Педагогіка вищої школи - Курлянд З.Н. - 5.5. Позааудиторна робота студентів. Робота куратора студентської групи

Позааудиторна робота студентів — це процес, в якому домінує елемент самореалізації. Вона дає змогу студентам гармонізувати внутрішні та зовнішні фактори формування професійної культури, створює додаткові умови для реалізації внутрішнього потенціалу, задоволення тих потреб, які в процесі аудиторної роботи не задовольняються. Позааудиторна робота має бути орієнтована на особистість студента.

Зростання ролі позааудиторної та самостійної роботи є однією з провідних ланок перебудови навчання — виховного процесу у вищій школі.

Самостійна позааудиторна робота — це не лише засіб зростання інтелектуального потенціалу, професійної культури, а й платформа формування відповідальності, оволодіння засобами самоактуалізації, самовиховання, самоосвіти.

Розвитку творчості студентів сприяють різні форми та види позааудиторної навчально-виховної роботи (організація дискусійних студентських клубів, клубів за інтересами, індивідуальні консультації та ін.).

У сучасній педагогічній літературі майже не узагальнено нові підходи до організації самостійної роботи студентів, різноманітних форм і видів позааудиторної роботи. Без самостійної роботи фахівець сформуватися не може.

Дуже важливо, щоб у ВНЗ на кожній кафедрі функціонували гуртки, проводилися додаткові диспути, семінари, консультації. Добре, коли ці процеси мають усталений, організований характер, а студентське самоврядування значною мірою намагається вирішувати організаційно важливі питання.

На нашу думку, до основних форм позааудиторної роботи студентів належать виконання домашніх завдань, науково-дослідна робота, безпосередня участь у конференціях, змаганнях, іграх, педагогічна практика, участь у роботі гуртків, робота в літньому таборі відпочинку дітей, керівництво гуртком або секцією в школі, будинку творчості, організація змагань, диспутів, круглих столів, допомога соціальним службам, страхування в державних закладах тощо.

Чи потрібні якісь додаткові засоби контролю за самостійною позааудиторною роботою студентів? Лише частково.

Контроль за самостійною та позааудиторною роботою студентів може бути опосередкованим або органічно вписаним у навчальний процес. До основних форм та засобів контролю можна віднести передсемінарські консультації, семінарські заняття, колоквіуми, індивідуально-теоретичні співбесіди, письмові контрольні роботи, передекзаменаційні опитування студентів за допомогою комп'ютера, державні іспити, вивчення основних інтересів, вад, настроїв студентів. Ефективність навчально-виховного процесу у ВНЗ залежить від діяльності кураторів студентських груп.

Від кураторів та викладачів, взаємодії їх зі студентським активом залежать інтенсивність та якість позааудиторної роботи. Куратором може бути тільки досвідчена людина, яка своїм авторитетом та досвідом може впливати на студентів. Важливий елемент позааудиторної роботи — взаємодія викладачів і студентів щодо вдосконалення навчально-виховного процесу, організації дозвілля, планування наукової роботи. Куратор групи — це головний консультант та вихователь студентів у групі. До функцій куратора належить робота в гуртожитку. Неофіційні умови дають можливість краще вивчити особливості характеру студентів, індивідуалізувати виховну роботу.

Позааудиторна робота студентів молодших курсів має специфіку. Більшість часу в таких студентів займає проблема адаптації до умов навчання у ВНЗ. З часом організаційні функції куратора зменшуються. Більшість організаційних проблем студентське самоврядуванням вирішує самостійно.

Робота куратора зі студентським активом триває з першого по п'ятий курс включно, але цей процес набуває з часом нових якостей. Ініціаторами більшості заходів стають саме студенти, моральна та інтелектуальна відповідальність їх зростає. Куратор зі студентами старших курсів приділяє увагу питанням професійного самовизначення, формуванню громадської спрямованості, професійної усталеності.

Позааудиторна робота — один із головних чинників формування самостійності студентів. У позааудиторній роботі студентів закріплюється їх потреба у професійному самовихованні, самореалізації і, що особливо важливо, їхня діяльність усе більше набуває творчого характеру.

Запитання та завдання для самостійної роботи

1. Визначте сутність морального виховання особистості,

2. Проаналізуйте поняття "моральна культура особистості".

3. Визначте головні підходи до вивчення морального розвитку особистості.

4. Розкрийте головні умови ефективного морального виховання студентів.

5. Проаналізуйте засоби регулювання поведінки.

6. Проаналізуйте рівні моральної вихованості особистості. Співвіднесіть поняття "моральна вихованість особистості" та "моральна культура особистості".

7. Визначте самооцінку професійно-гуманістичних якостей особистості вчителя-вихователя за запропонованою тестовою карткою.

Уважно проаналізуйте анкету, а потім здійсніть самооцінку за допомогою такої шкали:

· бал и+2* — якість виражена яскраво, є типовою для особистості, виявляється інтенсивно!

· бал "+2 " — якість характерна для особистості, виявляється часто.

· бал "0" — якість не є достатньо вираженою, виявляється рідко;

· бал "-1" — протилежна якість особистості виявляється частіше і виражена більш помітно;

· бал "-2" — протилежна якість особистості виражена яскраво, виявляється активно, типово.

Рекомендована література

Анденес И. Наказание и предупреждение преступлений. — М., 1979.

Бартенева И. А. Профессиональная деятельность учителя по воспитанию эмоционально-положительного отношения подростков к обучению: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. — О., 2000.

Богданова О.С., Черепкова СВ. Нравственное воспитание старшеклассников. — М.: Просвещение, 1988.

Вопросы нравственного воспитания учащихся и студентов: Сб. науч. тр. — Минск: МПИ им. A.M. Горького, 1991.

Гиренок Ф.И. Экология, цивилизация, ноосфера. — М.: Педагогика, 1982.

б.Деребо С.Д., Левин В. А. Экологическая педагогика и психология. — Ростов н/Д.: Феникс, 1996.

Каленникова Т.Г. Межпредметные связи как фактор экологического образования и воспитания учащихся: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Мин. нар. образ. Респ. Беларусь. — Минск: Педагогика, 1982.

Коменский Я. А, Избранные педагогические сочинения. — М.: Педагогика, 1982.

Козачок В. А. Самостоятельная работа студентов и ее информационно-методическое обеспечение: Учеб. пособие. — К.: Выща шк., 1990.

Костицька І.М. Проблеми екологічної освіти в педагогічній теоріїі практиці роботи шкіл України (1970—1990 pp.): Дис.... канд. пед. наук: 18.00.01. — К., 1996.

Кравченко С.А. Психологічні особливості розвитку екологічного мислення у студентів: Автореф. дис. ... канд. псих, наук: 19.00.01 / Київ, ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 1996.

Кузьмин В А. Молодежь на пути в XXI век. — М.: Содружество социолог, ассоциаций, 1992.

18. Лихачев В.Г. Педагогика: Курс лекций. — М.: Прометей, 1992.

14. Лихачев В.Г. Педагогика: Курс лекций. — 2-е изд., испр. идол. —Ж; Прометей: Юрайт, 1998. 16. Макаренко А.С. Соч. — М., 1968.

МарьенкоИ.С. Нравственное становление личности школьника. — М.: Педагогика, 1985.

МоисеевНМ. Человек и ноосфера. — М.: Мол. гвардия, 1990.

Ноосфера: духовный мир человека / Сост. А. В. Ко рот -няи. — Л.: Лениздат, 1987.

Нравственное воспитание: поиск новых подходов. — М.: Знание, 1989.

Организация и эффективность правового воспитания. — М., 1988.

Организация самостоятельной работы студентов в процессе изучения общественных наук / Под ред.: проф. Т.Ю. Бур-мистровой, проф. Г.В. Воронцова. — Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1989.

Основи педагогіки вищої школи: Навч. посіб. / Упор.: Р.І. Хмелюк, І. М. Богданова, З.Н. Курлянд, О.М. Яцій. — О.: ПДПУ ім. К.Д. Ушинського, 1998.

Принцип природосообразности в воспитании и обучении детей: Метод, рекомендации / Сост.: А.Г. Козлова, Н.В. Кузнецова; РГПИ. — СПб.: Образование, 1993.

Про освіту: Закон України від 23 березня 1996 p.

Рувинский Л.И. Психолого-педагогические проблемы нравственного воспитания школьников. — М.: Педагогика, 1981.

Стурова М.П. Система образования и молодежная преступность // Актуальные проблемы совершенствования организационных и правовых основ деятельности органов внутренних дел. — М., 1999.

Сухомлинский В.А. О воспитании. — М., 1975.

Усманова И.П. Роль правового воспитания в современных условиях // Проблемы борьбы с преступностью в современных условиях общества. — М., 1999.

Учение В.И. Вернадского о ноосфере: Науч.-аналит. обзор / Под ред.: В.Б. Ермолаевой, В.Л. Кальковой. — М.: ИНИОН, 1989. — (Глобальные проблемы и будущее человечества).

80. Хмелюк РЛ. Формирование гражданской зрелости студенческой молодежи. — К.; О.: Выща шк., 1978.

Шварцман З.О. Профессионально-педагогическая подготовка учителей в университете. — Томск: Изд-во Том. ун-та, 1991.

Юридична енциклопедія. — К., 1999. — Т. 2.

Яновская М.Г. Эмоциональные аспекты нравственного воспитания. — М.: Просвещение, 1986.

Яций А.М. Нравственное самовоспитание старшеклассников: Метод, рекомендации. — О.: ЮУГПУ им. К.Д. Ушинского, 1996.

ВСТУП
Розділ 1. Загальні основи педагогіки вищої школи
1.1. Предмет і завдання педагогіки вищої школи
1.2. Основи формування педагогічної системи ВНЗ: стандарти, характеристики, категорії, прогнозування, моделі
1.3. Методологічне підґрунтя педагогіки вищої школи
1.4. Методика і методи педагогічного дослідження
1.5. Педагогічний процес у вищій школі
Закономірності педагогічного процесу.
1.6. Теорія і практика освіти
Моделі системи освіти в сучасному світі.
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru