Управління персоналом - Балабанова Л. В. - Частина І. ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Сучасні умови характеризуються підвищенням ролі персоналу у підприємствах, що обумовлено такими чинниками: зміни у змісті праці, які викликані застосуванням нових техніки, технологій; трансформація функції контролю, підвищення значущості самоконтролю і самодисципліни; макроекономічні чинники (загострення конкуренції на ринку, орієнтація підприємств на задоволення попиту покупців, підвищення уваги до якості товарів); зміна форм організації праці на підприємствах; підвищення освітнього та культурного рівня працівників; зміна пріоритетів у системі цінностей персоналу. У зв'язку з цим особливої актуальності на сучасному етапі набувають питання управління персоналом у підприємствах.

Вивчення дисципліни "Управління персоналом" передбачається освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра за напрямом 0502 "Менеджмент".

Програма дисципліни "Управління персоналом" виходить з необхідності підготовки висококваліфікованих фахівців, які володіють новими підходами до вирішення проблем управління персоналом в умовах ринкової економіки.

Мета дисципліни: формування комплексу теоретичних знань і умінь щодо розробки та здійснення кадрової політики в сучасних підприємствах, добору та розставлення персоналу, його оцінки та навчання, забезпечення цілеспрямованого використання персоналу підприємства.

Задачами дисципліни є теоретична підготовка студентів з таких питань:

• зміст управління персоналом в системі менеджменту підприємств;

• особливості управління персоналом як соціальною системою;

• формування колективу підприємства;

• соціальний розвиток колективу;

• діяльність служб персоналу в сучасних умовах;

• сутність, види та основні напрямки кадрової політики підприємства;

• кадрове планування у підприємстві;

• організація набору і відбору персоналу;

• ділове оцінювання і атестація персоналу;

• управління процесом розвитку і рухом персоналу;

• управління процесом вивільнення персоналу;

• соціальне партнерство у підприємстві;

• оцінка ефективності управління персоналом.

У відповідності з метою та задачами дисципліни, а також згідно з нормативною програмою вивчення дисципліни побудовано зміст навчального посібника "Управління персоналом", який складається з двох частин та 13 розділів.

Мета навчального посібника "Управління персоналом" – сприяти формуванню у студентів наукового світогляду і глибоких знань з управління персоналом, набуттю вмінь і навичок для здійснення конкретної управлінської діяльності.

Посібник дозволяє вирішити такі задачі:

• ознайомити з основами управління персоналом підприємства в умовах ринку;

• забезпечити засвоєння студентами питань щодо здійснення процесу управління персоналом підприємства;

• навчити студентів застосовувати на практиці отримані знання з управління персоналом, формулювати цілі, забезпечувати та контролювати впровадження розроблених кадрових заходів. Дисципліна "Управління персоналом" тісно пов'язана з іншими дисциплінами – це "Основи менеджменту", "Менеджмент підприємства", "Організація праці менеджера", "Економіка підприємства", "Основи психології та педагогіки".

Навчальним планом спеціальності 6.050201 з даної дисципліни передбачені лекції, проведення семінарів та дискусій, індивідуальні заняття та самостійна робота.

Частина І. ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Розділ 1. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ

Навчальні цілі:

• розкрити роль управління персоналом як науки;

• продемонструвати взаємозв'язок управління персоналом з іншими науками;

• показати значення управління персоналом як навчальної дисципліни;

• визначити сутність, мету та задачі управління персоналом в умовах ринку;

• розкрити зміст системи управління персоналом;

• висвітлити методи, основні аспекти, принципи управління персоналом;

• охарактеризувати етапи історичного розвитку управління персоналом.

Розділ 1. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ
1.1. Роль і значення управління персоналом як науки і навчальної дисципліни
1.2. Управління персоналом як часткова функція менеджменту
1.3. Етапи історичного розвитку управління персоналом
Резюме
Контрольні питання
Тести для самоконтролю
Обов'язкові завдання
Додаткові завдання
Розділ 2. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК СОЦІАЛЬНА СИСТЕМА
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru