити, що ця дисципліна є надзвичайно важливою та необхідною й спробую Вас у цьому переконати.

"Ми - народ...", або "Від імені народу...", - саме з таких слів розпочинаються тексти конституцій багатьох демократичних держав. Тим самим підкреслюється, що основною цінністю тієї чи іншої держави є її громадяни, кожна людина. При цьому чимало проблем, які постають перед державою, долаються заради людини, її невід'ємних конституційних прав.

До числа останніх належить і право на охорону життя та здоров'я в процесі трудової діяльності. Найдієвішим важелем щодо реалізації цього права є створення безпечних та нешкідливих умов праці. До того ж, саме за таких умов людина здатна працювати високопродуктивно, створювати необхідний матеріальний потенціал держави, добробут усіх її громадян. Тому очевидно, що чим краще держава дбає про людину, зокрема, людину праці, тим вищими є здобутки країни.

Проблеми створення безпечних і нешкідливих умов праці існували, можна сказати, завжди. Однак у період науково-технічного прогресу вони набули особливого значення; адже істотно зросла ціна кожного нещасного випадку та аварії. За приблизними оцінками щороку в світі трапляється близько 250 млн випадків виробничого травматизму, внаслідок яких гине понад мільйон людей. У деяких країнах фінансові втрати в результаті нещасних випадків та аварій за розмірами наближаються до державних витрат на потреби національної оборони. А якими мірками оцінити людські втрати: втрачену працездатність, ушкоджене здоров'я, каліцтво та загибель людей?

Отже, нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання були й залишаються величезною людською трагедією, є причиною значних економічних втрат і призводять до тяжких соціальних наслідків. Природно постає запитання: як же вирішувати ці проблеми? З чого розпочинати?

Ще у давні часи грецькі філософи стверджували: "Для того щоб правильно чинити - необхідно знати, а для того щоб знати - навчатися". Особливої ваги цей вислів набуває стосовно питань охорони праці. Адже основною причиною майже 70 % усіх нещасних випадків та аварій є саме людський фактор.

Суб'єктивні причини переважної більшості нещасних випадків та аварій на виробництві необхідно шукати в таких двох площинах:

- працівник не знає чи недостатньо володіє знаннями з охорони праці;

- працівник знає, однак з тих чи інших причин не виконує відповідних вимог з охорони праці.

Зрозуміло, що в будь-якому випадку розпочинати необхідно, перш за все, із ґрунтовного вивчення основ охорони праці, які мають стати запорукою набуття у подальшому спеціальних знань з охорони праці стосовно майбутньої професії чи фаху. Ось чому відповідно до наказу Міністерства освіти України від 02.12.1998 р. № 420 у вищих навчальних закладах освіти під час підготовки фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів здійснюється вивчення нормативних дисциплін "Основи охорони праці" та "Охорона праці в галузі". Адже озброївшись необхідними знаннями з охорони праці, майбутні фахівці зможуть з меншим ризиком для себе та людей, що їх оточують, вирішувати складні виробничі завдання, зберігаючи при цьому здоров'я та високу працездатність.

Важливим та необхідним елементом процесу навчання є наявність відповідної літератури: підручників, навчальних посібників, методичних розробок тощо. Слід зазначити, що саме таких видань з дисципліни "Основи охорони праці" бракує, а ті кілька, які вже видані - не відповідають повною мірою навчальній програмі вищезазначеної дисципліни чи сучасному стану в цій царині наук. Заповнити цю прогалину повинен пропонований підручник.

Під час підготовки даного видання автор прагнув, з одного боку, викласти матеріал із позицій сучасних наукових досліджень, а з іншого - так, щоб він був доступним для розуміння студентам вищих закладів освіти різних рівнів акредитації, незалежно від професійної спрямованості та форми навчання. Наскільки це вдалося автору - оцінювати Вам, шановний читачу.

І ще одне. Своє завдання автор убачав не лише в тому, щоб забезпечити молодих людей, які опановують знання з охорони праці, відповідним навчальним матеріалом, але й у тому, щоб сприяти розвитку в кожного майбутнього фахівця активної позиції щодо принципу пріоритетності охорони життя та здоров'я працівників стосовно результатів виробничої діяльності.

Автор висловлює щиру подяку рецензентам - професорам Г. Г. Гогіташвілі, І.І.. Даценко та І. М. Озарківу за цінні поради та зауваження, що були висловлені в процесі роботи над підручником.

ПЕРЕДМОВА
ВСТУП
Охорона праці як соціально-економічний чинник і галузь науки
Основні етапи розвитку охорони праці
З історії нагляду за охороною праці в Україні
Стан охорони праці в Україні та інших країнах
Основні поняття в галузі охорони праці, їх терміни та визначення
Предмет, структура, зміст, мета дисципліни "Основи охорони праці", її зв'язок з іншими дисциплінами
Розділ 1. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ
1.1. Законодавча та нормативна база з питань охорони праці
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru