Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г.Г. - 2.1. Терміни і визначення

2.1. Терміни і визначення

Державний стандарт України ДСТУ 2293-99 "Охорона праці. Терміни та визначення основних понять" регламентує такі терміни та визначення з питань охорони праці:

— охорона праці — система правових соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці;

— безпека — стан захищеності особи та суспільства від ризику зазнати шкоди;

— рівень безпеки — оцінка безпеки посиланням на прийнятий ризик;

— ризик — імовірність заподіяння шкоди з урахуванням її важкості;

— виробничий ризик — імовірність ушкодження здоров'я працівника під час виконання ним трудових обов'язків, що обумовлена ступенем шкідливості та (або) небезпечності умов праці й науково-технічним станом виробництва;

— недопустимий ризик — ризик, якого сучасний рівень розвитку науки, техніки й технології дозволяє уникнути;

— шкода — фізичні ушкодження і (або) збитки, заподіяні здоров'ю людей і (або) майну чи навколишньому середовищу;

— промислова безпека — безпека від аварій на виробничих об'єктах і наслідків цих аварій;

— небезпека — потенційне джерело шкоди;

— безпечні умови праці; безпека праці — стан умов праці, за яких вплив на працівника небезпечних і шкідливих чинників усунуто, або вплив шкідливих виробничих чинників не перевищує допустимих значень;

— вимоги безпеки (праці) — вимоги, передбачені актами законодавства, нормативними і проектними документами, правилами та інструкціями, виконання яких гарантує безпечні умови праці та регламентує поведінку працівника;

— небезпечний (виробничий) чинник — виробничий чинник, вплив якого на працівника, за певних умов, може призвести до захворювання, зниження працездатності й (або) негативного впливу на здоров'я нащадків;

— травма — порушення анатомічної цілісності організму людини або його функцій внаслідок дії чинників зовнішнього середовища;

— виробнича травма — травма, що виникла внаслідок дії виробничих чинників;

— виробничий травматизм — явище, що характеризується сукупністю виробничих травм і нещасних випадків на виробництві;

— нещасний випадок — непередбачений збіг обставин і умов, за яких заподіяно шкоду або настала смерть людини;

— нещасний випадок на виробництві — раптове погіршення стану здоров'я або настання смерті працівника під час виконання ним трудових обов'язків унаслідок короткочасного (впродовж однієї робочої зміни) впливу небезпечного або шкідливого чинника;

— трудове каліцтво — втрата здоров'я працівником унаслідок виробничої травми;

— умови праці — сукупність чинників виробничого середовища й робочого процесу, які впливають на здоров'я і працездатність людини під час виконання нею трудових обов'язків;

— виробниче середовище — сукупність фізичних, хімічних, біологічних, соціальних та інших чинників, що діють на людину під час виконання нею трудових обов'язків;

— робоча зона — визначений простір, у якому розташовано робочі місця постійного або непостійного (тимчасового) перебування працівників;

— небезпечна вона — простір, у якому можлива дія на працівника небезпечного та (або) шкідливого виробничого чинника;

— робоче місце — місце постійного або тимчасового перебування працівника під час виконування ним трудових обов'язків;

— тяжкість праці — характеристика трудової діяльності людини, яка визначає ступінь залучення до роботи м'язів та відображає фізіологічні витрати внаслідок фізичного навантаження;

— напруженість праці — характеристика трудового процесу, що відображає переважне навантаження на центральну нервову систему;

— культура безпеки — кваліфікаційна і технологічна підготовка осіб, для яких гарантування безпеки потенційно небезпечного об'єкта є пріоритетною метою і внутрішньою потребою, що зумовлює самоконтроль і самоусвідомлення відповідальності під час виконання робіт, які впливають на рівень безпеки.

2.2. Законодавство України з охорони праці
Закон України "Про охорону праці"
Кодекс законів про працю
Закон України "Про охорону здоров'я населення"
Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
Закон України "Про охорону навколишнього середовища"
Правила внутрішнього трудового розпорядку
2.3. Колективний договір, його укладення і виконання
2.4. Трудовий договір і охорона праці
2.5. Охорона праці жінок, неповнолітніх та інвалідів
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru