Педагогіка вищої школи - Курлянд З.Н. - Третє концептуальне положення

Для забезпечення реалізації функцій оновлення професійно-педагогічної підготовки майбутніх вчителів необхідно вирішити стратегічні завдання, покладені в основу нової поліфункціональної парадигми.

Здійснити змістовно-структурне, технологічне та організаційно-дидактичне обґрунтування процесу оновлення професійно-педагогічної підготовки майбутніх вчителів в умовах удосконалення цілісного навчально-виховного процесу.

Інтегрувати, по-перше, інформаційну та модульну технології, по-друге, педагогічні дисципліни і суміжні з ними, використовуючи модульний принцип побудови з метою створення нової інформаційно-модульної технології, "Інтегрованого курсу педагогіки" та курсу "Педагогічна інноватика".

Наповнити зміст нових інтегрованих курсів ідеями відродження національної системи виховання, культурно-історичного, духовного, педагогічного досвіду як українського народу, так і народів світу.

Четверте концептуальне положення

Для розв'язання поставлених завдань слід використати сукупність методів дослідження:

• теоретичного аналізу — через розчленування, порівняння, систематизацію, виявлення істотних, загальних і необхідних зв'язків і залежностей; сходження від абстрактного до конкретного і від конкретного до абстрактного; від загального до окремого і від окремого до загального — навчального матеріалу, науково-педагогічної літератури з проблеми, явищ і процесів педагогічної дійсності;

моделювання — через створення спеціальних аналогів (моделей), що імітують реальні педагогічні факти (явища), в яких відтворюються принципи організації і функціонування цих фактів (явищ);

наукового спостереження — через заздалегідь задану програму дій для накопичення матеріалу шляхом безпосереднього, тривалого і цілеспрямованого сприймання конкретних педагогічних явищ без втручання дослідника;

педагогічного експерименту — через спеціально організовані й суворо контрольовані умови для зіставлення різних впливів, старих і нових засобів навчальної роботи або різних варіантів нових засобів навчання з метою виявлення порівняльної ефективності їх;

тестування, яке дає змогу одержати дані про рівень розвитку досліджуваних педагогічних фактів, явищ, процесів;

математичної статистики з метою обробки фактичних даних.

П'яте концептуальне положення

Згідно з принципами системного підходу щодо реалізації сукупності запропонованих завдань виникає необхідність розглядати інформаційну технологію навчання та модульну технологію навчання в єдиному інтеграційному блоці, тобто "інформаційно-модульну технологію", яка реалізується у вигляді модульного підходу до навчання за підтримки комп'ютерних засобів управління в сукупності з традиційними. Вона сприятиме оновленню цілісного навчально-виховного процесу вищого навчального закладу з метою забезпечення підготовки майбутніх вчителів в аспекті адаптації їх до змін у розвитку соціально-культурної, освітньої, духовної, педагогічної та професійної сфери.

Реалізація цієї технології можлива у відповідному модульному дидактичному процесі, який має створити умови для становлення професіоналізму майбутніх учителів і їх самодостатнього розвитку.

Шосте концептуальне положення

Кінцевий результат — модель оновлення професійно-педагогічної підготовки вчителя як система науково-методичного забезпечення, що передбачає поєднання концептуальних, змістовно-структурних, технологічних та організаційно-дидактичних основ можна реалізувати за допомогою відповідної технології. Ця "технологія оновлення підготовки вчителя" забезпечить формування особистості, здатної до самоосвіти, саморозвитку, до активної культивації своєї індивідуальності, творчого потенціалу, інноваційної діяльності, професійної майстерності.

Реалізація цієї технології можлива за умови здійснення переходу від режиму діяльності одержання інформації в режим її інноваційної розробки та евристичного пошуку.

Четверте концептуальне положення
П'яте концептуальне положення
Шосте концептуальне положення
3.6. Формування готовності майбутніх учителів до інноваційної діяльності в школі засобами моделювання
Розділ 4. СПЕЦИФІКА ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ
4.1. Готовність до педагогічної діяльності
4.2. Професійна усталеність викладача вищої школи
Мотиваційний компонент
Емоційний компонент
Особистісний компонент
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru