Управління персоналом - Балабанова Л. В. - Обов'язкові завдання

1. У чому полягає роль управління персоналом як науки?

2. Розкрийте взаємозв'язок управління персоналом з іншими науками.

3. Назвіть предмет, ціль, задачі навчальної дисципліни "Управління персоналом".

4. Визначте сутність, мету та задачі управління персоналом в умовах ринку.

5. Розкрийте сутність понять: "управління персоналом", "трудові ресурси", "трудовий колектив", "персонал", "кадри", "людські ресурси", "кадровий потенціал".

6. Розкрийте зміст системи управління персоналом підприємства.

7. Назвіть та охарактеризуйте методи управління персоналом підприємства.

8. Укажіть основні аспекти управління персоналом підприємства.

9. Назвіть та охарактеризуйте принципи управління персоналом підприємства.

10. Охарактеризуйте еволюцію концептуальних підходів в управлінні персоналом.

11. Назвіть та охарактеризуйте тенденції, які властиві сучасному етапу розвитку управління персоналом.

12. Розкрийте ситність та особливості управління людськими ресурсами.

Тести для самоконтролю

1. Яке з наведених визначень характеризує поняття "персонал"?

1. Сукупність усіх працівників організації, які приймають участь у здійсненні господарської діяльності підприємства.

2. Сукупність робітників, які реально існують як спільність у певному просторі і часі.

3. Керівники та службовці, які виконують функції де переважає розумова праця.

4. Об'єднання громадян для спільної діяльності за соціальними чи соціально-психологічними характеристиками.

2. Здатність людини до праці, сукупність її фізичних, інтелектуальних здібностей, набутих знань і досвіду, які використовуються в процесі виробництва товарів та послуг, характеризує категорію:

1. Робоча сила.

2. Персонал.

3. Формальна група.

4. Соціальна група.

3. В історичному розвитку управління персоналом можна виділити послідовну зміну наступних сучасних концепцій:

1. Управління трудовим ресурсами, управління персоналом, управління людськими ресурсами, управління людиною.

2. Управління персоналом, управління кадрами, управління людиною.

3. Менеджмент персоналу, управління трудовими ресурсами, управління людськими ресурсами, управління людиною.

4. Управління кадрами, управління персоналом.

4. Визначення "людина розглядається як неповторний елемент соціальної організації в єдності трьох компонентів: трудової функції, соціальних відносин, стану працівника – відноситься до концепції:

1. Управління людськими ресурсами.

2. Управління персоналом.

3. Управління кадровим потенціалом.

4. Всі відповіді вірні.

5. Виконання традиційних функцій кадрових служб та підготовка кадрів притаманні:

1. Класичному підходу "управління персоналом".

2. Концепції "управління людськими ресурсами".

3. Сучасному підходу під назвою "управління людиною".

4. Бюрократичному підходу "управління трудовими ресурсами".

6. Професіоналізація сфери управління персоналом та орієнтація на цілі організації належать до:

1. Класичного підходу "управління персоналом".

2. Концепції "управління людськими ресурсами".

3. Бюрократичного підходу "управління трудовими ресурсами".

4. Правильна відповідь відсутня.

7. На які групи за участю в процесі виробництва поділяється персонал?

1. Виробничий персонал – робітників та управлінський – службовців.

2. Керівників та спеціалістів.

3. Керівників, службовців та допоміжний персонал.

4. Основний персонал – спеціалістів та допоміжний – робітників.

8. Персонал підприємства – це:

1. Всі працівники, які виконують виробничі та управлінські операції та зайняті переробкою предметів праці з використанням засобів праці.

2. Сукупність кадрів однієї професійної групи.

3. Основний (штатний) склад працівників установи, підприємства, організації тієї чи іншої сфери діяльності.

4. Всі постійні працівники, які пройшли попередню професійну підготовку та мають спеціальну освіту, трудові навички та досвід роботи в обраній ними сфері діяльності.

9. До основних категорій персоналу підприємства належать:

1. Робітники, спеціалісти, керівники.

2. Керівники, спеціалісти, службовці.

3. Службовці, основні робітники, керівники.

4. Інженери, спеціалісти, допоміжні робітники.

10. Поняття "кадри" означає:

1. Постійний штатний склад працівників.

2. Працівники апарату управління.

3. Оперативний персонал підприємства.

4. Працівники підприємства високої кваліфікації.

11. Що характеризує визначення: "Сукупність та єдність методів, процедур, прийомів впливу на працівників з метою використання їх потенціалу у досягненні цілей організації"?

1. Процеси управління персоналом.

2. Функції управління персоналом.

3. Ключові компетенції керівного складу працівників підприємства.

4. Вірна відповідь відсутня.

12. В якій концепції людина розглядається як невідновний ресурс або елемент соціальної організації?

1. "Управління людиною".

2. "Управління персоналом".

3. "Використання трудових ресурсів".

4. "Управління людськими ресурсами".

13. Сукупність прав і обов'язків працівника, що визначається його трудовими функціями і межами компетентності – це:

1. Посада.

2. Професія.

3. Спеціальність.

4. Кваліфікація.

14. Здатність до кваліфікованої праці певної професії – це:

1. Загальна працездатність.

2. Спеціальна працездатність.

3. Професійна працездатність.

4. Кваліфікація працівника.

15. Вкажіть, які ви знаєте види безробіття:

1. Структурне та фрикційне.

2. Офіційне та інституціональне.

3. Технологічне, економічне та молодіжне.

4. Всі вище вказане.

16. Управління кадрами – це:

1. Керівництво персоналом з метою досягнення спільної мети.

2. Процес планування, підбору, підготовки, оцінки та безперервної освіти кадрів, спрямований на їх раціональне використання і підвищення ефективності виробництва.

3. Процес управління трудовим колективом підприємства.

4. Послідовність етапів з набору та раціонального використання працівників.

17. Предметом курсу "Управління персоналом" є:

1. Організація ефективності виробництва.

2. Вивчення відносин між працівниками в процесі виробництва.

3. Планування умов праці персоналу підприємства.

4. Координація роботи працівників організації.

18. Кваліфіковані працівники, які пройшли попередню підготовку, мають спеціальну освіту, трудові навички і (або) досвід роботи – це:

1. Керівники підприємства.

2. Весь персонал підприємства.

3. Кадри підприємства.

4. Управлінський персонал.

19. В якій концепції людина розглядається як невідновний ресурс або елемент соціальної організації:

1. "Управління людиною".

2. "Управління персоналом".

3. "Використання трудових ресурсів".

4. "Управління людськими ресурсами".

20. Виконання традиційних функцій кадрових служб та підготовка кадрів притаманні:

1. Класичному підходу "управління персоналом".

2. Концепції "управління людськими ресурсами на підприємстві".

3. Сучасному підходу під назвою "управління людиною".

4. Бюрократичному підходу "використання трудових ресурсів".

21. Професіоналізація сфери управління персоналом та орієнтація на цілі організації належать до:

1. Класичного підходу "управління персоналом".

2. Концепції "управління людськими ресурсами на підприємстві".

3. Сучасного підходу під назвою "управління людиною".

4. Бюрократичного підходу "використання трудових ресурсів".

22. Головний напрям діяльності кадрових служб на початку XXI ст. – це:

1. Реалізація кадрової політики підприємства.

2. Формування трудових ресурсів: планування потреби і організація їх набору, вирішення конфліктів і проведення соціальної політики.

3. Реєстрація всіх процесів, що відбуваються з кадрами підприємства (прийом, просування, звільнення і т.д.).

4. Вивчення психологічних складових роботи з людьми на підприємстві.

23. Комплекс спеціальних теоретичних знань і практичних навичок, що набуті людиною в результаті спеціальної підготовки і досвіду у певній галузі – це:

1. Професія.

2. Спеціальність.

3. Кваліфікація.

4. Посада.

24. Про яку категорію йде мова? "Постійний склад штатних кваліфікованих працівників, які пройшли попередню професійну підготовку, володіє спеціальними знаннями, трудовими навичками, або досвідом роботи у вибраній сфері діяльності":

1. Кадри.

2. Персонал.

3. Трудові ресурси.

4. Робоча сила.

25. Виберіть вірний варіант відповіді: Що розуміється під частиною населення, що володіє необхідним фізичним розвитком, здоров'ям, освітою, культурою, здібностями, кваліфікацією, професійними знаннями для роботи в сфері суспільно-корисної діяльності:

1. Робоча сила.

2. Трудові ресурси.

3. Людський фактор.

4. Персонал.

26. Людина бере участь у виробничій діяльності як носій певного менталітету, системи цінностей, соціальних норм і традицій, виступаючи як:

1. Соціальний суб'єкт виробничої діяльності.

2. Моральний суб'єкт виробничої діяльності.

3. Працівник, що володіє соціальною компетентністю.

4. Культурний суб'єкт виробничої діяльності.

27. Головна специфіка менеджменту персоналу як науки полягає в:

1. Одержанні нових знань шляхом опису і класифікації явищ, встановленні причинно-наслідкових, функціональних і інших взаємозв'язків і закономірностей між ними, прогнозуванні типових організаційних ситуацій.

2. Вивченні і урахуванні впливу усіх аспектів людини на організаційну поведінку.

3. Вивченні питань зміни і перетворення реальних виробничих ситуацій.

4. Розробці конкретних моделей, проектів і пропозицій для підвищення ефективності діяльності підприємства.

28. Сукупність суспільних відносин, що виникають у процесі спільної діяльності працівників, являє собою:

1. Предмет дисципліни "Управління персоналом".

2. Об'єкт дисципліни "Управління персоналом".

3. Суб'єкт управління персоналом.

4. Механізм управління персоналом.

29. Основною специфічною особливістю управління персоналом є:

1. Кадри одночасно можуть бути як об'єктом, так і суб'єктом управління.

2. Елементами системи управління кадрами є основні напрямки, етапи, принципи, види і форми кадрової роботи.

3. Спрямованість управління персоналом на раціональне використання кадрів.

4. Визначення засобів, форм і методів здійснення поставлених цілей.

30. Методи управління персоналом поділяються на наступні групи:

1. Організаційні, економічні, психологічні;

2. Економічні, організаційно-розпорядницькі, соціально-психологічні;

3. Економічні, розпорядницькі, соціальні;

4. Організаційно-розпорядницькі, соціальні, психологічні.

Обов'язкові завдання

Завдання № 1

Побудуйте схему взаємозв'язку цілей управління персоналом із загальними цілями підприємства. Охарактеризуйте дану схему. Наведіть відповідні приклади.

Завдання №2

Проаналізуйте ситуацію та дайте відповіді на питання [2].

Олександр Ковальов – директор Н-ського філіалу крупного комерційного банку (Комбанку). Філіал був створений на базі комерційного банку, який придбано Комбанком. Одним із пріоритетів Олександра є створення системи управління персоналом. Комбанк відомий у державі як один із лідерів в області впровадження нових методів управління людськими ресурсами – психологічного тестування, індивідуального планування кар'єри працівників і т.д.

Працюючи 2 тижні по 12 годин на добу, Олександр намагався вивчити систему управління персоналом, прийняту у філіалі. В результаті вдалося виявити, що набір нових працівників відбувається виключно через знайомих, у філіалі не мали уяви про планування кар'єри, атестацію, підготовку керівників. Професійне навчання не планувалося, організовувалося по необхідності керівниками підрозділів.

Працівники отримують заробітну плату, а адміністративний персонал – посадові оклади та щомісячні премії у розмірі 40 % від окладу.

Питання:

1. Чи існує необхідність змінювати систему управління персоналом у підприємстві? Чому?

2. Запропонуйте систему управління персоналом для даної організації. На яких основних процесах вона повинна базуватися і будуватися?

3. Запропонуйте програму щодо її впровадження (з переліком конкретних дій, які необхідно здійснити).

4. Якими повинні бути роль та позиція самого Олександра Ковальова? Які дії він повинен впровадити?

Додаткові завдання

Завдання №1

Розкрийте взаємозв'язок курсу "Управління персоналом" з дисциплінами, що вивчалися Вами у попередніх навчальних семестрах. Визначте роль та місце даної дисципліни у підготовці майбутніх спеціалістів. Які навички з управління персоналом повинні бути притаманні менеджерам, що працюють в умовах ринкової економіки?

Завдання №2

Проаналізуйте функції кадрових служб, що працюють за старими технологіями (табл. 1.3), і наведіть перелік функцій, які необхідні для роботи кадрових служб в умовах ринкової економіки (що працюють за новими технологіями).

Таблиця 1.3. Порівняльний аналіз функцій кадрових служб, що працюють за старими і новими технологіями

п/п
Функції кадрових служб, що працюють за старими технологіямиФункції кадрових служб, що працюють за новими технологіями
1Ведення особистих карток, трудових

книжок працівників підприємства
2Документальне оформлення наймання, переведення, звільнення, заохочення і т.д. працівників

(підготовка наказів)
3Ознайомлення персоналу з наказами з особового складу
4Оформлення довідок
5Ведення карток на військовозобов'язаних
6Листування з райвійськкоматом
7Складання звітів
8Оформлення пенсій
9Оформлення документів для призначення допомоги дітям
10Складання опису справ, ведення архіву справ
11Підготовка наказів про стимулювання і стягнення
12Оформлення листів з тимчасової непрацездатності
13Ведення табельного обліку
14Ведення особових справ робітників
15Організація підвищення кваліфікації
16Консультування робітників
17Листування зі сторонніми організаціями, біржею праці і т.д.

Додаткові завдання
Розділ 2. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК СОЦІАЛЬНА СИСТЕМА
2.1. Особистість: сутність, структура, організаційна поведінка
2.2. Структура і чисельність персоналу підприємства
2.3. Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня працівників
2.4. Компетентність працівника: сутність, види
Резюме
Контрольні питання
Тести для самоконтролю
Обов'язкові завдання
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru