Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л.O. - 2.4. Види цін у контрактах купівлі-продажу

Контракт — це офіційний документ, що являє собою договір постачання товарів, надання послуг і т.і. Розрізняють контракти купівлі-продажу товарів у їх матеріально-уречевленій формі, послуг, а також результатів творчої діяльності.

Контракт купівлі-продажу товарів у їх матеріально-уречевленій формі містить експортні, імпорті, реекспортні і бартерні угоди.

Контракт купівлі-продажу послуг включає операції з оренди; угоди щодо надання інженерно-консультативних, виробничо-технічних і туристичних послуг, послуг з перевезення та розвантажування товарів, за банківськими і розрахунковими операціями; транспортно-експедиційного обслуговування, страхування товарів і вантажів; рекламно-видавничої діяльності, організації та участі у виставках, ярмарках, аукціонах.

Контракт купівлі-продажу результатів творчої діяльності включає торгівлю ліцензіями і патентами, об'єктами авторського права і результатами науково-дослідної діяльності в різних галузях науки, виробництва і т.і.

У контрактах обумовлюються договірні умови, порядок їх використання і відповідальність за здійснення. Контракти найчастіше вміщують декілька розділів, які розміщуються у визначеній логічній послідовності. Одним із таких розділів є ціна і загальна сума контракту.

Ціна, яка вказується у контракті, може бути трьох видів: тверда, із наступною фіксацією, змінна(плинна).

Тверда ціна не змінюється з моменту підписання контракту до моменту надходження товару до покупця. В довгострокових контрактах обидві сторони, намагаючись зменшити втрати у випадку зміни ринкових цін, як правило, уникають фіксування твердих цін. Установлення твердої ціни вигідно продавцю за умови майбутнього зниження цін, а покупцю — за умови їх підвищення.

Ціна з наступною фіксацією вказується в контракті на визначену календарну дату. Якщо товар надходить до покупця не пізніше вказаної дати, проставлена в контракті ціна не змінюється. В іншому випадку до постачальника товару застосовуються санкції, які обов'язково повинні бути обумовлені в контракті. Ціна з наступною фіксацією встановлюється в процесі виконання контракту, наприклад, перед або після чергової поставки товарів. У такому випадку в контракті повинні бути визначені правила фіксації ціни, якими передбачається зазначення періоду фіксації, право вибору часу фіксації ціни покупцем на підставі певного джерела інформації (поточного біржового котирування цін, довідкової ціни з бюлетенів тощо) та умови узгодження ціни сторонами за взаємною домовленістю.

Змінна ціна змінюється впродовж дії контракту узгодженим між його сторонами способом. У такому випадку в контракті не зазначається кінцевий рівень ціни, а передбачаються правила й порядок її встановлення. В укладеному контракті може бути узгоджена базова ціна й обумовлені правила та порядок внесення поправок у випадках зміни складових елементів ціни на час поставки партії товару або здійснення платежів за нього. Розрахунок змінної ціни на товари з тривалим терміном виготовлення, як правило, проводиться за узгодженою формулою, в якій наявні змінні (витрати на сировину й матеріали, оплату працівників та ін.) і постійні величини (накладні витрати, амортизаційні відрахування, прибуток). При встановленні таких цін до контракту вноситься цінове застереження, що передбачає зміну ціни, зафіксованої в контракті, залежно від підвищення або зниження ціни на ринку до моменту виконання угоди.

Змінна ціна залежить від зміни економічного стану країни - експортера (продавця). Якщо продавець товару очікує значної зміни цін у країні за період дії контракту, то при підписанні контракту сторони обумовлюють право коригування цін за загальноприйнятою формулою ковзання:

Д — незмінна частка у змінній частині ціни (прибуток, амортизація, накладні витрати).

Змінні компоненти ціни при визначенні остаточної ціни угоди коригуються за допомогою індексів. Це індекси цін у цілому або за окремими групами товарів, а також індекси заробітної плати, які публікуються в міжнародних і національних статистичних, періодичних і економічних виданнях.

Змінна ціна застосовується в контрактах на продукцію, що потребують тривалого строку виконання. В додатках до контракту, крім протоколів узгодження договірних цін, може наводитися узгоджений сторонами метод розрахунку змінної ціни. При встановленні змінної ціни в інтересах імпортера (покупця) в контракт можуть бути внесені деякі обмеження, в тому числі може бути встановлена у відсотках до договірної ціни межа, в рамках якої перегляд цін не використовується, а також межа можливої зміни договірної ціни (наприклад, не більше 18 % від загальної вартості замовлення), яка називається лімітом ковзання.

Крім того, у договорі може бути передбачено, що зміна поширюється не на всю суму витрат виробництва, а лише на певні визначені елементи із зазначенням їх величини у відсотках від загальної вартості замовлення. Умови ковзання ціни можуть поширюватись не на весь строк дії контракту, а на більш короткий період, наприклад, на перші декілька місяців віддати укладання контракту або на період поставки визначеної кількості товарів.

Ціна, яка фіксується в контракті (змінна, регульована), може уточнюватися сторонами безпосередньо перед поставкою кожної партії товару або (в довгострокових контрактах) — щорічно перед початком нового господарського/фінансового року. Покупцю може бути надане пільгове право вибору моменту фіксації ціни протягом терміну виконання угоди з обумовленістю джерел інформації та ціни. У контракті в цьому випадку обумовлюються умови фіксації та принципи визначення рівня цін.

Ціни, зафіксовані в контракті, називаються ще цінами фактичних угод. Вони відображають конкретні умови реалізації товару і є достовірною інформацією для учасників угоди, оскільки це ціни реальних комерційних операцій. Систематичне накопичення даних про них дає змогу більш точно обґрунтувати позиції при погодженні ціни між партнерами і скласти представницький конкурентний лист — вид інформації, яка узагальнює дані про ціни, техніко-економічні показники, якість та комерційні умови реалізації товару. Наявність конкурентного листа передбачає на практиці формування великомасштабного банку комп'ютерних даних про ціни зовнішньоторговельних контрактів.

2.5. Ціни зовнішнього та внутрішнього ринків
2.6. Види цін залежно від регіону реалізації
2.7. Види цін за часом їхньої дії
2.8. Види цін залежно від урахування в них транспортних витрат
2.9. Ціни, що використовуються в обліку й статистиці, та інші види цін
2.10. Склад і структура ціни
Тема 3. Витрати виробництва та реалізації
3.1. Витрати підприємства як основа формування ціни
3.2. Собівартість: її склад та види
3.3. Види калькуляцій та елементи системи калькулювання
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru