Управління персоналом - Виноградський М.Д. - Вимоги до кваліфікації менеджера

На посаду менеджера підприємства призначається особа, яка має вищу професійну освіту по спеціальності менеджменту галузі діяльності або вищу професійну освіту і додаткову підготовку в області теорії та практики менеджменту і стаж роботи по спеціальності не менше двох років на посаді спеціаліста організації.

Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня директора підприємства

Посадові обов'язки директора:

1. Керує у відповідності з діючим законодавством виробничо-господарською і фінансово-економічною діяльністю підприємства, несучи повну відповідальність за наслідки прийнятих рішень, збереження і ефективне використання майна підприємства, а також фінансово-господарські результати його діяльності.

2. Організує роботу і ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів, виробничих одиниць, спрямовує їх діяльність на розвиток і удосконалення виробництва, зростання обсягів збуту продукції та збільшення прибутку, якості і конкурентоспроможності виробленої продукції, її відповідність світовим стандартам з метою завоювання вітчизняного та зарубіжного ринків і задоволення потреб населення у відповідних видах вітчизняної продукції.

3. Забезпечує виконання підприємством всіх зобов'язань перед бюджетами, державними позабюджетними соціальними фондами, постачальниками, замовниками та кредиторами, включаючи заклади банка, а також господарських трудових договорів (контрактів) та бізнес-планів.

4. Організує виробничо-господарську діяльність на основі широкого використання новітньої техніки і технології, прогресивних форм управління та організації праці, науково обґрунтованих нормативів матеріальних, фінансових і трудових витрат, вивчення кон'юнктури ринку і передового досвіду (вітчизняного і зарубіжного) з метою всебічного підвищення технічного рівня і якості продукції (послуг), економічної ефективності її виробництва, раціонального використання виробничих резервів та економного витрачання усіх видів ресурсів.

5. Вживає заходів по забезпеченню підприємства кваліфікованими кадрами, раціональному використанню та розвитку їх професійних знань і досвіду, створенню безпечних та сприятливих для життя і здоров'я умов праці, додержання вимог законодавства про охорону оточуючого середовища.

6. Забезпечує правильне поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, одноосібне керівництво і колегіальність в обговоренні та вирішенні питань, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності виробництва, використання принципу матеріальної зацікавленості та відповідальності кожного працівника за доручену йому справу і результати роботи всього колективу, виплату заробітної плати у встановлені строки.

7. Забезпечує разом з трудовими колективами та профспілковими організаціями на основі принципів соціального партнерства розробку, укладення і виконання колективного договору, додержання трудової і виробничої дисципліни.

8. Сприяє розвитку трудової мотивації, ініціативи та активності робітників і службовців підприємства.

9. Вирішує питання щодо фінансово-економічної та виробничо-господарської діяльності підприємства, а також функціональних та виробничих підрозділів.

10. Забезпечує додержання законності у діяльності підприємства та здійсненні його господарсько-економічних зв'язків.

11. Використовує правові засоби для фінансового управління і функціонування у ринкових умовах, зміцнення договірної та фінансової дисципліни, регулювання соціально-трудових відносин.

12. Забезпечує інвестиційну привабливість підприємства метою ціллю підтримання і розширення масштабів підприємницької діяльності.

13. Захищає майнові інтереси підприємства у суді, арбітражі, органах державної влади та управління.

Директор підприємства повинен знати:

1. Законодавчі і нормативні правові акти, які регламентують виробничо-господарську і фінансово-економічну діяльність підприємства, постанови республіканських і місцевих органів державної влади і управління, які визначають пріоритетні напрямки розвитку економіки і відповідної галузі.

2. Методичні і нормативні матеріали інших органів щодо діяльності підприємства.

3. Профіль, спеціалізацію і особливості структури підприємства.

4. Перспективи технічного, економічного і соціального розвитку галузі і підприємства.

5. Технологію виробництва продукції підприємства.

6. Податкове та екологічне законодавство.

7. Порядок складання і узгодження бізнес-планів виробничо-господарської і фінансово-економічної діяльності підприємства.

8. Ринкові методи господарювання і управління підприємством.

9. Систему економічних індикаторів, які дають можливість підприємству визначити своє положення на ринку і розробляти програми виходу на нові ринки збуту;

10. Порядок укладання і виконання господарських і фінансових договорів.

11. Кон'юнктуру ринку.

12. Науково-технічні досягнення і передовий досвід у відповідній галузі виробництва.

13. У правління економікою і фінансами підприємства.

14. Організацію виробництва і праці.

15. Порядок розробки і укладання галузевих тарифних угод, колективних договорів; регулювання соціально-трудових відносин.

16. Трудове законодавство.

17. Правила і норми охорони праці. Директор підприємства повинен уміти:

1. У галузі планування:

o розробляти стратегії підприємства на внутрішніх і зовнішніх ринках;

o проводити системний аналіз макро- і мікросередовища організації, визначати конкурентні переваги;

o обирати оптимальну стратегію з урахуванням прийнятного рівня ризику;

o аналізувати продуктивність праці і розробляти заходи щодо її підвищення;

o планувати і прогнозувати діяльність організації;

o оцінювати виробничо-економічний потенціал організації, здійснювати довгостроковий прогноз;

o оцінювати і формувати інвестиційний портфель організації;

o формувати програми соціально-економічного розвитку організації;

o визначити ефективність використання всіх ресурсів організації, обґрунтовувати шляхи їх заощадження;

o розробляти і впроваджувати інновації;

o прогнозувати динаміку попиту;

o планувати і організовувати власну працю.

2. У галузі організаційної роботи:

o поєднувати всі види ресурсів, організовувати колективну працю для досягнення цілей організації;

o використовувати раціональні форми і методи організації виробництва, праці та управління;

o підтримувати раціоналізацію виробництва і робочих місць в організації, впроваджувати передовий досвід;

o удосконалювати управлінську працю і розподіляти повноваження структурних підрозділів;

o здійснювати ефективне делегування повноважень;

o приймати оптимальні управлінські рішення, з використанням ЕОМ;

♦ організовувати антикризове управління;

♦ розробляти і впроваджувати запобіжні заходи щодо потенційних кризових ситуацій у діяльності організації;

♦ організовувати ділові контакти організації із зовнішнім середовищем;

♦ організовувати управління якістю, конкурентоспроможністю продукції (послуг);

♦ забезпечувати захист прав споживачів;

♦ забезпечувати соціальний захист працівників;

♦ аналізувати і удосконалювати організаційні структури управління;

♦ збалансовувати повноваження та відповідальність;

♦ вдосконалювати взаємозв'язки між підрозділами та службами організації;

♦ організовувати і підвищувати ефективність комерційної діяльності;

♦ організовувати зовнішньоекономічну діяльність;

♦ співпрацювати з банками, податковими і митними органами;

♦ забезпечувати своєчасне виконання зобов'язань перед бюджетом;

♦ створювати оптимальні умови праці оперативного і управлінського персоналу;

♦ здійснювати оцінку персоналу і ефективно використовувати кадровий потенціал;

♦ формувати колектив і здійснювати ефективне керівництво;

♦ підтримувати розумний баланс влади;

♦ формувати і розвивати організаційну культуру;

♦ формувати імідж організації;

♦ організовувати діловодство.

3. У галузі мотивації директор повинен уміти:

♦ розробляти заходи мотивації та стимулювання праці;

♦ узгоджувати інтереси працівників з інтересами організації;

♦ створювати умови для трудової самореалізації співробітників;

♦ створювати сприятливий соціально-психологічний клімат у колективі;

♦ сприяти розвитку творчого потенціалу працівників, вчасно винагороджувати за новаторські ідеї.

4. У галузі контролю:

♦ контролювати стан забезпеченості ресурсами, додержання технології виробництва;

♦ контролювати збереженість товарно-матеріальних цінностей;

♦ контролювати виконання управлінських рішень;

♦ контролювати стан охорони праці і техніки безпеки;

♦ контролювати якість продукції (послуг);

♦ забезпечення дотримання норм природоохоронного законодавства;

♦ підтримувати виконавську дисципліну на основі трудового законодавства;

♦ контролювати правильність встановлення цін;

♦ контролювати стан звітування про діяльність. 5. У галузі координації:

♦ узгоджувати використання усіх видів ресурсів;

♦ здійснювати діагностику та аналізувати конфліктні ситуації, запобігати переростання у конфлікт, своєчасно нейтралізувати конфліктні ситуації;

♦ регулювати поведінку персоналу у процесі діяльності організації;

♦ коригувати існуючі стандарти підприємства, що використовується у процесі управління.

Вимоги до кваліфікації директора:

На посаду директора (генерального директора, управляючого) підприємства призначається особа, яка має вищу професійну (технічну або інженерно-економічну) освіту і стаж роботи на керівних посадах у відповідній профілю підприємства галузі не менше 5 років.

Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня директора підприємства
2.4. Компетенція персоналу як об'єкт стратегічного управління
Управління компетенцією персоналу
РОЗДІЛ 3. Формування колективу організації
3.1. Трудовий колектив і соціальна відповідальність організації
Формування колективу бригади
Моральний клімат в організації
Соціальна відповідальність організації
3.2. Стадії та етапи розвитку трудового колективу
3.3. Формальні і неформальні групи.
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru