Ситуаційний менеджмент - Бондар О.В. - ТЕМА 10. Комерційна таємниця та економічна безпека підприємства як умови результативного ситуаційного менеджменту

ПРОСЛУХАТИ ЛЕКЦІЮ № 10

Тема лекції № 10: комерційна таємниця та економічна безпека підприємства як умова результативного ситуаційного менеджменту

ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ № 15

1. Опрацювання основних літературних джерел і підготовка до розгляду питань для обговорення

2. Опрацювання додаткових літературних джерел і підготовка питань для самостійного вивчення

3. Виконання домашніх індивідуальних завдань з теми

4. Підготовка до тестування по темі

5. Виконання завдання для самостійної роботи

РОБОТА СТУДЕНТІВ НА СЕМІНАРСЬКОМУ ЗАНЯТТІ

Робота за планом семінарського заняття, обговорення основних питань Основні аспекти теми: комерційна таємниця підприємства, економічна безпека фірми , конфіденційна інформація, таємна інформація, інформація, науково-технічна інформація, ділова інформація

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПО ТЕМІ

Оцінка знань студентів під час обговорення основних питань, доповнень, питань для самостійного вивчення, за виконання практичних завдань, завдань для домашньої індивідуальної роботи, тестування по темі під час семінарського заняття

ЗНАННЯ І ВМІННЯ СТУДЕНТІВ ПО ТЕМІ

За результатами вивчення теми студенти повинні

знати та розуміти: сутність комерційної таємниці та її вплив на економіку підприємства, місце та роль економічної безпеки в діяльності фірми, поняття конфіденційної та таємної інформації, роль інформації в ринковому середовищі, характеристику науково-технічної інформації, складові ділової інформації, умови, при яких інформація підприємства може бути віднесена до комерційної таємниці відносяться, заходи по забезпеченню конфіденційності комерційної таємниці

мати навички та вміти: розрізняти комерційну та таємну інформацію, знати перелік інформації, яка не належить до комерційної таємниці

Під час розгляду цієї теми доцільно звернути увагу на категорію "комерційна таємниця підприємства" - інформацію, що не є державною таємницею, але пов'язана з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами тощо, розголошення якої може завдати шкоди інтересам організації. Слід звернути увагу на те, що інформація, якщо комерційною таємницею, повинна містити такі складові: науково-технічну інформацію та ділову інформацію.

Слід враховувати, що право на комерційну таємницю - це обмеження можливостей держави регулювати ринкову економіку, де інформація є товаром, а її отримання, зберігання, передача та використання повинні підпорядковуватися законам товарно-грошових відносин.

Доцільно звернути увагу на такі складові елементи механізму захисту комерційної таємниці підприємства:

1) регламентований перелік інформації, що належить до комерційної таємниці підприємства;

2) система обліку і охорони нових матеріалів та продукції;

3) система охорони території підприємства;

4) система контролю за відвідуванням підприємства сторонніми особами;

5) порядок діловодства - робота з документами, що становлять комерційну таємницю;

6) система контролю за засобами копіювання і розповсюдження документів;

7) порядок захисту комерційної інформації у засобах зв'язку та обчислювальної техніки;

8) порядок використання відкритих каналів зв'язку при передачі конфіденційної інформації;

9) система мотивації і навчання персоналу засобам захисту комерційної таємниці;

10) спеціалізовані служби із захисту комерційної таємниці підприємства.

Вивчення методів отримання інформації про конкурентів передбачає розгляд її легальних та нелегальних джерел. Висвітлення питань щодо методів впливу на винних у порушенні законодавства, а також щодо захисту комерційної таємниці потребує зосередження на організаційно-правових та економічних методах впливу.

У нинішній час прослідковується тенденція до ускладнення криміногенної складової різних підприємств і організацій. Тому необхідним є дослідження причин такої ситуації: соціально-економічної нестабільності в суспільстві; відсутності деяких важливих законів; використання суб'єктами ринкових відносин різних форм недобросовісної конкуренції тощо.

При цьому слід розглянути мету, функції та завдання служби безпеки підприємства. Досягнення головної мети та реалізація основних функцій служби безпеки підприємства передбачає наступниі форми її забезпечення: методологічне, правове, нормативне, науково-технічне, матеріальне, кадрове, фінансове, інформаційне, організаційне.

Певну увагу слід приділити й спеціальним засобам безпеки підприємства: фізичним, апаратним, програмним засобам захисту.

1. Сутність комерційної таємниці та її вплив на економіку підприємства
2. Механізм захисту комерційної таємниці підприємства
3. Характеристика економічної безпеки підприємства в ситуаційному менеджменту: сутність, принципи організації та ключові завдання© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru