Основи менеджменту - Федоренко В.Г. - 10.3. Методика розрахунку економічної ефективності управлінської праці

Процес управління виробництвом впливає на всю багатосторонню діяльність підприємства, що дає можливість визначити вплив управлінської праці на показники виробничої діяльності. При цьому ефективність підприємства зводиться до економії, одержуваної від впливу управлінського персоналу на господарську діяльність підприємства, порівняно з витратами на управління.

Економічна ефективність управлінської праці (у розрахунку за рік) визначається за формулою:

де Е я - ефективність управлінської праці; Ее - економічний ефект; В - сумарні річні витрати на управління.

Економічний ефект (Е ) виражає приведену за рік суму економії на управлінську діяльність: |

де Е1 - економія і-го виду робіт; Ея - нормативний коефіцієнт ефективності (0,15); я - кількість виконуваних робіт, що дали економію.

Ефективність управлінської праці виражається показниками виробничої діяльності підприємства. Загальний вигляд формули буде таким:

де £,, - економічна ефективність управління за / показником підприємства;

П. - результат роботи підприємства за / показником; В - сумарні річні витрати на управління.

Управлінський персонал своєю діяльністю впливає на скорочення трудоємності продукції, що виробляється підприємством, підвищення ритмічності роботи, оптимізацію техніко-економічного і оперативного планування, поліпшення матеріально-технічного постачання та ін. Тому його економічну ефективність можна визначати за формулою:

де £ я - економічна ефективність управлінського персоналу за рахунок зростання продуктивності праці;

Пп - продуктивність праці підприємства.

Управлінський персонал впливає і на зниження собівартості продукції, особливо умовно-змінних витрат. Це може бути виражено у такому вигляді: "

де £ - річна економічна ефективність за рахунок зниження умовно-змінних витрат у собівартості;

Ерупв - річна економія умовно-перемінних витрат.

Економічну ефективність управлінського персоналу варто оцінювати і за приростом прибутку: г

де Еп - економічна ефективність управлінського персоналу; Ерп - річна економія за рахунок приросту прибутку; В - сумарні річні витрати на управління.

Економічну ефективність можна визначити й у самій сфері управління. Тут на неї впливають такі чинники, як зниження трудовитрат управлінського персоналу, скорочення витрат робочого часу, умовне вивільнення працівників. Це можна виразити в такий спосіб:

де £ - економічний ефект від зниження трудоємності; Т,, Т3 - трудоємність і-ої у правлінської операції до і після раціоналізації робіт, людино-дні;

5 - середня річна вартість людино-дня управлінського персоналу.

Економія від скорочення втрат робочого часу і непродуктивних витрат управлінського персоналу розраховується за формулою:

де Еви - економія за рахунок скорочення втрат робочого часу; В - скорочені втрати і непродуктивні витрати часу протягом робочого дня, год.;

4 - численність працівників, що скоротили втрати і непродуктивні витрати, ос.,

Ф - річний фонд робочого часу одного працівника управління, дні;

5 - середня річна вартість однієї людино-години працівника управління.

Найважливішими напрямками в роботі апарату управління підприємством є поліпшення його структури, механізація й автоматизація. Економічна ефективність у цьому випадку визначається за формулою:

де Е - економія витрат за рахунок умовного вивільнення працівників;

Ф,,Ф2 - фонд робочого часу в середньому на одного працівника відповідно до і після раціоналізації, год.;

Ч - численність працівників до раціоналізації, ос.;

£' - середня річна заробітна плата одного працівника.

Аналіз показує, що великого збитку виробництву завдає плинність кадрів. Економія за рахунок зменшення плинності кадрів розраховується у такий спосіб:

де Е - економія за рахунок зменшення плинності кадрів;

Кп3, Кпі - фактичний і очікуваний коефіцієнти плинності, %;

£ Рі - середньорічний збиток підприємства від плинності кадрів (зниження продуктивності праці протягом двох тижнів у працівників, що вирішили звільнитися; низька продуктивність праці у знову прийнятих на роботу; витрати, пов'язані з навчанням, і ін.).

Економічну ефективність управлінської праці можна визначити і за такими показниками, як розмір виробленої продукції на одного працівника апарату управління і величина співвідношення витрат на виробництво і на управління.

Це можна виразити в такий спосіб:

Де Ея - ефективність управлінського персоналу; °т.п. ~ Річний обсяг товарної (валової) продукції; % - середньоспискова численність управлінського персоналу, ос. Ефективність витрат на управління:

Де Елу - ефективність витрат на управління;

Омл - річний обсяг товарної (валової) продукції; В - сумарні річні витрати на управління.

Таким чином, економічну ефективність управлінської праці можна визначити щодо кожного з великої кількості показників виробничої діяльності, але жоден з них не дозволяє оцінювати ефективність управління в цілому.

Як узагальнюючий критерій економічної ефективності підприємства виступає функція обмеженого числа найважливіших показників, що може виражатися у такому вигляді:

де IV- загальний критерій економічної ефективності підприємства;

Пл; /7 ; П ; Пфіп - показники діяльності підприємства (приріст прибутку, продуктивність праці, фонд заробітної плати, умовно-змінні витрати).

Удосконалення управління виробництвом дозволяє скоротити апарат управління шляхом поліпшення його організаційної структури, підвищення оперативності у вирішенні господарських питань, збільшити обсяг виробництва і масу прибутку підприємства.© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru