Основи соціально-педагогічної діяльності - Шевців З.М. - СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Батіщева Г.О., Зайцева З.Г. Робота соціальних служб для молоді з молодою сім'єю. - К., 1996.

2. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 134 с.

3. Безпалъча Р. Шляхи мирного розв'язання конфліктів у школі. - Тернопіль, 2001.

4. Бех І.Д. Особистісно-зорієнтоване виховання: Наук.-метод. посіб. - К.: ІЗМН, 1998.

5. Блинков Ю.А., Ткаченко B.C., Клушина Н.П. Медико-социальная экспертиза лиц с ограниченными возможностями / Серия "Учебники, учебные пособия". - Ростов-на-Дону: "Феникс", 2002. - 320 с.

6. Богданова І.М. Соціальна педагогіка: Навч. посіб. - К.: Знання, 2008.

- 343 с.

7. Буянов М.И. Ребенок из неблагополучной семьи: Записи дет. психиатра: Кн. для учителей и родителей. - М.Лросвещение, 1988. - 207 с. - С 28

8. Василькова Ю.В. Методика и опыт работы социального педагога. - М.. 2001. - 160 с.

9. Василькова Ю.В., Василькова Т.А. Социальная педагогика. - М., 1999.

- 440 с.

10. Введення в соціальну роботу: Навч.посіб. / T.B. Семигіна, І.М. Грига та ін. - К.: Фенікс, 2001.

11. Газман О. С, Иванов А. В. Содержание деятельности и опыт работы освобожденного классного руководителя. - М., 1992.

12. Гільбух Ю.З. Розумово обдарована дитина: Психологія, діагностика, педагогіка / Пер. з рос. - К., 1993. - 75 с.

13. Гордеева A.B. Реабилитационная педагогика. - М.: Парадигма, 2005.

- 320 с.

14. Журавлев В.И. Основы педагогической конфликтологии. - М.,1993.

15. Завацъка Л.М. Технології професійної діяльності соціального педагога. Навч. посіб. - К.:Видав. Дім "Слово", 2008. - 240с.

16. Зайцева З.Г. Соціальна реабілітація неповнолітніх, які повернулися з місць позбавлення волі у соціальних службах для молоді. - К., 1995.

17. Зайцева З.Г. Неблагополучна сім'я та її вплив на формування особистості дитини // Соціальна підтримка молодої сім'ї. - К., 1994.

18. Зайцева И.А., Кукушин B.C., Ларин Г.Г., Румега H.A., Шахотина В.И. Коррекционная педагогика / Под ред. B.C. Кукушина. - Ростов н/Д:: Издательский центр "МарТ", 2002. - 304 с.

19. Збірник нормативних документів і методичних рекомендацій з питань організації виховної та соціально-психологічної роботи серед осіб, засуджених до позбавлення волі /За ред.М.Войцехівського. - К.:Леся, 2002.

20. Исправимая (пенитенциарная) педагогіка / Под ред. А. И. Бубнова и М. П. Стуровой - Рязань, 1993.

21. Кащенко В.П. Педагогическая коррекция. - М.: Издательский центр "Академия", 1999. - 304 с.

22. Клименко В.В. Психологические тесты таланта. - Харьков,1996.

23. Коваль Л.Г., ЗвереваІ.Д., Хлєбік СР. Соціальна педагогіка. - К.,1997.

24. Козлов A.A., Иванова Т.Б. Практикум социального работника. Серия "Учебные пособия". - Ростов-на-Дону; "Феникс", 2001. - 320 с.

25. Козубовсъка LB., Керецман В.Ю., Товканецъ Г.В. Роль соціально-психологічної служби в роботі з сім'єю. - Ужгород,1996.

26. Корпев М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія: Підручник. - К.. 1995. - 304 с.

27. Люди и ВИЧ: Книги для неравнодушных / Ред. Е. Пурик. - К, 2001.

28. Макаренко A.C. Книга для родителей. - К., 1987.

29. Максимова НЮ. Воспитательная работа с социально-дезадаптированными школьниками. - К.,1997.

30. Максимова НЮ., Толстоухова СВ. Соціально-психологічний аспект профілактики адиктивної поведінки підлітків та молоді. - К, 2000. - 200 с.

31. Методика и технологии работы социального педагога: Учеб. пособ. / Под ред. М.А. Галагузовой, Л.В. Мардахаева. - М.: Издательский центр "Академия", 2002. - 192 с.

32. МудрикA.B. Социальная педагогика. - М., 1999.

33. Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога. - М.: ТЦ "Сфера", 2001. - 480 с.

34. Оржеховсъка В.М. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх.

- К.: ІЗМН, 1996.

35. Основы социальной работы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. Заведений / Под ред. Н.Ф. Басова. - М.: Издательский центр "Академия", 2004.

- 288 с.

36. Педагогическая технология. - Белгород, 1998.

37. ПіренМ. Основи конфліктології. - К., 1997.

38. Постовий В.Г. Сучасна сім'я і її педагогіка. - К, 1994.

39. Програма "Обдаровані діти": Спецвипуск // Сільська школа України.

- 2004. - № 6.

40. Розвиток обдарованих та здібних дітей (Із досвіду роботи школи комплексу №19, м. Запоріжжя): Спецвипуск // Сільська школа України. - 2004. - № 6.

41. Рыбаков М.М. Конфликт и взаимодействие в педагогическом процессе. - М., 1991.

42. Рычкова H.A. Дезадаптивное поведение детей: Диагностика, коррекция, психопрофилактика: Учеб.-практ. пособие. - М., 2000. - С. 30-31.

43. Родинно-сімейна енциклопедія / За ред. Ф.С. Арвата та ін. - К., 1996.

44. Савчин М.В. Педагогічна соціальна психологія. Навчальний посібник.

- Дрогобич: Видавнича фірма "Відродження", 1998. - 208 с.

45. Синьов В.М., Кривуша В.І. Пенітенціарна педагогіка: в основних запитаннях та відповідях: Навчальний посібник - 2-е вид. - К, 2000.

46. Семиченко В.А., Заслуженюк B.C. Психологія та педагогіка сімейного спілкування. - К.,1998.

47. Сорочинсъка B.C. Організація роботи соціального педагога: Навчальний посібник. - К.:Кондор, 2005. - 198 с.

48. Соціальна робота з неповнолітніми, які перебувають у місцях позбавлення волі / За ред. В.М. Синьова. - К.: Державний центр соціальних служб для молоді, 2003.

49. Социальная педагогика / Под ред. М.А. Галагузовой. - М., 2000.

50. Социальная работа / Под ред. В.И. Курбатова. - Ростов н/Д, 1999.

51. Соціальна педагогіка / За заг. ред. А.И Капської. - К., Центр навчальної літератури, 2003. - 256 с.

52. Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / За заг. ред. проф. І.Д. Звє-рєвої. - К.: Центр навчальної літератури, 2008. - 336 с.

53. Соціальна робота в Україні: Навч. посіб. / І.Д. Зверева, OB. Безпалько, СЯ. Харченко та ін.; За заг. ред.: І.Д. Звєрєвої, Г.М. Лактіонової. - К.Центр навчальної літератури, 2004. - 256 с.

54. Соціальна робота в Україні: Навч.посіб. / І.Д. Зверева, OB. Безпалько, СЯ. Харченко та ін.; За заг. ред. І.Д. Звєрєвої, Г.М. Лактіонової. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 256 с

55. Соціальна робота з людьми, які живуть із ВІЛ/СНІДом: Метод. посіб. для проведення курсів підвищ. кваліфікації / Т. Семигіна, О. Банас, Н Бенедиктова та ін. - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська акад..", 2006. - 620 с.

56. Соціальна робота: технологічний аспект: Навчальний посібник / За ред. А.И. Капської. - К: Центр навчальної літератури, 2004. - 352 с.

57. Соціальний педагог / Упоряд.: Т. Шаповал, Т. Гончаренко. - К: Вид. Дім "Шкільний світ": Вид. Л. Галіцина, 2006. - 80 с.

58. Степанов В.Г. Психология трудных школьников. - М.,1997. - 320 с.

59. Сухомлинський В.О. Батьківська педагогіка. - К., 1987.

60. Тетерський СВ. Введение в социальную работу: Учебное пособие. - М., 2000. - 496 с.

61. Технологія соціально-педагогічної роботи / За ред. А.И. Капської. - К., 2000.

62. Трофимова Н.М., Дуванова СП., Трофимова Н.Б., Пушкина Т.Ф. Основы специальной педагогики и психологии. - СПб.: Питер, 2005. - 304 с.

63. Трубавіна IM. Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сім'єю. Навч. посібник. - К., 2002.

64. Тюптя Л.Т., Іванова ІБ. Соціальна робота: теорія і практика. - К.: Знання, 2008. - 574 с.

65. Федій O.A. Естетотерапія. Навчальний посібник. - К: Центр учбової літератури, 2007

66. Філоненко М.М. Психологія спілкування.Підручник. - К: Центр учбової літератури, 2008. - 224 с.

67. Холостова Е.И., Дементьева Н.Ф. Социальная реабилитация: Учебное пособие. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2002. - 340 с.

68. Шакурова М.В. Методика и технология работы социального педагога: Учеб. пособ. - М.: Издательский центр "Академия", 2004. - 272 с.

69. Шахрай В.М. Технології соціальної роботи. Навчальний посібник . - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 464 с.

70. Шевців З.М. Розробка та впровадження соціально-педагогічних проектів. - Рівне, РДГУ, 2010. - 114 с.

71. Шевців З.М. Формування професійних умінь у майбутніх педагогів: Навчальний посібник. - Рівне:РДПІ,1997. - 100 с.

72. Шевців З.М., Філоненко М.М. Теоретичний аналіз психолого-педаго-гічного аспекту соціалізації// Оновлення змісту і методів психології освіти та професійної орієнтації. Наукові записки Рівненського педінституту. - Вип. 6.

- Рівне: РДШ, 1999. - С. 71-72.

73. Шевців З.М. Соціальна педагогіка: Навчальна програма (для студентів спеціальності - 7.01.0104 - початкове навчання). - Рівне-Київ: РДГУ, 1999.

- 26 с.

74. Шевців З.М. Формування у студентів професійних умінь// Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти Наукові записки Рівненського педінституту. - Вип.8. - Рівне: РДШ, 1999. - С. 37-40.

75. Шевців З.М. Соціально-педагогічна діяльність як навчальний предмет// Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Наукові записки РДГУ. - Випуск 35, 2006. - С. 35-38

76. Шевців З.М. Соціально-педагогічна діяльність як комплексна підтримка студента з обмеженими можливостями// Нова педагогічна думка. - 2007., спецвипуск. - С. 23-26

77. Шептенко П.А., Воронина Г.А. Методика и технология работы социального педагога. - М., 2001.

78. Школа успіху: Спецвипуск// Директор школи. 2007. - № 42.

79. Штерн В. Умственная одаренность. - Санкт-Петербург, 1997. - 128 с.

80. Щепанський Я. Элементарные понятия социологии. - М.: Прогресс.1969.© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru