Управління персоналом - Балабанова Л. В. - Додаткові завдання

Завдання № 1 [2]

Міжнародна корпорація Холдинг "Наука Т" – одна з провідних компаній світу. Почавши зі створення наждачного паперу на початку поточного століття, Холдинг "Наука Т" сьогодні випускає 60 тис. найменувань товарів. Річний обсяг її продажів – 14 млрд дол. Її філіали розташовані у 57 країнах, в компанії працюють близько 90 тис. людей. Холдинг "Наука Т" – одна з 25 компаній світу, які володіють найбільшою кількістю патентів. Третина обсягу її продажів – це нова продукція, яка не випускалася ще п'ять років тому. Успіхи корпорації багато в чому визначаються її стратегією. При формулюванні стратегії на перший план висуваються науково-дослідні і дослідно-конструкторські розробки і диверсифікація, тобто проникнення у нові для компанії сфери бізнесу.

Особливості організації структури і виробництва. Корпоративний бізнес орієнтований на декілька ключових параметрів: створення нових виробів, обмін технологіями у межах фірми, самостійність господарських одиниць в інноваційній діяльності і розширення повноважень новаторів в творчому пошуку.

Організаційна структура будується за продуктовим принципом з урахуванням спільності технологій, що застосовуються. Безперервний процес організаційного розвитку передбачає створення нових підрозділів, орієнтованих на перспективну продукцію і ринки збуту. Залежно від успіху нововведення змінюється статус відповідного підрозділу, його безпосереднього керівника і його підлеглих. Широко розвинена мережа зв'язків і угод Холдинг "Наука Т" з іншими фірмами.

Політика управління трудовими ресурсами. Кадрові служби Холдинг "Наука Т" мають високий статус і мають широкі повноваження при прийнятті рішень відносно персоналу, а також при рішенні загальних питань, пов'язаних з розвитком бізнесу. Корпорація вірить у необхідність такої організаційної структури і клімату, в основі яких – пошана до гідності людей, до цінності індивіда, заохочення ініціативи і розкриття творчого потенціалу, надання рівних можливостей для розвитку і винагороди за наслідками роботи. Працівники є головним ресурсом корпорації.

Характерна особливість корпорації – тісне узгодження інноваційних стратегій і політики управління людськими ресурсами.

Для корпоративного менеджменту центральною проблемою є активізація новаторської діяльності персоналу. Розроблені особливі заходи щодо підтримки процесів розробки інновацій, стимулювання творчого пошуку, винагороди новаторів.

Велика увага приділяється розвитку професійного творчого потенціалу працівників, формуванню підприємницької стики, підтримці високої відповідальності за якість роботи і долю корпорації в цілому.

У центрі управління людськими ресурсами – ефективний механізм стимулювання персоналу. Уся система стимулювання організована за програмним принципом. Із загальної кількості програм стимулювання (637) на науково-дослідний персонал орієнтовано – 303, на збутовий – 208, на адміністративно-управлінський – 79 програм. Інші носять "наскрізний" характер. Соціальні програми спрямовані на підтримку професійного зростання, організацію дозвілля і участь у суспільних справах.

У компанії склався ефективний механізм підготовки і підвищення кваліфікації персоналу. Через внутрішньофірмову систему підготовки кадрів Холдинг "Наука Т" щорічно проходить близько 15 тис. людей. Процес навчання є послідовністю ланок загального ланцюжку: "акумуляція досвіду – підтримка учнів і винагорода за успіхи – встановлення зворотного зв'язку з викладачем – забезпечення залученості працівників – інтеграція їх зусиль". Для цього Холдинг "Наука Т" використовує не тільки свої кадри, активно залучаються зовнішні консультанти, відомі фахівці, професори університетів, запрошуються менеджери інших компаній, організовуються "круглі столи" і дискусії. Тим, хто закінчив тривалі курси видаються сертифікати і дипломи, які мають визнання на національному рівні. Працівники фірми, учні, в коледжах і університетах одержують підтримку з боку фірми. При успішному складанні іспитів корпорація відшкодовує вартість навчання.

Першорядна увага відводиться найманню нових працівників. Працювати у Холдинг "Наука Т" престижно, і тому існує конкурс при прийомі на роботу. При найманні майбутні працівники проходять дуже жорсткий відбір. Кадровими підрозділами і менеджерами ведеться цілеспрямована робота щодо адаптації персоналу у фірмі. Вже склалися традиції включення в життя "корпоративної родини".

У корпорації функціонує центр з ресурсів розвитку кар'єри. Для розширення можливостей індивідуального зростання введено систему "подвійних ступенів", або "двох напрямків в кар'єрі" (залежно від індивідуальних здібностей і переваг працівника можливі просування за адміністративною і за науково-інженерною лінією).

Питання:

1. Сформулюйте місію і девіз організації.

2. Назвіть конкретні цілі, що характеризують місію (технологічні, організаційні, кадрові, у взаємодії з іншими організаціями).

3. Охарактеризуйте можливих партнерів організації.

4. Опишіть бажаного працівника організації.

5. Сформулюйте основні корпоративні правила:

• в області відбору, навчання і просування персоналу;

• в області стимулювання роботи.

6. Запропонуйте програму кадрових заходів для корпорації.

Додаткові завдання

Завдання № 1

Здійсніть порівняльну характеристику пасивної, реактивної, превентивної і активної кадрової політики. Визначте умови застосування різних типів кадрової політики підприємств.

Завдання №2

Охарактеризуйте систему чинників, що визначають кадрову політику підприємства. Наведіть відповідні приклади.

Розділ 6. СЛУЖБИ ПЕРСОНАЛУ: ОРГАНІЗАЦІЯ І ФУНКЦІЇ
6.1. Організація роботи кадрової служби підприємства
6.2. Діловодство в роботі кадрової служби підприємства
Резюме
Контрольні питання
Тести для самоконтролю
Обов'язкові завдання
Додаткові завдання
Частина II. ЗМІСТ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
Розділ 7. КАДРОВЕ ПЛАНУВАННЯ У ПІДПРИЄМСТВІ
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru