Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г.І. - Питання для поглибленої самоперевірки знань

1. До методів генерації альтернатив на бізнес-рівні належать:

а) модель "крива досвіду";

б) модель "зростання — частка ринку";

в) модель "життєвий цикл попиту";

г) модель М. Портера;

ґ) модель "привабливість — конкурентоспроможність".

2. Для яких товарів доцільно проводити аналіз життєвого циклу:

а) категорія товарів;

б) тип товару;

в) модель товару;

г) марка товару;

ґ) асортимент продукції організації?

3. Яка модель формування бізнес-стратегії ґрунтується на такій закономірності: витрати на одиницю продукції, які вимірюються в стабільних грошових одиницях, зменшуються на фіксований процент при кожному подвоєнні випуску продукції:

а) "крива досвіду";

б) PIMS;

в) "життєвий цикл попиту";

г) М. Портера;

ґ) "товар — ринок".

4. Аналіз портфеля продукції ґрунтується на:

а) чіткому розмежуванні основних напрямів діяльності за сегментами ринку;

б) індикаторах конкурентоспроможності і привабливості;

в) зв'язку між стратегічним положенням СЗГ і фінансовими показниками;

г) оцінці впливу зовнішнього середовища на результати діяльності виробника;

ґ) результатах оцінки впливу основних чинників на стратегічний вибір.

5. За результатами портфельного аналізу відбувається:

а) перегляд цілей диверсифікованої організації;

б) відмова від слабких СГЦ;

в) освоєння нових видів діяльності;

г) зміна стратегічних планів СГЦ;

ґ) оцінка вибраної стратегії.

6. "Знаки питання" у матриці "зростання — частка ринку":

а) переважно вимагають великих коштів для підтримання росту;

б) займають малу частку ринку;

в) мають шанси на успіх, тому що ринок розширюється;

г) пріоритетна стратегія — деінвестування або скромне існування;

ґ) виступають джерелом фінансових коштів для розвитку диверсифікації.

7. "Грошові мішки" у матриці "зростання — частка ринку":

а) займають велику частку ринку;

б) мають шанси на успіх, тому що ринок розширюється;

в) пріоритетна стратегія — "збір урожаю";

г) виступають джерелом фінансових коштів для розвитку диверсифікації.

8. Для позиціювання СГЦ на матриці "привабливість — конкурентоспроможність" використовують такі координати:

а) привабливість ринку, конкурентний статус організації;

б) темп приросту ринку, відносна частка ринку;

в) стадія життєвого циклу, позиція в конкурентній боротьбі;

г) інтенсивність конкуренції, потреба в інвестиціях.

9. Застосування методу БКГ має певні обмеження:

а) визначення конкурентоспроможності за показником відносної частки ринку є справедливим лише для фази зростання ЖЦП;

б) враховує лише внутрішню конкурентну перевагу;

в) коректні результати дає для галузей з масовим виробництвом;

г) забезпечує формування лише загальної орієнтації розвитку організації.

10. Розширення ділової активності організації згідно з моделлю "товар — ринок" може відбуватися шляхом:

а) глибокого проникнення на ринок;

б) розширення ринку;

в) розроблення нового товару;

г) диверсифікації.

Питання для поглибленої самоперевірки знань

1. Дайте загальну характеристику методів генерації стратегічних альтернатив на бізнес-рівні.

2. Яке призначення методу PIMS?

3. Сформулюйте особливості моделі М. Портера.

4. Охарактеризуйте основні етапи портфельного аналізу.

5. Як у матриці БКГ класифікують СГЦ? Перелічіть їхні особливості.

6. Яких стратегічних орієнтацій дотримуються СГЦ, які належать до категорії "зірок" і "грошових мішків"?

7. Назвіть особливості побудови матриці "зростання — частка ринку". Які є обмеження за її використання?

8. Сформулюйте переваги та недоліки методу "Дженерал Електрік" — "Мак-Кінсі".

9. Дайте порівняльну характеристику методу БКГ і "Дженерал Електрік" — "Мак-Кінсі".

10. Які основні напрями використання результатів портфельного аналізу?

Практичні завдання
Ситуаційна вправа
Розділ 7. ВИБІР СТРАТЕГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
7.1. Типи стратегій організації
7.1.1. Типологія загальних стратегій
7.1.2. Основні класифікації конкурентних стратегій
Класифікація конкурентних стратегій (за М. Портером)
Класифікація конкурентних стратегій (за Ф. Котлером)
Класифікація конкурентних стратегій (за А. Юдановим)
7.2. Перегляд стратегічних альтернатив і вибір стратегії
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru