Педагогіка вищої школи - Туркот Т.I. - Інші прояви індивідуально-психологічних особливостей

Успішність навчання студента значною мірою залежить від знання і розуміння педагогом особливостей психічної діяльності людини. Зупинимося детально на психологічних концепціях, які допоможуть викладачам оптимально обирати методи навчання і сприяти ефективності навчально-пізнавальної діяльності студентів.

1.П. Павлов на підставі спостережень за поведінкою людини та згідно з концепцією про дві сигнальні системи дійшов висновку, що в людей, незалежно від чотирьох типів нервової системи (загальних для людей і тварин), є також специфічно людські типи нервової діяльності: художній, мислительний, художньо - мислительний (середній).

Для осіб художнього типу характерним є певне переважання конкретно-образного мислення над абстрактним. Люди цього типу в процесі розумової діяльності широко користуються чуттєвими образами навколишнього світу. Вони сприймають дійсність у цілому, не подрібнюючи її на частини, тобто для них переважаючою е синтетична (інтегративна) діяльність мозку.

Люди мислительного типу характеризуються переважанням абстрактно-логічного мислення над предметно-образним. Вони мають виражену здатність до абстрагування від дійсності, що ґрунтується на намаганні аналізувати, подрібнювати інформацію на частини, а потім об'єднувати в цілісну систему.

Представники середнього (художньо-мислительного) типу характеризуються приблизно однаковою активністю двох видів мислення (двох сигнальних систем). До цього типу належить більшість людей.

Як вважав І.П. Павлов, представники яскраво виявленого художнього та мислительного типів часто потерпають від неврозів і психозів. Г. Айзенк за психологічними критеріями поділяв всіх індивідів на екстравертів,

інтровертів і невротиків. Згідно концепції Айзенка, два фактори - невротизм та екстраверсія-інтроверсія - є основними параметрами особистості людини. Екстраверти добре засвоюють соціальні норми та легко налагоджують контакти з іншими людьми, тоді як інтроверти погано пристосовуються до незвичайних ситуацій і важко входять до чужого для них світу почуттів інших людей. Екстраверт відкритий для зовнішніх впливів, комунікабельний, а інтроверт, навпаки, глухий до всього, що існує поза його власною особистістю, схильний до рефлексії, мовчазний. У невротиків легко виникають депресії, легко знижується емоційна стабільність навіть у звичайних життєвих ситуаціях.

Г. Айзенк намагався знайти зв'язок між психологічними критеріями та властивостями нервової системи, визначеними І.П. Павловим. На його думку, стабільний екстраверт відповідає жвавому типові, нестабільний екстраверт - нестримному, стабільний інтроверт - спокійному, а нестабільний інтроверт -слабкому типові Г. Айзенк та його послідовники розробили чимало спеціальних тестів-питальників. які дають змогу визначити темперамент людини, ступінь її екстраверсії-інтроверсії та невротизму. В "Практикумі" Вам пропонується виконати тест ЕРІ для визначання власних психологічних особливостей та індивідуальних особливостей студентів.

Відкриття функціональної асиметрії головного мозку (Р. Сперрі. 1981 р.), як характеристики розподілу психічних функцій між лівою і правою півкулею, привело до виникнення питання: "Домінування якої з півкуль і у якому виді діяльності більше?"

Лаконічна відповідь на це питання викладена у нижче наведеній таблиці.

Слід нагадати, що особи з домінуючою правою півкулею є лівшами, а з домінуючою лівою півкулею - правшами. Виокремлюють також амбідекстрів - осіб, що однаково добре володіють двома руками, а також переучених ліворуких.

Таблиця 15

Спеціалізація півкуль головного мозку у правшів (П. Грюссер, А. Зелке, Т. ІДинда)

Ліва півкуля

Права півкуля

Усна мова

Читання

Письмо

Вербальне мислення Розмір прози і поезії Ритм музики Назви кольорів Класифікація кольорів Рахування

Права зона зовнішнього простору Інтерпретація міміки та жестів

Аналітичні процеси

Метаморфний зміст мови

Гумор і його сприйняття

Емоційне забарвлення

висловлювань

Інтонація усної мови

Тембр і гармонія в музиці

Просторові поняття та уявлення

Стереоскопія

Просторова координація

Загальна просторова орієнтація

Стереоскопічний зір

Геометрія. Гра у шахи

Сприйняття гештальтів

Ліва і права зони зовнішнього

простору

Розпізнавання міміки та жестів Упізнавання облич Емоційні реакції Синтетичні процеси

Вважається, що "лівопівкульна" людина гірше розв'язує просторові завдання, менш чутливо сприймає інтонації мови, музичні мелодії. Вона має великий словниковий запас, гарне абстрактне мислення, схильна до класифікації предметів і явищ, у неї переважають позитивні емоції.

У "правопівкульної" людини знижені мовні здібності, вона гірше класифікує, більш охоче використовує міміку і жести, переважаючими є образне мислення і знижений емоційний фон.

У юнаків частіше ніж у дівчат домінує права півкуля. Причини і механізми цього явища вивчені недостатньо. Велике значення мають знання щодо здібностей людини-лівші та людини-правші. Приведемо найбільш значущі для викладача ВНЗ факти: ліворукість поширена у артистів, художників, рідше - у інженерів. Лівша частіше здійснює помилки в стресових ситуаціях. Відомо, що відсоток лівшів дуже високий серед осіб, які не пройшли медичну комісію при вступі до льотних училищ. Окрім того, серед пілотів, що загинули в авіакатастрофах, було більше ліворуких.

Досліджуючи загальні здібності, В.Н. Дружинін підкреслює, що лівші більш креатині і більш емоційні (як чоловіки, так і жінки), краще адаптуються до зміни кліматичних умов, у них краще виражені художні здібності. Лівшами були: Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Олександр Македонський, Юлій Цезар, Карл Великий, Наполеон, Микола Лесков, І.П. Павлов, Пуанкаре та багато інших видатних особистостей - кращих представників роду "Ното Sapiens". Однак слід знати, що серед ліворуких людей частіше зустрічаються особи з неврозами і конституційними психопатіями. Дослідники та вихователі-практики вказують на те, що до традиційного навчання лівші гірше пристосовуються, швидше втомлюються і бувають емоційно неврівноваженими.

Урахування особливостей домінуючої півкулі, що визначає провідний тип мислення (права формує наочно-образне мислення, ліва -абстрактно-логічне), необхідне при забезпеченні індивідуального підходу до навчання. Види навчальної діяльності, що сприяють ефективності навчання чи знижують її, наведено в таблиці І 6.

Для того, щоб перевірити, яка з півкуль головного мозку домінує в людині, потрібно скласти долоні рук у "замок". Якщо зверху буде великий палець лівої руки - домінує права півкуля, і навпаки.

Таблиця 16

Види навчальної діяльності, що сприяють ефективності навчання чи знижують її*

Домінуюча півкуля

Види навчальної діяльності

що сприяють ефективності навчання

що знижують ефективність навчання

Ліва

Добір інформації з літературних джерел, аналіз отриманих даних; обчислення; доведення теорем; проведення експериментів та визначення результатів; аналіз розповідей; читання з пошуком помилок; розв'язання задач

Вільне обговорення; групове підведення підсумків; слухання відповідей однокурсників;

Права

__-

Проведення опитування, інтерв'ювання; формулювання теорем; "мозковий штурм"; передбачення і визначення значимості; тест з "відкритими" запитаннями

Очікування контрольного

заходу;

пояснення

Урахування Тендерних особливостей студентів
Типологізація студентів та її урахування в навчально-виховному процесі
Міні-модуль 4.3. Значення пізнавальної професійної мотивації для становлення особистості майбутнього спеціаліста. Динаміка професійної мотивації
Мотиви і мотивація професійної діяльності
Динаміка професійної мотивації та адаптації студентів до навчання у вищій школі
Міні-модуль 4.4. Гуманістичне освітнє середовище як чинник соціалізації студента та розвитку його творчої особистості
Студент як головна постать навчально-виховного процесу
Проблема гармонізації міжособистісних стосунків у студентській групі
Модуль 5. Особистість викладача вищого навчального закладу
Міні-модуль 5.1. Психолого-педагогічні вимоги до викладача вищої школи
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru