Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г.Г. - СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Барабаш В. И. Психология безопасности труда. — СПб.: СПГАУ, 1996. — 298 с.

2. Большаков А. С., Михайлов В. И. Современный менеджмент: Теория и практика. — СПб.: Питер, 2000. — 416 с.

3. Васильчук М. В. та ін. Основи охорони праці. — К.: Просвіта, 1997. — 208 с.

4. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності чинників виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу / МОЗ України. — К., 1998. — 34 с.

5. Гогіташеілі Г. Г. Охорона праці на підприємствах промисловості будівельних матеріалів: Навч. посіб. — К.: ІСДО, 1993. — 252 с.

6. Гогиташвили Г. Г. Порядок разработки и внедрения системы управления безопасностью труда на предприятии: Ме-тодич. реком. — Л.: Облсовпроф, 1978. — 28 с.

7. Гогиташвили Г. Г. Система управления охраной труда: Рекомендации по разработке и внедрению. — Л.: Облсовпроф, 1982. — 132 с.

8. Гогіташеілі Г. Г. Управління охороною праці на підприємстві. — Л.: Львів, політехн. ін-т, 1991. — 38 с.

9. Гогіташвілі Г. Г. Системи управління охороною праці. — Л.: Афіша, 2002. — 320 с.

10. Дячок М. Г. Основи права. — Л.: МВОУ, 1997. — 152 с.

11. Державний реєстр міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці. — К.: Основа, 1998. — 240 с.

12. Жидецький В. Ц., Джигирей В. С, Мельников О. В. Основи охорони праці: Підручник. — 5-те вид., перероб і доп. — Л.: Афіша, 2001. — 350 с.

13. Загальна документація, що регулює організаційні функції з охорони праці при створенні підприємства та в процесі його діяльності // Охорона праці. — 2006.— № 1.— С. 4—18.

14. Законодавство України про охорону праці: У 4-х т. — К,: Основа, 1990.

15. Климов Е. А. Введение в психологию труда: Учеб. для вузов. — М: Культура и спорт, 1998. — 350 с.

16. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / За ред. В. М. Вакуленка, О, Я. Товстенка — Кл Юрінком Інтер, 1998. — 1040 с.

17. Котик М. А. Психология и безопасность. — Таллин: Валгус — 1981.— 132 с.

18. Лесенко Г. Г. Підготовка документів для оцінки ступеня професійного ризику виробництва // Охорона праці. — 2004.— К? 5. — С. 12—36.

19. Людина і праця: Довідник з правових питань / Укл.: І. П. Козінцев, Л. А. Савенка. — К.: Юрінком Інтер, 1997. — 336 с.

20. Мельник С. А. Управління реґіональною економікою, — К.: КНЕУ, 2000. — 124 с.

21. Методические рекомендации по организации разработки и внедрения СУОТ на предприятии. — Казань: ВНИИ0Т ВЦСПС, 1988. — 36 с.

22. Методические рекомендации по разработке и внедрению стандартов предприятий и системы управлению безопасностью труда / Г. Г. Гогиташвили, Г. В. Лесенко, В. Я. Петров и др. — Л.: Облсовпроф, 1976. — 56 с.

23. Міжнародне законодавство про охорону праці: У 3-х т. — К.: Основа, 1997.

24. Науково-практичний коментар до Закону України "Про охорону праці'. — К,: Основи, 1997. — 528 с.

25. Основи охорони праці: Підручник / М. Л. Купчик, М. П. Гандзюк, І. Ф. Степанець та ін. — К.: Основа, 2000. — 416 с.

26. Правила пожежної безпеки в Україні. — К.: УАБІ, 1995. — 195 с.

27. Пыжик Г. М. Савицкий В. Гогиташвили Г. Г. Управление безопасностью труда на основе стандартизации: Опыт Львовских предприятий. — К.: Техника, 1981. — 88 с.

28. Пыжик Г. М., Савицкий В. £., Гогиташвили Г. Г. Управление безопасностью труда на предприятии: Опыт Львовской области. — М.: Профиздат, 1982. — 112 с.

29. Рекомендації щодо побудови системи управління охороною праці на виробництві. Затв. наказом МНС України № 398 від 27.06.2006 р.

30. Рекомендации "Управление охраной труда. Основные положения" / Г. Г. Гогиташвили, А. Я. Купчин и др. — М.: Изд-во стандартов, 1983. — 16 с

31. Совершенствование условий труда на промышленных предприятиях / М. Я. Долишний, А. М. Вейнберг, Г. Г. Гоги ташеили и др. — К.: Наук, думка, 1979. — 236 с.

32. Справочная книга по охране труда в машиностроении / Под ред. О. Я. Русака. — М.: Машиностроение, 1989. — 541 с.

33. Справочник по охране труда на промышленном предприятии / К. Я. Ткачук, Ф. И. Иванчук, Р. С. Сбарно, Л. Г. Степанов. — К.: Техника, 1991. — 285 с.

34. Хміль Ф. I. Менеджмент: Щдруч. — К.: Вища шк., 1995. — 351 с.

85. Dr. Karczewski Jerzy Tadeusz. Safety Science Group DeJf t University of Technology. System zarzadzania bezpieczenstwem pracy.

36. Karczewski e/., Raczkowski B. Ocena rysyka zawodowego na stanowisku tokarz, frezer. — Gdansk, 2000. — 61 s.

37. Karczewski Jerzy T. System zarzadzania bezpieczenstwem pracy. — Gdansk, 2000. — 310 s.

38. Occupation Health and Safety Assessment Series. OHSAS 18001:1999.

39. Occupation Health and Safety Management Systems — Guidelines for the implementation of OHSAS 18001. OHSAS 18002:2000.

40. Pyzik, Savickij, Gogitashvili. Riadenie bezpecnosti prace v pod-niku. Skusenosti L'vovskey oblasti. — Bratislava: Praca, 1984. — 107 s.

41. Stupnicka N. W., Gogitasczwili G. G. Techniczno-ekono-miczne przesianki wdrozenia kompleksowego systemu ochrony pracy w modulowej techologii montazu // Technologia і automa-tyzacja montazu. — 1995.— № 4. — C. 3—8.

ПЕРЕДМОВА
Розділ 1. ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ
Керівництво Цивільної оборони України
Органи управління Цивільною обороною
Служби Цивільної оборони
Режими функціонування єдиної системи захисту
Режим надзвичайної ситуації
Режим воєнного стану
Структура єдиної системи захисту
Управління єдиною системою цивільного захисту
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru