Управління персоналом - Балабанова Л. В. - Обов'язкові завдання

1. Розкрийте сутність і задачі ділового оцінювання персоналу підприємства.

2. Які вимоги ставляться до проведення ділового оцінювання персоналу підприємства?

3. Назвіть види ділового оцінювання персоналу. Розкрийте зміст оцінювання кандидатів на вакантну посаду і поточного періодичного оцінювання працівників підприємства.

4. Охарактеризуйте методи ділового оцінювання персоналу підприємства.

5. Розкрийте зміст оцінювання спеціалістів і керівників у підприємстві

6. Охарактеризуйте процедуру проведення атестації персоналу підприємства.

Тести для самоконтролю

1. Які категорії працівників організацій підлягають атестації?

1. Спеціалісти.

2. Керівники підрозділів.

3. Менеджери.

4. Технічні виконавці.

2. Прогулом вважається відсутність працівника на роботі:

1. Більше трьох годин одночасно або сумарно.

2. Протягом робочого дня.

3. Більше 2 годин одночасно або сумарно.

4. Більше 4 годин одночасно або сумарно.

3. Які приклади ілюструють прогностичні методи оцінювання кадрів?

1. Вивчення документів (трудової книжки, анкети, характеристики, дипломів) і особисті бесіди, психологічне тестування.

2. Тимчасові доручення за посадою, стажування, дублювання.

3. Ділові ігри, конкретні ситуації.

4. Замісництво, психологічне тестування, ділові ігри.

4. Яку категорію ілюструє перелік: відповідний рівень освіти та професійної підготовки, досвід практичної роботи, організаторські здібності, особистісні якості, вік, стан здоров'я?

1. Основні критерії добору кадрів.

2. Банк даних для планування резерву кадрів.

3. Вторинна адаптація.

4. Причини плинності кадрів.

5. Поточна оцінка якостей та навичок персоналу – це:

1. Сертифікація.

2. Тестування.

3. Атестація.

4. Всі відповіді вірні.

6. Атестація працівників буває таких видів:

1. Підсумкова, проміжна, спеціальна.

2. Узагальнююча, проміжна, професійна.

3. Підсумкова, професійна, узагальнююча.

4. Проміжна, кінцева, попередня.

7. Критеріями оцінки персоналу є:

1. Професійні знання, вміння, організаторські якості, самовпевненість працівників.

2, Цілеспрямованість, дружні стосунки з керівництвом, моральні якості, потенційні здібності працівників.

3. Професійні знання та навички, моральні якості, ділові та організаторські здібності.

4. Індивідуальні якості, професійні здібності, рівень потреб та мотивації до праці.

8. Ділова оцінка персоналу – це:

1. Встановлення рівня кваліфікації працівника.

2. Процес виявлення відповідності якісних характеристик персоналу вимогам посади чи робочого місця.

3. Процес виявлення відповідності чисельності найнятих працівників кількості робочих місць в організації.

4. Встановлення рівня професійної майстерності працівників у сфері діяльності організації.

9. Атестація персоналу – це:

1. Процес перевірки знань всіх категорій працівників організації.

2. Традиційний метод оцінки персоналу керівництвом із застосуванням стандартних критеріїв.

3. Визначення рейтингу та статусної позиції працівника в організації.

4. Діяльність, що здійснюється з метою вивільнення персоналу або переміщення на вищу посаду.

10. Підсумкові висновки атестаційної комісії оформлюються у вигляді таких формулювань:

1. Відмінно, добре, задовільно, незадовільно.

2. Добре, задовільно, незадовільно.

3. Відповідає посаді, частково відповідає посаді, не відповідає посаді.

4. Підвищити посадовий оклад, понизити посадовий оклад, здійснити надбавки (знижки) до посадового окладу.

11. Засідання атестаційної комісії проводиться:

1. Не менше 2 разів на рік.

2. 1 раз нарік.

3. І раз на 5 років.

4. У разі виникнення необхідності.

12. Чи можна за допомогою атестації провести оцінку ефективності виконання співробітниками своїх посадових обов'язків?

1. Так, це головне призначення процесу атестації.

2. Категорично, ні.

3. Це залежить від конкретних обов'язків.

4. Це необов'язково.

13. За допомогою якого методу визначається і реєструється потреба у професійному навчанні?

1. Атестація.

2. Ротація.

3. Планування.

4. Конкурс.

14. За допомогою чого виявляється відповідність між професійними знаннями і навичками, якими повинен володіти персонал організації для реалізації її цілей?

1. Атестація.

2. Визначення потреб у профрозвитку.

3. Співбесіда.

4. Тестування.

15. Чи повинні бути конфіденційними результатами атестаційної оцінки співробітників підприємства?

1. Так.

2. Ні.

3. Інколи.

4. Це залежить від функціональних обов'язків співробітника.

16. Чи можна за допомогою атестації провести оцінку ефективності виконання співробітниками своїх посадових обов'язків?

1. Так.

2. Ні.

3. Це залежить від конкретних обов'язків.

4. Це необов'язково. '

17. Чи сприяє атестація співробітників їх професійному розвитку і кар'єрі?

1. Так.

2. Ні.

3. Іноді.

4. Це залежить від порядку і умов проведення атестації.

18. Про який етап управління персоналом організації йде мова: "Процес підготовки співробітника до виконання нових виробничих функцій, зайняття нових посад і рішення нових задач"?

1. Професійний розвиток.

2. Професійне навчання.

3. Професійна освіта.

4. Атестація.

19. За допомогою чого виявляється відповідність між професійними знаннями і навичками, якими повинен володіти персонал організації для реалізації її цілей?

1. Атестація.

2. Визначення потреб у профрозвитку.

3. Співбесіда.

4. Тестування.

20. Атестаційна комісія має право давати рекомендації про пониження або підвищення в посаді, встановлення персональної надбавки до посадового окладу:

1. Так.

2. Ні.

3. Це залежить від форми оцінки.

4. Це залежить від посади яку займає співробітник.

21. До задач ділового оцінювання персоналу не належать:

1. Вибір місця в організаційній структурі і встановлення функціональної ролі робітника, що оцінюється.

2. Розробка можливих шляхів удосконалення ділових або особистісних якостей робітника.

3. Встановлення зворотного зв'язку зі співробітниками по професійних, організаційних і інших питаннях.

4. Розробка політики і стратегії підприємства і способів їхньої реалізації.

22. Ділове оцінювання кандидатів на вакантну посаду складається з наступних етапів:

1. Анкетування, перевірочні іспити, співбесіда.

2. Аналіз анкетних даних, наведення довідки про працівника, перевірочні іспити, співбесіда.

3. Оцінювання знань, аналіз властивостей характеру.

4. Оцінювання результатів роботи і факторів, що визначають ступінь досягнення цих результатів; аналіз динаміки результативності праці за певний період, а також динаміки стану факторів, що впливають на досягнення результатів.

23. Який вид атестації проводиться 1 раз у 3-5 років?

1. Розгорнута.

2. Регулярна.

3. Орієнтована на оцінку підсумків поточної роботи.

4. Основна.

24. Вимогами до проведення ділового оцінювання персоналу є:

1. Об'єктивність, оперативність, гласність, результативність.

2. Демократизм, єдність вимог оцінювання для усіх робітників однорідної посади, простота, чіткість і приступність процедури оцінювання, максимально можлива механізація і автоматизація процедури оцінювання.

3. Нормування, ефективність, об'єктивність, демократизм.

4. Ваш варіант відповіді.

25. Розрізняють наступні види ділового оцінювання персоналу:

1. Оцінювання кандидатів на вакантну посаду, поточне періодичне оцінювання працівників організації.

2. Перевірочні іспити, співбесіда.

3. Атестація, оцінювання особистісних якостей працівника.

4. Оцінювання знань, оцінювання умінь працівників.

26. Організаційна процедура підготовки ділового оцінювання не передбачає:

1. Розробку методики ділового оцінювання.

2. Формування оцінювальної комісії.

3. Аналіз динаміки результативності праці за певний період.

4. Визначення часу і місця проведення ділового оцінювання.

Обов'язкові завдання

Завдання № 1

Розробіть процедуру проведення атестації працівників комерційного відділу ЗАТ "Донецький ЦУМ". Визначте та охарактеризуйте основні етапи атестації.

Завдання № 2

Визначте систему факторів, що впливають на об'єктивність ділового оцінювання персоналу підприємства.

Додаткові завдання

Завдання № 1

Проаналізуйте існуючі методи виконання процедур оцінювання персоналу. Виявіть їх переваги і недоліки.

Завдання № 2

Розробіть анкету для оцінки ділових і особистісних якостей адміністративно-управлінського персоналу підприємства.

Додаткові завдання
Розділ 10. УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ РОЗВИТКУ І РУХОМ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
10.1. Кар'єра: сутність, види, етапи
10.2. Управління кар'єрою персоналу
10.3. Навчання персоналу
10.4. Управління мобільністю персоналу
10.5. Планування і підготовка кадрового резерву
Резюме
Контрольні питання
Тести для самоконтролю
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru