Охорона праці - Третьяков O.B. - Додаток. ТЕСТОВИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ТЕМ САМОСТІЙНОГО ЗАСВОЄННЯ

По закінченні вивчення кожної теми самостійного засвоєння студент може здійснити самоконтроль і сам оцінити набуті знання за допомогою тестового комплексу TeachLab, який додається до посібника. Для створення можливості тестування перенесіть папку Demo Test з CD-диска на власний комп'ютер. Тестовий комплекс містить програму проведення тестування — TestPlayer, програму для перегляду результатів і протоколу тестування — ViewReport. та ряд допоміжних програм, які забезпечують роботу комплексу.

Загальна база тестових завдань містить 2118 запитань з восьми наведених у текстовій частині тем (табл. Д. 1).

Для початку тестування запустіть програму Test-Player, виберіть тему, з якої бажаєте пройти тестування. З загальної бази тестових завдань з кожної теми, комп'ютер надасть 20 питань, обраних випадковим чином, але із забезпеченням повного охоплення теми. На відповідь на кожне запитання надається одна хвилина. Якщо за відведений на тестування час не надано відповіді на 20 запитань, тестування припиняється з визначенням незадовільної оцінки.

(таблиця Д. 1)

№ теми

Найменування тем

Кількість тестових запитань

1

Державне управління охороною праці

160

2

Аналіз, прогнозування, профілактика травматизму та професійних захворювань. Перша долікарська допомога

283

0"

Законодавство в галузі гігієни праці. Мікроклімат виробничих приміщень

200

4

Освітлення виробничих приміщень. Шум, вібрація, ультразвук та інфразвук

352

5

Природні та штучні джерела електромагнітних полів (БМП) та іонізуючих випромінювань

201

6

Безпека експлуатації систем під тиском і кріогенної техніки. Засоби індивідуального захисту

226

7

Електробезпека

375

8

Загальні відомості про процес горіння. Показники пожежовибухонебезпечності речовин та матеріалів

321

Тести містять запитання різного роду. Якщо варіанти відповідей у завданні позначені колом (о -), то в такому питанні міститься тільки одна правильна відповідь. Якщо варіанти відповідей у завданні позначені квадратом (П -), то в такому питанні передбачено декілька правильних відповідей. Питання, що містять три крапки (...), потребують вставити пропущене слово. Кількість таких позначень у питанні відповідає кількості пропущених слів. При відповіді на питання: привести до відповідності, — треба проти літери лівого стовпчика вказати відповідну цифру правого стовпчика.

Після завершення тестування з обраної теми на екрані автоматично з'явиться протокол тестування, в якому будуть відображені: загальна оцінка тестування; кількість набраних балів з розподіленням оцінювання рівнів впізнавання, відтворення та використання знань; кількість балів, яку можна було отримати за умови правильних відповідей на всі питання; послідовно текст питання, надана відповідь та кількість нарахованих балів за відповідь із загальної кількості балів. Протокол дає змогу провести ретельний аналіз результатів тестування та визначити, які саме питання теми недостатньо засвоєні. Після закриття протоколу він зберігається автоматично у файлі UserReport.rep. Звернутися до результатів тестування та протоколів попередніх тестувань можна за допомогою програми ViewReport (ViewReport. exe). При її запуску з'являється вікно пошуку протоколів. За допомогою позначки "відкрити файл протоколу" викликається загальний перелік файлів протоколів (UserReport.rep), в якому за кожним протоколом вказані дата тестування, час тестування, тема тесту і загальна оцінка. Встановлення курсору на будь-який рядок цього переліку та натискання кнопки "Enter" дасть можливість відкрити повний текст протоколу.

Оцінювання відповідей на тестові завдання з кожної теми здійснюється відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах згідно з європейською системою перерахунків кредитів (ECTS): від 95 % до 100 % можливої кількості балів — "відмінно", або иАп9 від 75 % до 94 % — "добре" — "ВС", від 60 % до 74 % — "задовільно" — "DE", менше 60 % — "незадовільно" — "FX".

Для перегляду та аналізу наданих на тестові завдання відповідей запустіть програму ViewReport та ознайомтеся з повним протоколом тестування, який дозволяє визначити, на які запитання надано повну відповідь, частково правильну, або неправильну і яку кількість балів нараховано за кожну відповідь залежно від складності і важливості запитання.

ПЕРЕДМОВА
РОЗДІЛ І. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ
Глава 1. ПРАВОВІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ
1.1. Законодавча і нормативна база України з охорони праці
1.2. Міжнародне право про охорону праці
Глава 2. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
2.1. Терміни і визначення. Загальні питання системи управління охороною праці
Нагляд. Обстеження
Умови праці
Трудовий процес
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru