Управління персоналом - Виноградський М.Д. - Термінологічний словник

А

Абітурієнт - той, хто претендує вступати до вищого навчального закладу.

Автобіографія - життєвий опис якоїсь особи, складений нею самою у вигляді документу для особової справи.

Авторитарність - соціально-психологічна характеристика особи, яка прагне максимально підкорити своєму впливу партнерів по взаємодії та спілкуванню.

Авторитет - якість людини яка має вплив на інших осіб. Вона на-бувається або втрачається у ході спілкування.

Агент - посередник між покупцями і продавцями, який у комерційній діяльності виконує також функції брокера, дилера, тощо; діє за дорученням і від імені іншої особи в рамках агентської угоди за певну винагороду.

Адаптація - процес пристосування нових працівників до нових умов праці в організації.

Адміністрація - орган, який здійснює управління підприємством у межах наданих йому прав.

Адміністрування - організаційно-розпорядча діяльність менеджерів, яка здійснюється безпосередньо наказами та розпорядженнями.

Акордна - форма оплати праці, при якій заробітна плата нараховується колективу або окремому працівнику за виконання всього заданого обсягу робіт.

Акредитив - доручення банку про виплату певної суми фізичній чи юридичній особі за певних умов.

Акціонер - фізична або юридична особа, яка бере участь у капіталі підприємства через придбання цінних паперів.

Алфавітна картка - документ, що заводиться на кожного працівника для полегшення роботи з картотекою особового складу.

Атестація - оцінка рівня праці, якостей і потенціалу працівника, вимогам виконуваної роботи.

Атестація - оцінка рівня праці, якостей і потенціалу працівника, вимогам виконуваної роботи.

Акціонерне товариство - форма організації господарських об'єднань, що базується на залученні грошових коштів за рахунок емісії і продажу акцій; компанія, яка створена юридичними особами, має статутний фонд, поділений на певну кількість акцій однакової номінальної вартості і відповідає за своїми зобов'язаннями лише майном товариства. Акціонерне товариство може бути відкритого (акції розповсюджуються відкритою передплатою або продажем на фондових біржах) та закритого (акції розповсюджуються лише серед своїх працівників) типу.

Акціонерний капітал - основний капітал акціонерного товариства; створюється за рахунок випуску акцій. Розрізняють акціонерний капітал: статутний - записаний (зафіксований) у статуті; передплатний - акумульований передплатою акцій; сплачений - фактично внесений під час передплати.

Акціонування - одна з форм приватизації державної власності шляхом перетворення її в акціонерну і передачі господарських функцій від держави акціонерним товариствам як безпосереднім товаровиробникам.

Акція - один із видів цінних паперів, що засвідчує участь її власника у формуванні статутного фонду акціонерного товариства і дає право на отримання відповідної частки прибутку у вигляді дивіденду. Акції випускаються іменними і на пред' явника; можуть бути звичайними (простими) і привілейованими, засновницькими; акціями трудового колективу підприємств і акціонерних товариств.

Арбітраж - порядок розгляду і вирішення спорів господарського характеру, що виникають між суб'єктами підприємницької діяльності. Усі спори такого характеру розглядає Вищий арбітражний суд України, ухвала якого є остаточною і обов'язковою для обох сторін.

Асоціація (союз, спілка) - найпростіша форма договірного об'єднання підприємств та інших структур з метою постійної координації господарської діяльності. Асоціації (союзи, спілки) не мають права втручатися у виробничу і комерційно-фінансову діяльність будь-яких їх учасників (членів). За кількістю членів асоціації бувають меншими, ніж союзи і спілки. Останні можуть створюватися і на загальнодержавному рівні(наприклад, Український союз промисловців і підприємців - УСПП).

Аудиторська служба(аудит) - спеціалізована фірма, яка перевіряє стан фінансово-господарської діяльності акціонерних товариств, комерційних банків та інших суб' єктів ринкової економіки на основі укладених з ними угод. Така організація може виконувати не лише контрольні, а й консультативні функції, обслуговувати як вітчизняні підприємницькі структури, такі міжнародні компанії та спільні підприємства(за наявності філій або відділень аудиторської фірми за кордоном).

Аукціон - спосіб продажу товарів через прилюдний торг у заздалегідь визначений час у певному місці. До товарів, що виставляються на аукціонний продаж, належать конкретні товари, нерухомість, цінні папери, кредитні ресурси, валюта. Пропоновані на аукціон товари мають певну стартову ціну, а їх аукціонний продаж здійснюється партіями або лотами. Крім добровільних, можуть проводитися так звані примусові аукціони. Останні організують судові органи або органи влади з метою продажу майна неплатоспроможних боржників(банкрутів), реалізації безгосподарного майна, що перейшло державі за правом успадкування або в результаті конфіскації.

Аукціонатор - власник товару, який виставлено на аукціонний продаж.

Аукціонер - потенціальний покупець того товару, що виставляється на прелюдний торг на аукціоні.

Аукціоніст - орган(особа), що організує і проводить аукціон з продажу (реалізації) певних товарів.

Б

Банк даних - сукупність кадрової інформації, сконцентрованої в одному місці для її використання.

Банкрутство - встановлена в судовому порядку фінансова(боргова) неспроможність підприємницьких структур(підприємств, компаній, банків тощо), припинення ними платежів за борговими зобов'язаннями, внаслідок чого вони втрачають право самостійно управляти та розпоряджатися своїм майном. Це право переходить до осіб, які призначені для управління майном боржника і примусової ліквідації підприємства або іншої підприємницької структури. Претензії кредиторів з моменту банкрутства тих чи інших організаційних утворень пред' являються до осіб, що займаються ліквідацією збанкрутілих структур, і задовольняються в конкурсному порядку на основі діючого законодавства.

Бартер - форма натурального товарообміну, за якої певна кількість одного або кількох товарів(видів продукції) обмінюється на еквівалентну за ціною кількість іншого товару, але на безоплатній основі.

Безробіття - соціально-економічне явище, при якому частина працездатного населення не знаходить собі роботи.

Бесіда - метод одержання кадрової інформації на основі словесної комунікації.

Бізнес - будь-яка економічна діяльність в умовах ринкової системи господарювання, що приносить власнику певний зиск(прибуток).

Бізнес-план - розроблений у письмовій формі документ, який всебічно висвітлює зміст і перспективи будь-якого пропонованого комерційного заходу (зокрема, інноваційного, інвестиційного або іншого проекту) і подається потенційному інвестору з метою переконати його в ефективності інвестування.

Біржа праці - організаційне утворення для обліку потреб і пропонування робочої сили, сприяння працевлаштуванню з організацією необхідного перенавчання. В Україні функції таких організаційних утворень виконують центри зайнятості населення.

Бланк - лист паперу з надрукованою назвою підприємства для складання документу за певною формою.

Боніфікація - процес регулювання ринкової ціни встановленням певної надбавки до неї під час формування умов договору(контракту) між партнерами у бізнесі.

Брехливість - свідоме викривлення дійсного положення, бажання створити невірне уявлення про факти події.

Бригада - первинна ланка трудового колективу підприємства, що об' єднує працівників для сумісної праці на основі загальної зацікавленості і відповідальності за результати роботи.

Брокер - посередник при укладанні угод між продавцями і покупцями товарів(цінних паперів, валюти тощо). Звичайно брокери працюють на товарних і фондових біржах, отримуючи за свою діяльність певну винагороду у вигляді обумовленого заздалегідь відсотка від вартості проданого товару або виплати фіксованої суми за продану одиницю товару(цінних паперів, валюти).

Брокер - посередник при укладанні угод між продавцями і покупцями товарів (цінних паперів, валюти тощо). Звичайно брокери працюють на товарних і фондових біржах, отримуючи за свою діяльність певну винагороду у вигляді обумовленого заздалегідь відсотка від вартості проданого товару або виплати фіксованої суми за продану одиницю товару (цінних паперів, валюти).

Бюджет - баланс грошових прибутків і витрат тобто надходжень і використання для органів управління, підприємства або окремої особи.

Бюрократизм - стиль діяльності, що характеризується формалізмом, прагненням підмінити живі безпосередні контакти людей, суворо стандартизованими формами зв' язку і взаємодії.

Бюрократизм - формальне виконання апаратом управління, державними службовцями і керівниками своїх обов' язків або ухилення від них яке виявляється у зволіканні, канцелярському стилі керівництва.

В

Вантаж - товар, який знаходиться у процесі перевезення на транспортному засобі.

Вексель - письмове боргове зобов'язання встановленої форми, що дає його власнику(векселетримачу) право вимагати від боржника(векселедавця) сплати зазначеної у векселі суми грошей. Простий вексель виписується та підписується боржником. Переказний вексель(тратта) оформляється кредитором(трасантом) і є наказом боржнику(трасату) про сплату у зазначений строк визначеної суми грошей іншій особі(ремітенту). Венчурні підприємства - "ризикові" фірми, що звичайно здійснюють комерційну апробацію науково-технічних новинок; до них належать, як правило, малі і середні фірми наукомістких галузей економіки.

Винагорода - форма матеріального стимулювання працівників.

Виробнича кооперація - форма співробітництва, за якої закінчений виробничий цикл здійснюється всіма співпрацюючими партнерами, а кожний з них виконує лише свою частку робіт щодо виробництва певних конструктивних елементів (деталей, вузлів, складальних одиниць) і складання готових виробів.

Висування - процедури відбору і зарахування працівників у резерв на вищу посаду.

Виховання - процес свідомого цілеспрямованого і систематичного формування особистості з метою підготовки до виконання соціальних функцій, життєдіяльності в різних сферах соціальної практики.

Відбір - прийняття рішення про зарахування кандидатів які за результатами випробувань мають більше шансів для придатності до майбутньої діяльності.

Відомство - центральний орган державного управління.

Відомчість - дії органів галузевого або функціонального управління, які пов'язані з перебільшенням своїх інтересів над загальнодержавними.

Візування - підписання документа посадовою особою для засвідчення погодження з його змістом.

Влада - форма соціальних відносин, здатність впливати на інших.

Впрацьовування - зміна робочого стану людини у початковий період.

Втомлення - сукупність змін у стані людини які розвиваються в результаті роботи і знижують її ефективність.

Втрати - частина ресурсів, витрачена без отримання продукції (послуг).

Г

Галузь - якісно однорідна сукупність підприємств, об'єднаних за видами продукції та послуг, однотипність сировини і матеріалів, матеріально-технічної бази, професійного складу кадрів.

Гармонізація - це уніфікація, координація якогось законодавства різних країн.

Генотип - сукупність генів даного організму, одержана ним від батьків (генетична конституція).

Гіпотеза - передбачення, що потребує наукового доказу, перевірки на досвіді.

Гонорар - винагорода, яка сплачується автору за написання книги.

Графологія - галузь знань про почерк та методи досліджень для виявлення стану і особливостей, того хто пише.

Гриф - напис на документі яка визначає особливий порядок його використання.

Гроші - особливий товар, який виконує роль еквіваленту при обміні товару.

Група - двоє і більше людей які мають єдину мету, інтереси і потреби у спільній діяльності і знаходяться у безпосередньому контакті один з одним.

Гудвіл - різниця між ринковою та індексованою балансовою вартістю фірми(компанії). Вартість гудвілу характеризує не відображувані в балансі нематеріальні активи у вигляді репутації фірми, завойованих нею маркетингових позицій на ринку, відпрацьованості внутрішньої технології діяльності та інших невідчутних активів, здатних, проте, давати додатковий прибуток. У зарубіжній практиці вартість гудвілу часто зазначається у річному балансі фірми.

Д

Демагогія - вплив на людей з допомогою брехливих обіцянок, викривлення фактів для досягнення своїх корисливих цілей. Демографія - наука про народонаселення.

Демпінг - продаж товарів на зовнішніх ринках за цінами, нижчими за витрати виробництва.

Державний контракт - письмовий документ, що засвідчує намір (бажання) держави в особі вповноважених Кабінетом Міністрів України галузевих і функціональних міністерств, державних комітетів та прирівняних до них інших інституціональних утворень закупити на певних умовах конкретні обсяги продукції для поповнення державних резервів та забезпечення споживачів, потреби яких фінансуються за рахунок державного бюджету.

Державний фонд зайнятості - спеціальний фонд для фінансування заходів, пов'язаних безпосередньо з діяльністю центрів зайнятості населення (проведення профорієнтації, професійного навчання вивільнених працівників та безробітних, виплата тимчасової допомоги по безробіттю; надання безвідсоткової позики безробітним для започаткування підприємницької діяльності; оплати праці працівників служб зайнятості населення). Він формується за рахунок асигнувань з бюджетів різного рівня та внесків суб' єктів підприємницької діяльності та добровільних пожертвувань громадських організацій, окремих фізичних осіб та іноземних громадян і фірм.

Деформація - зміна якостей особистості, які з'являються під впливом

виконання професійної діяльності. Дилер - юридичні або фізичні особа, що займається купівлею-

продажем цінних паперів і валюти за більш високою або низькою

ціною.

Дилери - юридичні або фізичні особи (посередницькі структури), які здійснюють перепродаж товарів від свого імені та за власний рахунок. Вони отримують певний прибуток, що формується як різниця між ціною продажу та придбанням товару дилером. Відповідно до особливих умов дилерського договору дилери можуть надавати замовникам інформацію стосовно кон' юнктури ринку, послуги рекламного характеру, а також здійснювати післяпродажне обслуговування технічних виробів.

Директива - розпорядження, керівна вказівка, установка вищого органу.

Директирування - інтегрований вид управлінської діяльності, що складається з трьох компонентів: мотивації, лідерства, комунікації. Мотивація - процес спонукання працівників до спільних погоджених дій, спрямованих на досягнення цілей фірми. Лідерство - активна форма формального та неформального впливу на певні групи (колективи) людей для реалізації місії підприємства чи організації. Комунікацією вважається міжособистісне спілкування, обмін необхідною для управління інформацією.

Дискусія - колективне обговорення якогось питання як метод прийняття управлінських рішень.

Дистриб'ютори - посередники, що спеціалізуються на придбанні товарів безпосередньо у виробників та реалізації(розподілі) цих товарів постійним клієнтам. Розрізняють два типи дистриб'юторів: перший - дистриб'ютори товарів промислового призначення; їхніми партнерами є підприємці, що продукують готову для споживання продукцію; другий - дистриб' ютори, які реалізують товари у роздрібній мережі.

Дисципліна виконавча - точне виконання кожним працівником постанов, рішень, розпоряджень прийнятих на вищому рівні.

Дисципліна трудова - суворе додержання встановленого порядку на виробництві: своєчасний вихід на роботу, дотримання робочого часу, своєчасне виконання розпоряджень адміністрації.

Диференціація - поділ, розчленування цілого на окремі якісні частини.

Діагностика - аналіз стану об'єкта і процесів, виявлення проблем їх функціонування і розвитку.

Ділова гра - метод пошуку управлінських рішень в умовах проблемної ситуації.

Ділова етика (етика підприємництва) - сукупність певних принципів, правил і норм громадської поведінки підприємців(бізнесменів). Вона є водночас моральною та економічною категорією. До загальноприйнятих етичних норм бізнесу належать: досягнення найвищої продуктивності та найбільшого прибутку без завдання шкоди довкіллю, здійснення чесної(за встановленими правилами) конкуренції; дотримування принципу "техніка для людини, а не навпаки"; використання таких форм участі працівників фірми у її справах, які сприяють зміцненню почуття відповідальності; орієнтація на матеріальні інтереси, проте з дотриманням морально-етичних принципів поведінки.

Ділові якості - синтез професійної компетенції і організаторських здібностей.

Діловодство - виконання операцій, пов'язаних зі створенням і використанням документальної інформації на підприємстві.

Договір (контракт, угода) - форма зміцнення партнерських зв'язків, а саме: предмета договору, взаємних прав і обов'язків, наслідків порушення домовленостей.

Договір поручительства - договір, що укладається між трьома сто-ронами(поручителем, кредитором і боржником) і є доповненням до кредитного договору. Поручитель зобов'язується відповідати перед кредитором так само, як і боржник; він повинен протягом зазначеного періоду після настання строку платежу відшкодувати кредитору не сплачену боржником суму.

Договір поставки - офіційна угода між партнерами (підприємствами, організаціями) на поставку виробником покупцю продукції в установлений термін, належного асортименту, якості, зі своєчасною оплатою споживачем.

Договір про спільну діяльність - простий документ господарського призначення, згідно з яким організується спільна діяльність без створення для цієї цілі юридичної особи. Такий договір фактично свідчить про створення простого товариства, учасники якого об' єднують майно і зусилля для досягнення загальної господарської або іншої мети. У цьому договорі істотною є умова щодо здійснення учасниками майнових або грошових внесків, які стають загальною пайовою власністю.

Договірна ціна - ціна, що встановлюється за згодою партне-рів(продавців і покупців) з урахуванням основних ринкових чинників.

Документообіг - процес проходження документів у певній послідовності з моменту створення до здачі в архів.

Досьє - сукупність документів з якогось питання, а також папка з такими матеріалами.

Дотація - державна виплата, яка надається у безповоротному порядку тій або іншій підприємницький структурі, що зазнала економічної скрути з об' єктивних причин.

Дублер - той, хто паралельно з кимось виконує однакову роботу. Дублікат - повторний екземпляр документа, який має таку ж юридичну силу.

Е

Експертні оцінки - особливий вид кількісних і якісних характеристик явищ або процесів, що визначаються на основі висновків спеціалістів.

Емоції - психологічні процеси і стан, який переживає людина: як задоволення, незадоволення, страх, покій, радість, гнів.

Етика - сукупність принципів і норм поведінки, яких повинні дотримуватися працівники організації.

Ефект - результат, що в кінцевому підсумку очікується або фактично досягається за рахунок здійснення інвестицій. Він може виражатись у додатковій сумі товарообігу (обсяг продажу), валового або чистого доходу (прибутку), грошового потоку тощо.

Ефективність - кількісне співвідношення показників результатів (ефекту) і витрат на їх (його) досягнення. В інвестиційній діяльності основним показником результатів є абсолютна величина приведеного грошового потоку, а витрат - обсяг інвестованого капіталу.

Ефективність інвестиційного портфеля звичайно характеризує формування і використання вартості цінних паперів (акцій, облігацій, ощадних та інвестиційних сертифікатів) за критеріями поточної дохідності або зростання власного капіталу за умови певного рівня підприємницького ризику.

Є

Єдиноначальність - принципи управління, що означає надання керівникові підприємства широких повноважень для виконання його функцій, а також визначення його персональної відповідальності за результати роботи.

З

Задатки - автомофізіологічні особливості організму, мозку, що є передумовою розвитку здібностей.

Закон - нормативний акт, прийнятий Верховною Радою України, який має найвищу юридичну силу.

Законодавство - сукупність діючих законів держави в цілому, або якість галузі права.

Залучення населення - участь населення у суспільному виробництві.

Замовлення - комерційний документ, в якому визначаються необхідні умови для виробництва або продажу товару.

Заявка - документально оформлена потреба юридичної або фізичної особи у кількості конкретних видів продукції (послуг), робіт для партнера у господарських зв'язках.

Звичка - спосіб поведінки людини, здійснення якої набуває для неї характер потреби.

Здібності - індивідуально-психологічні особливості, які є умовою успішного виконання тієї чи іншої діяльності.

І

Ієрархія - система послідовно підкорених елементів управління від нижчого до вищого рівня у порядку підкорення.

Імідж - формування і підтримання сталого позитивного враження клієнтів (покупців) та комерційних контрагентів від товару (послуг) і підприємства (підприємця), яке виготовляє і реалізує цей товар. Високий імідж, як правило, оцінюється через гудвіл, тобто рівень репутації фірми, завойованих нею маркетингових позицій на ринку, відпрацьованості внутрішньої діяльності та інших нематеріальних її активів.

Інвестиці - сукупність витрат, що реалізують, як правило, довгострокові вкладення капіталу в різні галузі економіки і сфери діяльності; всі види майнових і інтелектуальних цінностей, які вкладаються в об' єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту.

Інвестиційна діяльність - сукупність практичних дій фізичних і юридичних осіб та держави щодо реалізації інвестицій.

Інвестиційна компанія - різновид кредитно-фінансових інституцій, які акумулюють грошові кошти приватних інвесторів за допомогою емісії власних цінних паперів (зобов' язань), а також вкладення цих коштів в акції й облігації у власній країні та за кордоном. Така компанія купує, тримає і продає цінні папери з метою одержання прибутку на вкладений капітал.

Інвестиційна програма - окрема частина реалізованого інвестиційного портфеля фірми. Як правило, вона охоплює певну кількість інвестиційних проектів, що мають бути реалізовані у найближчі роки.

Інвестиційна стратегія - формування системи довгострокових цілей інвестиційної діяльності фірми і вибір найефективніших шляхів їх досягнення.

Інвестиційний фонд - юридична особа, заснована як акціонерне товариство і здійснює діяльність виключно у сфері спільного інвестування. Інвестиційні фонди, як правило, бувають закритого і відкритого типів.

Інвестор - суб'єкт інвестиційної діяльності, який приймає рішення щодо вкладення власних, позичених або залучених майнових та інтелектуальних цінностей в об' єкти інвестування.

Інкубатори - спеціалізовані організації (центри розвитку бізнесу та підприємництва, регіональні технологічні та інноваційні центри при університетах та інших вузах, науково-дослідних організаціях тощо), що допомагають новостворюваним організаційним утворенням інноваційного бізнесу на стадіях започаткування і становлення. Діяльність інкубаторів переважно охоплює наукове консультування і попередню експертизу інноваційних проектів, фінансову підтримку через державні субсидії, венчурний капітал і власні кошти спонсорів, формування позитивного гудвілу.

Інноваційна модель підприємства - уявний процес підприємницької діяльності, що передбачає активне використання нових управлінських рішень задля постійного зростання економічної та соціальної ефективності господарювання. За цією моделлю підприємництва господарські дії базуються переважно на досягненнях науково-технічного та організаційного прогресу. Вони охоплюють ретельне вивчення зовнішнього підприємницького середовища з метою пошуку найбільш ефективних технічних, організаційних, економічних і соціальних рішень, аналіз можливостей конкурентів, практичну реалізацію завдань (проблем) згідно з обраною концепцією дій.

Інновація - процес спрямований на створення, виробництво нових виробів, технологій, організаційних форм.

Іноземні інвестиції - довгострокові вкладення капіталу закордонними власниками в різні галузі економіки, реалізація вивозу підприємницького капіталу у країни-реципієнти, створення за кордоном філій або дочірніх підприємств, спільних підприємницьких структур. Іноземні інвестиції бувають прямі та портфельні. До прямих інвестицій належать вкладення капіталу, що забезпечують контроль інвестора над закордонними фірмами (підприємствами, організаціями), а до портфельних - вкладення капіталу в акції закордонних підприємств (без придбання контрольного пакета), облігації та інші цінні папери іноземних держав.

Інструкція - нормативний документ, що визначає порядок та спосіб здійснення якоїсь дії.

Інтелект - розум, розумова властивість людини.

Інтенсивність праці - напруженість праці, ступінь витрати робочої сили за одиницю часу.

Інтерв'ювання - опитування, яке проводиться методом інтерв'ю.

Інтуїція - здатність безпосередньо, раптово без обмірковування знаходити правильне вирішення проблеми.

К

диверсифікації виробництва. Суб' єкти господарювання, що інтегруються в концерн, звичайно втрачають свою економічну самостійність. У сучасних умовах спостерігається тенденція до збільшення кількості міжнародних концернів.

Кадрова політика - основні довгострокові напрями у роботі з персоналом.

Кадрова робота - засіб реалізації кадрової політики.

Кадрова служба - структурний підрозділ підприємства.

Кандидатура - особа, яка намічена до виборів або призначення на посаду, до приймання на роботу в якусь організацію.

Канцелярія - структурний підрозділ підприємства, що забезпечує діловодство та організацію службового листування.

Капітал - сукупність матеріальних та грошових коштів, а також інтелектуальних здобутків, використовуваних у процесі виробництва та інших сферах діяльності з метою отримання прибутку. У більш вузькому значенні - активи фірми (підприємства) за мінусом її зобов'язань (заборгованості).

Капітал акціонерного товариства - сукупність індивідуальних капіталів, об'єднаних через емісію розміщення акцій та облігацій; він є власним стартовим капіталом акціонерного товариства і може збільшуватись за рахунок капіталізації певної частки отримуваного фірмою (підприємством) прибутку та додаткової емісії цінних паперів.

Капітальні вкладення - інвестиції у відтворення основних фондів і на приріст матеріально-виробничих запасів. Вони є реальними (виробничими) інвестиціями і здійснюються у формі нового капітального будівництва, технічного переозброєння, реконструкцій та розширення діючих виробничих об' єктів і об' єктів соціальної інфраструктури фірми (підприємства, організації).

Кар'єра - просування по службі.

Кар'єризм - гонитва за успіхом у своїй діяльності, яка викликана бажанням досягти особистого благополуччя.

Картотека - систематизоване зібрання карток з певною інформацією.

Кваліфікація - ступінь і рівень професійної підготовленості до певного виду праці.

Кворум - встановлення кількість присутніх на зборах, коли можна приймати рішення.

Керівник - одна із ролей менеджера, пов' язана з відповідальністю за розстановку кадрів і виконання підлеглими поставлених завдань.

Керівництво - форма управління, яка здійснюється вищими посадовими особами підприємства.

Класи - великі групи людей які мають різне місце у суспільному виробництві по відношенню до засобів виробництва, в способах одержання і розмірах частки суспільного багатства.

Класична модель підприємництва - уявна сукупність організаційно-економічних заходів, орієнтованих на максимально ефективно використання наявних ресурсів підприємства. Схема підприємницьких дії за цією моделлю досить чітко окреслена: оцінка наявних ресурсів; вивчення (аналіз) можливостей досягнення поставленої мети; вибір і використання такої можливості, яка спроможна забезпечити максимальну віддачу від наявних ресурсів. Ця модель, як правило, не застосовується у чистому вигляді, частіше вона поєднується з інноваційною моделлю підприємництва.

Клієнт - особа, яка користується послугами установи, банку.

Клімат - психологічний настрій у групі або колективі.

Кодекс - єдиний законодавчий акт, який систематизує певну галузь права.

Колега - товариш по роботі, професії.

Колегія - група осіб, що створюють адміністративний або дорадчий орган.

Колектив - сукупність людей які об' єднанні процесом спільної діяльності.

Колективний договір - угода яка укладається комітетом профспілки від імені працівників з адміністрацією.

Командитне товариство - вид господарської організації, яка включає (поряд з учасниками, що несуть відповідальність за зобов' язаннями товариства усім своїм майном) одного або кількох учасників, відповідальність яких обмежується внеском у майно товариства.

Комівояжер - роз'їзний агент торгової фірми, який пропонує покупцям товари за зразками, каталогами тощо.

Комівояжери - це підприємці-посередники, які не просто продають, а й доставляють товари покупцям. Звичайно комівояжерські функції виконують роз' їзні представники торговельних фірм, які пропонують покупцям товари за наявними зразками. З практики господарювання відомо, що вони можуть забезпечувати ефективну рекламу, а також здійснювати післяпродажне технічне обслуговування реалізованої продукції.

Комісіонери - агенти-оптовики, які самостійно розпоряджаються товаром, беручи його на комісію. За здійснення комісійних операцій встановлюється винагорода у вигляді певного відсотка від суми торгової операції або різниці між призначеною комітентом ціною і фактичною продажною ціною.

Комітент - сторона в угоді комісії, яка доручає іншій стороні (комісіонеру) за винагороду комісійний продаж товару, валюти та цінних паперів. Угода між комісіонером і комітентом укладається в інтересах та за рахунок комітенту.

Комп'ютеризація - процес створення і впровадження комп' ютерів у діяльність підприємства.

Компенсаційна угода (операція) - домовленість про бартер, але з можливим частковим погашенням заборгованості грошима чи цінними паперами.

Комунікабельність - можливість, здатність до спілкування контактів та зв'язків. Комунікація спілкування з передачею інформації за допомогою технічних пристроїв.

Конверсія підприємства - істотне (іноді повне) перепрофілювання підприємства на виробництво іншої продукції під впливом докорінної зміни ринкового середовища або глобальних чинників розвитку економіки. В сучасних умовах господарювання конверсійні процеси широко здійснюються на підприємствах (в організаціях) військово-промислового комплексу України у зв' язку з різким скороченням народногосподарської потреби в його продукції.

Конкурент - особа, фірма, що суперничає у будь-який сфері діяльності з іншою.

Конкурентоспроможність продукції - це сукупність споживчих властивостей виробу, що характеризують його відмінність від ви-робу-конкурента за ступенем відповідності конкретним суспільним потребам і з урахуванням витрат на виготовлення цього виробу. Показник конкурентоспроможності продукції обчислюється як співвідношення її інтегрованого технічного вимірника та аналогічного параметра конкуруючого виробу; якщо це співвідношення є більшим за одиницю, то такий виріб має конкурентну перевагу, тобто є конкурентоспроможним на ринку (вітчизняному чи світовому). Конкурентоспроможність товарів можна також визначати за ціновими показниками та прибутковістю.

Конкуренція - суперництво між товаровиробниками за кращі, економічно вигідніші умови виробництва та реалізації продукції.

Конкурс - відбір найкращих із числа учасників.

Консалтинг - консультативна діяльність щодо широкого кола питань і проблем розвитку та підвищення ефективності підприємництва. Така діяльність за певну (обумовлену договором) винагороду може здійснюватися як індивідуальними консультантами, так і спеціалізованими організаціями.

Консенсус - загальна згода з питань, якої досягають учасники переговорів.

Консерватизм - відстоювання застарілого, відживаючого і протидія прогресу.

Консигнація - вид торгово-посередницьких послуг, коли посередник (у даному випадку - консигнант) реалізує товар із власного складу на основі договору-доручення. Діяльність консигнанта, який має власні складські приміщення і одночасно є покупцем-оптовиком, полягає в тому, що він бере товари на відповідальне зберігання з наступною їх реалізацією, але при цьому зобов'язується не продати, а лише запропонувати продукцію можливому покупцеві за першої нагоди. В основному консигнація поширена у сфері оптових поставок окремих партій товарів у роздрібну мережу.

Консорціум - тимчасове статутне об'єднання промислового і банківського капіталу для реалізації певної підприємницької ідеї та досягнення загальної мети (здійснення спільного інноваційно-інвестиційного чи іншого господарського проекту). Консорціуми можуть бути не лише національні (міжгалузеві), а й міжнародні (наприклад, Міжнародний консорціум супутникового зв'язку).

Консюмеризм - організований рух громадян і державних органів за розширення прав і вплив покупців (споживачів) на ставлення до них продавців.

Контракт <

Список рекомендованої літератури

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru