Соціальна педагогіка - Богданова І.М. - Тема 6. ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З МОЛОДДЮ В УКРАЇНІ

6.1. Соціальні центри та служби для молоді

Зусиллями держави у липні 1992 р. був створений Український національний комітет молодіжних і дитячих організацій (УНКМО) як об'єднання всеукраїнських громадських молодіжних, дитячих організацій (АР Крим, міст Києва і Севастополя) та обласних комітетів молодіжних організацій з метою: координації діяльності громадських молодіжних і дитячих організацій України; представництва інтересів молодіжного руху України у відносинах з органами вищої державної влади України; репрезентації молодіжного руху України на міжнародному рівні. УНКМО з 1995 р. є членом Ради європейських національних молодіжних комітетів (СЕИУС) і представляє цю організацію в Україні. У складі УНКМО самою масовою студентською організацією є Асоціація профспілкових організацій студентів в Україні. Для надання оперативної та достовірної інформації про події в молодіжному середовищі діє Інформаційне агентство УНКМО "Спалах".

Якщо у 1992 р. до складу УНКМО входило всього 14 всеукраїнських громадських об'єднань молоді, то вже у 2001 р. — 59 всеукраїнських організацій, 2054 громадські молодіжні і дитячі організації. За 10 років існування кількість програм, що реалізуються за підтримки УНКМО, зросла втричі.

За даними Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, на початку нового тисячоліття успішно були реалізовані соціально значимі молодіжні програми, а саме:

— Державна програма підтримки молодіжного підприємництва на 2002—2005 рр.;

— Програма роботи з обдарованою молоддю на 2001— 2005 рр.;

— Комплексна програма підготовки державних службовців;

— Національна програма професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2001— 2005 рр.;

— Державна програма зайнятості населення на 2001— 2004 рр.;

— Програма "Сільська молодь";

— Програма профілактики ВІЛ-інфекції / СЩДу на 2001— 2003 рр.;

— Програма сприяння соціальному становленню та адаптації кримськотатарської молоді на 2002—2005 рр.;

— Програма адаптації кримських татар, депортованих в українське суспільство, а також осіб інших національностей, відродження і розвиток їхньої культури та освіти.

Для реалізації розглянутих напрямів державою створюється система центрів соціальних служб для молоді (ССМ), які уповноважені брати участь у реалізації молодіжної політики та надавати соціальні послуги і соціальну допомогу молодим верствам населення. Вони діють на обласному, міському і районному рівнях з метою практичного здійснення підтримки соціального становлення та розвитку молоді. Юридично систему ССМ було затверджено у "Декларації про загальні засади державної молодіжної політики в Україні" і Законі "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", а також постановою Кабінету Міністрів України "Про Типове положення про соціальні служби для молоді".

Метою Інституту соціальних служб для молоді як координатора є поєднання всіх соціалізуючих процесів у суспільстві та виконання функції посередника у взаємодії особистості зі сферою життєдіяльності. Відповідно до Концепції діяльності центрів ССМ у структуру моделі системи входять такі функції: координаційна, посередницька, організаторська, комунікативна, прогностична, діагностична, охоронно-захисна, превентивно-профілактична, корекційно-реабілітаційна.

Основні види діяльності центрів ССМ охоплюють такі сфери: практичну, спрямовану на забезпечення реалізації соціальних програм; організаційну, сутність якої полягає у встановленні взаємовідносин і взаємодії служб з іншими суспільними та державними інституціями; ресурсну, спроможну поновити та використати ресурси, необхідні для реалізації програм будь-якого рівня; аналітичну, спрямовану на оцінку досягнутих результатів та збір і моніторинг інформації про діяльність центрів ССМ.

При центрах ССМ України діє понад 1250 спеціалізованих формувань, конкретні завдання яких стосуються певних категорій клієнтів. Особливою увагою користуються: консультативні служби для клієнтів, які беруть шлюб і потребують певної підготовки до сімейного життя; молодіжні біржі праці та агентства зайнятості, що займаються працевлаштуванням; служби юридичного консультування, що вирішують проблеми інформаційного забезпечення молоді нормативно-правовою базою.

Нині на державному рівні функціонує Український державний центр соціальних служб для молоді (УДЦССМ), створений відповідним вищим органом державної виконавчої влади. На регіональному рівні діють 27 регіональних ЦССМ (відповідно до територіально-адміністративного поділу України), а саме: Республіканський центр соціальних служб для молоді (АР Крим), 24 обласні, Київський і Севастопольський міські ЦССМ. Названі центри створюються відповідно за рішенням ради міністрів АР Крим та обласних державних адміністрацій і належать до сфери їх управління. Районні, міські та районні у містах центри ССМ на місцевому рівні діють у кожному регіоні України.

За даними Одеського обласного центру соціальних служб для молоді (ООЦССМ), в Одеській області працюють 33 центри соціальних служб для молоді: 1 обласний, 26 районних та

6 міських. У 2002 р. не було ліквідовано жодного центру ССМ і водночас у зв'язку з адміністративно-територіальною реформою в м. Одесі не вдалося вирішити питання створення районних центрів ССМ в обласному центрі.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від З жовтня 2001 р. № 1291 "Про розвиток центрів соціальних служб для молоді" та відповідного розпорядження обласної держадміністрації від 19 березня 2002 р. № 210/А-2002 діяльність всіх центрів ССМ приведена у відповідність до Загального положення обласного, міських та районних центрів ССМ.

Слід вказати на розширення мережі спеціалізованих формувань центрів ССМ регіону і приведення їх назв, завдань і функцій відповідно до єдиних нормативів. За даними ООЦССМ, у 2002 р. при центрах ССМ діяло 85 служб, а саме: 33 служби соціальної підтримки сімей "Родинний дім", 2 служби психологічної допомоги "Телефон довіри", 1 центр соціальної реабілітації дітей і молоді з функціональними обмеженнями, 26 мобільних консультативні пунктів соціальної роботи у сільській місцевості, 2 консультативні пункти "Довіра" для ін'єкційних споживачів наркотиків, 16 служб соціального супроводу молоді, яка знаходиться у місцях позбавлення волі та повернулася з них, 5 спеціалізованих служб вторинної зайнятості молоді.

Завдяки цілеспрямованій роботі Одеського обласного центру соціальних служб для молоді здійснюється інформаційно-пропагандистське забезпечення діяльності центрів ССМ області. Соціальна реклама та інформаційні матеріали, що створені спеціалістами центрів ССМ, були спрямовані на: пропаганду здорового способу життя; збереження репродуктивного здоров'я; профілактику розповсюдження ВІЛ/СНЩу серед осіб, що вживають наркотичні речовини; вироблення навичок конструктивного спілкування з однолітками, членами родини, оточенням; залучення дітей та молоді з різних категорій сімей до громадських робіт. Спеціалісти центрів значну увагу приділяють розширенню видів соціальної реклами, збільшенню кількості інформаційно-методичної продукції.

Враховуючи, що 70 % клієнтів центрів ССМ становлять діти та молодь віком до 28 років, а цей вік характеризується тим, що референтними особами є однолітки, планується залучати більше волонтерів до створення та розповсюдження інформаційних матеріалів. Крім того, у 2003 р. створено сторінку щодо висвітлення роботи Молодіжного інформаційного центру у мережі Інтернет. Взагалі через службу надається 40 % всіх послуг центрів ССМ.

Аналіз карток клієнтів служби свідчить, що молодь перебуває у стресовому стані. Останніми роками вдвоє збільшилися звернення з суто психологічних питань — це проблеми самовизначення особистості, втрати надії на майбутнє, самотності у молодому віці, спілкування з однолітками та батьками, родичами. Тому спеціалістами центрів ССМ проводиться робота щодо підготовки молоді до сімейного життя, збереження репродуктивного здоров'я, виховання дітей та студентської молоді, розвитку вміння спілкуватися. Особлива увага приділяється дітям з неповних, багатодітних сімей, а також дітям, які залишилися без батьківської опіки.

Найбільш ефективним у наданні послуг членам різних категорій сімей є поєднання індивідуальних і групових форм роботи. Проведення групової роботи дає змогу виявити проблеми, які найбільше турбують членів цієї групи, а індивідуальна — вирішити їх. Однак усвідомлення та відпрацювання деяких проблем (комунікативних, особистісних тощо) можливі тільки у групі з використанням різноманітних методів і форм роботи (робота у міні-групах, рольові ігри, міні-лекції, відеолекторії тощо).

Виділення коштів з державного бюджету на реалізацію програм центрами ССМ Одеського регіону дало змогу спеціалістам залучити до роботи з дітьми, молоддю та членами різних категорій сімей фахівців різних напрямів соціальних послуг, а саме: медпрацівників, юристів, психологів тощо. Всього профінансовано 14 центрів (30 800 грн.), що, у свою чергу, сприяло розширенню видів послуг (соціально-медичні, психологічні, юридичні) та їх якість; кількість охопленої молоді та їх батьків збільшилася на 40 %.

У рамках роботи служб спеціалістами ЦССМ області ведеться робота з супроводу неблагополучних сімей. Наприклад, у 2002 р. спеціалістами міських та районних ЦССМ відвідано

1439 неблагополучних сімей (18,2 % від загальної кількості), в яких знаходяться 2939 дітей. Під соціальний супровід взято 38,2 % з відвіданих неблагополучних сімей, з яких на початок наступного року знято 55,5 %.

З метою профілактики негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі створюються мобільні консультативні пункти (МКП) соціальної роботи в сільській місцевості. Наприклад, на кінець 2002 р. в Одеській області працювало 26 мобільних консультативних пунктів соціальної роботи в сільській місцевості: 1 обласний, 25 районних. Протягом всього року з державного бюджету фінансувалися 11 МКП: 1 обласний, 10 районних. На проведення профілактичної роботи з питань розповсюдження негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі в рамках діяльності МКП соціальної роботи в сільській місцевості ЦССМ з місцевого та державного бюджетів було залучено 36 000 грн., що дало змогу збільшити кількість наданих індивідуальних і групових послуг порівняно з 2001 р. на 40 %. Найбільшу кількість послуг надано дітям, підліткам та молоді з питань пропаганди здорового способу життя, захворювання на ВІЛ/СНІД, вживання алкоголю, наркотиків, токсичних речовин.

Важливою умовою ефективності профілактичної роботи стало залучення центрами ССМ до співпраці спеціалістів інших галузей, партнерів з державних і недержавних організацій та добровільних помічників для цієї роботи, а саме: медпрацівників, юристів, психологів, педагогів та більше 300 волонтерів з сільської молоді. Відпрацьована модель спільної роботи спеціалістів центрів ССМ Одеської області та викладачів навчальних закладів щодо профілактичної роботи з учнівською молоддю.

З 2002 р. обласним центром ССМ впроваджена нова форма роботи з підлітками — виступи волонтерського інтерактивного театру з метою популяризації здорового способу життя, профілактики алкоголізму, наркоманії, ВІЛ-інфекції, сприяння розвитку волонтерського руху.

В цьому ж році обласним центром спільно з Одеським міським ЦССМ за кошти, залучені від Міжнародного дитячого фонду ООН, розпочата діяльність Молодіжного інформаційного центру в м. Одеса. Головна мета діяльності цієї служби — пропаганда здорового способу життя шляхом підвищення рівня обізнаності підлітків і молоді, посилення інформаційно-просвітницької роботи з дітьми та молоддю за методом "рів-ний-рівному", залучення самих молодих людей до створення та розповсюдження інформаційно-освітніх матеріалів. У подальшому планується робота Молодіжного інформаційного центру, як ресурсного для Одеського регіону. Щодо соціального супроводу молоді, яка перебувала у місцях позбавлення волі та повернулася з них, то впродовж 2002 р. в Одеській області діяло 16 служб (1 — обласна, 1 — міська, 14 — районних). Завдяки супроводу цієї категорії молоді двома службами, а саме Одеського обласного центру ССМ та міського центру ССМ, були залучені до роботи фахівці (юристи, психотерапевти та психологи) з метою підвищення якості наданих послуг.

Робота, яка проводиться спеціалістами центрів ССМ Одеської області з цією категорією, базується на індивідуальному підході до кожної молодої людини з урахуванням її особистості, віку, психологічного, фізіологічного стану, що зумовлюється соціально-психологічними особливостями цієї категорії осіб та їх статусом у суспільстві. Крім того, спеціалісти центрів ССМ беруть участь у вирішенні проблем, пов'язаних з ресоціалізацією (комплекс заходів стосовно осіб девіантної поведінки, спрямованих на відновлення їх соціального статусу) та адаптацією засуджених; попередженням повторних злочинних дій серед молоді, яка повертається з місць позбавлення волі; зниженням розповсюдження наркоманії, алкоголізму, ВІЛ/СНІДу; підвищенням рівня правової обізнаності.

З року в рік кількість індивідуальних послуг, наданих ЦССМ Одеського регіону збільшується. Так, наприклад, у 2002 р. розширена мережа консультпунктів "Довіра" за програмою "Профілактика ВІЛ/СНІДу серед ін'єкційних споживачів наркотиків".

З метою надання безкоштовної психолого-педагогічної, медико-соціальної та інформаційної допомоги наркозалежній молоді та ВІЛ-інфікованим або хворим на СНІД молодим особам, що вживають наркотичні засоби шляхом ін'єкцій, та їхнім сім'ям залученими спеціалістами (психологами, медиками) стаціонарного консультативного пункту "Довіра" (Біляївський РЦССМ, Балтський РЦССМ) проводяться такі заходи:

— вивчення соціальних потреб ін'єкційних споживачів наркотиків та сприяння їх вирішенню;

— забезпечення ін'єкційних споживачів наркотиків інформаційно-методичною продукцією (буклетами, листівками тощо);

— обмін шприців, видача дезінфікуючих засобів (спиртових серветок і дермофазалону);

— проведення бесід та роз'яснювальної роботи зі стратегії "зменшення шкоди", а також бесід про небезпечні форми поведінки, які призводять до зараження ВІЛ-інфекцією, про можливості зниження ризику при дотриманні правил найменш небезпечного вживання наркотиків та безпечної статевої поведінки.

Перед системою центрів ССМ для підвищення ефективності профілактичної роботи стоїть низка завдань:

— створити систему моніторингу та оцінювання ефективності профілактичної роботи;

— сприяти вирішенню спектра молодіжних проблем, пов'язаних із критичним поширенням ВІЛ-інфекції;

— дослідити ті групи в молодіжному середовищі, які є найбільш схильними до вживання алкоголю та наркотичних речовин;

— розробити і впровадити тренінги з навчання профілактичним заходам для батьків учнівської молоді та молоді "груп ризику";

— сприяти розвитку волонтерського руху в міській та сільській місцевостях;

— поширити кількість і якісність інформаційних матеріалів і соціальної реклами.

З метою сприяння працевлаштуванню та вторинній зайнятості впродовж 2002 р. при центрах ССМ Одеської області діяло б спеціалізованих служб, якими надано 3440 соціальних послуг переважно учнівській та студентській молоді. Питання, що найбільше хвилюють молодь, стосуються профорієнтації, тимчасового працевлаштування (працевлаштування через трудові об'єднання) та юридичних послуг.

Тимчасова зайнятість (зокрема організація оплачуваних робіт і трудових об'єднань) стала ефективним засобом залучення підлітків та молоді кризових категорій (діти-сироти; діти, позбавлені батьківської опіки; з малозабезпечених та багатодітних родин) до суспільно корисної діяльності, створення умов для їхньої самореалізації, попередження негативних явищ, забезпечення соціального захисту.

Традиційними видами громадських робіт стали благоустрій та озеленення територій, ремонт шкіл, обслуговування їдалень, сільськогосподарські роботи. За підсумками роботи трудових об'єднань молоді у 69 загонах взяли участь 1424 особи.

В рамках реалізації Комплексних соціальних програм центри ССМ Одеського регіону у своїй діяльності співпрацювали з державними установами:

— Служба у справах неповнолітніх та відділи у справах неповнолітніх;

— Кримінальна міліція у справах неповнолітніх та її районні підрозділи;

— Управління Державного департаменту України в Одеській області з питань виконання покарань;

— Чорноморська виховна колонія № 74;

— Обласний наркологічний диспансер;

— Обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом;

— Головне управління виховної роботи Південного оперативного командування;

— Обласний центр практичної психології та соціальної роботи Одеського інституту удосконалення вчителів;

— Обласний, міські та районні центри зайнятості та з громадськими організаціями:

— Громадський рух "Віра, Надія, Любов";

— Асоціація підтримки громадських ініціатив "Ковчег";

— Благодійний фонд "Оазис";

— Одеський обласний благодійний фонд "За будущее без СПИДа";

— Благодійний фонд "Дорога к дому";

— Одеська обласна спілка солдатських матерів;

— Громадська організація "Радость жизни";

— Центр соціальної адаптації та реабілітації дітей і молоді з функціональними обмеженнями "Відродження";

— Благодійний фонд " Молодой инвалид";

— Південноукраїнська психоаналітична спілка.

Однак, за наявності певних позитивних зрушень у сфері соціальної роботи з молоддю є ціла низка недоліків, наприклад: матеріально-технічне та фінансове забезпечення регіону залишається незадовільним; велика кількість центрів ССМ не мають окремих приміщень, тобто 35 % розташовані спільно з іншими структурними підрозділами рай держадміністрацій; відношення сукупної площі центрів і кількості працюючих не відповідає встановленим чинним законодавством санітарним нормам щодо робочої площі. Найгірші показники в обласному центрі ССМ. Крім того, 90 % центрів ССМ області не мають комп'ютерної і копіювальної техніки, кожний другий — окремої телефонної лінії.

Практично повна відсутність автотранспортного забезпечення центрів ССМ (тільки 1 центр має власний автомобіль) унеможливлює охоплення всіх населених пунктів (в першу чергу сільських) повноцінною соціальною роботою, негативно впливає на її кількісні та якісні показники.

Як свідчить аналіз, значна частина молодих людей звертається за послугами, які пов'язані з пошуком інформації, і за наявності єдиної інформаційної мережі в системі ЦССМ регіону, молодь мала б змогу отримувати оперативну інформацію за місцем проживання.

Метою подальшого розвитку Одеського обласного центру соціальних служб для молоді є впровадження заходів щодо підвищення ефективності діяльності центрів ССМ та їх спеціалізованих служб на основі укріплення кадрової складової; подальшого вдосконалення змісту, форм і методів соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім'ями; розробки та інноваційних соціальних технологій; вдосконалення системи організаційного, інформаційно-методичного, нормативно-правового, фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності центрів ССМ регіону; забезпечення співпраці центрів ССМ регіону із зацікавленими структурними підрозділами, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, депутатами обласних, регіональних, міських, селищних та сільських рад, громадськими організаціями.

У подальшому планується: розширення мережі спеціалізованих служб, збільшення середньої чисельності працівників у центрах ССМ регіону та кількості охопленої сільської молоді соціальною роботою, створення в області системи моніторингу та оцінки ефективності профілактичної роботи, покращення якості "інформаційного навантаження" роздавальних матеріалів та соціальної рекламної інформації з питань здорового способу життя та профілактики негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі" розширення кола організацій-партнерів щодо реалізації комплексних

6.1. Соціальні центри та служби для молоді
6.2. Особливості соціалізації студентської молоді
Тема 7. ПРОФЕСІЙНИЙ ПОРТРЕТ СПЕЦІАЛІСТА З СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ
Загальна характеристика соціального педагога (працівника)
ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ
Тема 8. Рольовий аспект діяльності соціального педагога
Тема 9. Міжнародні організації соціально-педагогічного напряму
Тема 10. Клієнти соціально-педагогічної роботи і сфера діяльності соціального педагога
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ДО ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ
Завдання до теми 5. Основні напрями соціального становлення дітей і молоді
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru