Охорона праці в авіації - Буріченко Л.А. - Здоров'я та гігієна праці

Виробнича санітарія - система організаційних, гігієнічних і санітарно-технічних заходів та засобів запобігання впливу шкідливих виробничих чинників на працівників.

Гігієна праці - галузь практичної та наукової діяльності, яка вивчає стан здоров'я працівників, обумовлений умовами праці, і на цій основі обґрунтовує заходи та засоби щодо збереження і зміцнення здоров'я працівників, профілактики несприятливого впливу на них умов праці.

Гігієнічна характеристика умов праці — визначення і оцінка стану умов праці (робочого місця, виробничого середовища, трудового процесу) щодо відповідності їх державним санітарним нормам, правилам, гігієнічним нормативам.

Гігієнічний норматив — кількісний показник, який характеризує оптимальний чи допустимий рівень впливу чинників навколишнього і виробничого середовища.

Гігієнічні вимоги — комплекс вимог до об'єкта дослідження, які унеможливлюють прояви його шкідливого впливу на здоров'я людини та навколишнє середовище.

Здоров'я — стан фізичного та психічного благополуччя людини, в тому числі відсутність хвороб і фізичних вад.

Медичне протипоказання — наявність в організмі працівника анатомо-фізіологічних відхилив або патологічних процесів, які перешкоджають виконанню певної роботи.

Медичний огляд — огляд працівників спеціальною комісією лікарів з обов'язковими лабораторними, клінічними і функціональними дослідженнями з метою визначення можливості допущення до виконання конкретної роботи (до професії) за станом здоров'я.

Непрацездатність - повна чи часткова втрата загальної або професійної працездатності внаслідок захворювання, нещасного випадку або вродженої фізичної вади.

Охорона здоров'я працівників комплекс заходів, спрямованих на збереження здоров'я працівників з урахуванням категорій виконуваних робіт та виробничого середовища.

Попередній медичний огляд - медичний огляд, який проводиться під час влаштування на роботу для визначення початкового стану здоров'я претендента та його відповідності конкретно обраній професії.

Професійна захворюваність - явище, яке характеризується сукупністю професійних захворювань.

Професійна реабілітація — поновлення професійної працездатності.

Професійна хвороба (професійне захворювання) - патологічний стан людини, обумовлений надмірним напруженням організму або дією шкідливого виробничого чинника під час трудової діяльності.

Професійний відбір — сукупність заходів, метою яких є відбір осіб для виконання певного виду трудової діяльності за їхніми професійними знаннями, анатомо-фізіологічними і психологічними особливостями, станом здоров'я та віком.

Небезпека

Виробничий ризик — імовірність ушкодження здоров'я працівника під час виконання ним трудових обов'язків, яка обумовлена ступенем шкідливості та (або) небезпечності умов праці та науково-технічним станом виробництва.

Знак безпеки праці — знак, призначений для попередження працівників про можливу небезпеку, заборону або настанову до певних дій, а також для інформування про розміщення об'єктів, використання яких пов'язане з унеможливленням або зниженням наслідків дії небезпечних і (або) шкідливих виробничих чинників.

Небезпека - потенційне джерело лиха.

Небезпечний (виробничий) чинник - виробничий чинник, вплив якого на працівника за певних умов призводить до травм, гострого отруєння або іншого раптового різкого погіршення стану здоров'я чи до смерті.

Недопустимий ризик - ризик, якого сучасний рівень розвитку науки, техніки й технології дозволяє уникнути.

Промислова продукція підвищеної небезпеки - машини, механізми, обладнання, технічні системи (комплекси), інші технічні засоби праці, що характеризуються підвищеним ступенем ризику виникнення аварій, пожеж, загрози життю, заподіяння шкоди здоров'ю чи майну або навколишньому природному довкіллю.

Професійна небезпека (шкідливість) - небезпека, яка може виникнути під час виконання роботи та призвести до травми, хвороби або смерті.

Ризик — імовірність заподіяння шкоди з урахуванням її тяжкості.

Шкідлива речовина - речовина, яка, контактуючи з організмом людини, може викликати захворювання чи відхилення у стані здоров'я як під час впливу речовини, так і в подальший період життя теперішнього та наступного поколінь.

Шкідливий (виробничий) чинник — виробничий чинник, вплив якого за певних умов може призвести до захворювання, зниження працездатності та (або) негативного впливу на здоров'я нащадків.

Примітка. Залежно від кількісної характеристики (рівня, концентрації тощо) і тривалості впливу шкідливий виробничий чинник може стати небезпечним.

Шкода — фізичне ушкодження і (або) збитки, заподіяні здоров'ю людей і (або) майну чи навколишньому середовищу.

Небезпека
Виробничий травматизм
2.2. Функції управління охороною праці
2.2.1. Планування робіт з охорони праці
2.2.2. Реєстрація й облік інформації
2.2.3. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій. Аналіз та оцінка показників стану охорони праці
2.2.4. Стимулювання охорони праці
2.2.5. Пропаганда і виховання безпечної поведінки
2.2.6. Ліцензування і сертифікація
2.2.7. Контроль та інспектування
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru